ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
SC 01007เคมี 1 3(3-0-6)
SC 01008ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1)
SC 01010ชีววิทยา 1 3(3-0-6)
SC 01011ปฏิบัติการชีววิทยา 11(0-3-1)
SC 01001คณิตศาสตร์เบื้องต้น3(3-0-6)
รวม20  หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
SC 12003เคมีอินทรีย์ทั่วไป3(3-0-6)
SC 12004ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป1(0-3-1)
SC 01003ฟิสิกส์เบื้องต้น3(2-2-5)
SC 18121จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี             การอาหาร3(2-2-5)
SC 18131เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น2(2-0-4)
รวม21  หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
SC 12009ชีวเคมีทั่วไป3(3-0-6)
SC 12010ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป1(0-3-1)
SC18222จุลชีววิทยาทางอาหาร3(3-0-6)
SC18223ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร  1(0-3-0)
SC18232การแปรรูปอาหาร 13(2-3-4)
รวม17 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
SC 12013เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน3(2-2-5)
SC 01013ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์3(3-0-6)
SC 18211อาหารและโภชนาการ2(2-0-4)
SC 18233วิศวกรรมอาหาร3(3-0-6)
SC 18234ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร1(0-3-0)
SC 18241มาตรฐานและข้อกำหนดอาหาร1(1-0-2)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18312เคมีอาหาร3(3-0-6)
SC 18313ปฏิบัติการเคมีอาหาร1(0-3-0)
SC 18335การแปรรูปอาหาร 23(2-3-4)
SC 18342การประกันคุณภาพอาหาร3(2-2-5)
SC 18343สุขาภิบาลโรงงานและความปลอดภัยอาหาร2(1-3-2)
SC 18344การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส1(1-2-0)
xxxxxxxวิชาเลือกเสรี6(x-x-x)
รวม19 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18314หลักการวิเคราะห์อาหาร3(2-3-4)
SC 18345การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร3(2-3-4)
SC 18346การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร3(2-2-5)
SC 18351การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร1(0-2-1)
SC 18353ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5)
SC 18371สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร3(2-2-5)
SCxxxxxวิชาเอกเลือก3(x-x-x)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18454สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร1(0-2-1)
SC 18472โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร3(0-6-3)
SCxxxxxวิชาเอกเลือก6(x-x-x)
รวม10 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18456การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร3(350)
รวม3 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18314หลักการวิเคราะห์อาหาร3(2-3-4)
SC 18345การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร3(2-3-4)
SC 18346การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร3(2-2-5)
SC 18352การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร1(0-2-1)
SC 18353ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5)
SC 18371สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร3(2-2-5)
SCxxxxxวิชาเอกเลือก3(x-x-x)
รวม19 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18457สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร6(640)
รวม6 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
SC 18454สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร1(0-2-1)
SCxxxxxวิชาเอกเลือก6(x-x-x)
รวม7 หน่วยกิต