โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1

วันที่ 5-6 พฤษภาคม พ.ศ.2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร ครั้งที่ 1 โดยนำนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 เข้าศึกษาดูงาน ณ สวนผลไม้นายตั้ม และ บริษัท ไดมอนด์ ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด จังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการผลิตอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นภายใต้การชี้แนะของอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญโดยตรง และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต

Similar Posts