โครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน
และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงาน (ในรูปแบบออนไลน์)

ในวันที่ 21,22,28,29 มีนาคม และ วันที่ 4,5,18,19 เมษายน พ.ศ.2565 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ร่วมกับสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน ได้จัดโครงการอบรมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงาน (ในรูปแบบออนไลน์) ผ่าน Microsoft Teams เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 ก่อนเข้าสู่วิชาชีพ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลิมทรัพย์ กรัณย์จักรวุฒิ และ Mr.Konstantinos Balis เป็นวิทยากรในโครงการ

Similar Posts