หลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 128  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) บังคับ 20 หน่วยกิต

1.2) เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

1.3) บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต 

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับ

              เทคโนโลยีการอาหาร ไม่น้อยกว่า 17 หน่วยกิต

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 47 หน่วยกิต

2.3.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

2.4) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

รายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ 20 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

 • GE 01101 ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) King’s Philosophy Towards Local Development

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 6 หน่วยกิต

 • GE 02101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล 3(3-0-6) English Communication in Digital Age
 • GE 02102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6) Thai for Contemporary Communication

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 2 หน่วยกิต

 • GE 03101 ชีวิตดีมีความสุข 2(1-2-3) Healthy and Happy Life

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

 • GE 04101 ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6) Creative Business

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 หน่วยกิต

 • GE 05101 รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6) Thinking for Life Advancement
 • GE 05102 ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) Digital Literacy Skills

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม 3 หน่วยกิต

 • GE 01201 วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Civil Way and Law in Daily Life
 • GE 01202 พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6) Dynamics of Thai and Global Society

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร 3 หน่วยกิต

 • GE 02201 การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 3(3-0-6) Media and Information Literacy
 • GE 02202 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Korean Language in Daily Life
 • GE 02203 ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Khmer Language in Daily Life
 • GE 02204 ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Chinese Language in Daily Life
 • GE 02205 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Japanese Language in Daily Life
 • GE 02206 ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Malay Language in Daily Life
 • GE 02207 ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Lao Language in Daily Life
 • GE 02208 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Vietnamese Language in Daily Life
 • GE 02209 ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) Spanish Language in Daily Life

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 3 หน่วยกิต

 • GE 03201 ศิลปะและความงามของชีวิต 3(3-0-6) Art and Beauty of Life
 • GE 03202 ศิลปะการใช้ชีวิต 3(3-0-6) Art of Living

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 3 หน่วยกิต

 • GE 04201 การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง 3(3-0-6) Financial Planning for Stability
 • GE 04202 การทำงานอย่างมีความสุข 3(3-0-6) Working Happily

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม 3 หน่วยกิต

 • GE 05201 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่ 3(2-2-5) Digital Technology for Beginner Businessman
 • GE 05202 รักษ์โลกรักษ์เรา 3 (3-0-6) Save Earth Save Us

1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3 (1 รายวิชา) จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์ 1 หน่วยกิต

 • GE 03301 จังหวะของชีวิต 1(0-2-1) Rhythm of Life
 • GE 03302 การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 1(0-2-1) Exercise for Health
 • GE 03303 การเต้นสมัยใหม่ 1(0-2-1) Modern Dance

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 92 หน่วยกิต

2.1) กลุ่มวิชาแกนวิทยาศาสตร์สำหรับ

เทคโนโลยีการอาหาร 17 หน่วยกิต

 • SC 01001 คณิตศาสตร์เบื้องต้น Basic Mathematics 3(3-0-6)
 • SC 01003 ฟิสิกส์เบื้องต้น Basics Physics 3(2-2-5)
 • SC 01007 เคมี 1 Chemistry 1 3(3-0-6)
 • SC 01008 ปฏิบัติการเคมี 1 1(0-3-1) Chemistry Laboratory 1
 • SC 01010 ชีววิทยา 1 Biology 1 3(3-0-6)
 • SC 01011 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 Biology Laboratory 1 1(0-3-1)
 • SC 01013 ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ English for Scientists 3(3-0-6)

2.2) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 15 หน่วยกิต

 • SC 12009 ชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry 3(3-0-6)
 • SC 12010 ปฏิบัติการชีวเคมีทั่วไป General Biochemistry Laboratory 1(0-3-1)
 • SC 12003 เคมีอินทรีย์ทั่วไป General Organic Chemistry 3(3-0-6)
 • SC 12004 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ทั่วไป General Organic Chemistry Laboratory 1(0-3-1)
 • SC 12013 เคมีวิเคราะห์พื้นฐาน Fundamental of Analytical Chemistry 3(2-2-5)
 • SC 18211 อาหารและโภชนาการ Food and Nutrition 2(2-0-4)
 • SC 18131 เทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น Introduction to Food Technology 2(2-0-4)

2.3) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 53 หน่วยกิต

2.3.1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 44 หน่วยกิต

 • SC 18121 จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร Fundamental Microbiology for Food Technology 3(2-3-4)
 • SC 18222 จุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology 3(3-0-6)
 • SC 18223 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร Food Microbiology Laboratory 1(0-3-0)
 • SC 18232 การแปรรูปอาหาร 1 3(2-3-4) Food Processing 1
 • SC 18233 วิศวกรรมอาหาร Food Engineering (3-0-6)
 • SC 18234 ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร Food Engineering Laboratory 1(0-3-0)
 • SC 18241 มาตรฐานและข้อกำหนดอาหาร Food Standards and Regulations 1(2-0-1)
 • SC 18312 เคมีอาหาร Food Chemistry 3(3-0-6)
 • SC 18313 ปฏิบัติการเคมีอาหาร Food Chemistry Laboratory 1(0-3-0)
 • SC 18314 หลักการวิเคราะห์อาหาร Principles of Food Analysis 3(2-3-4)
 • SC 18335 การแปรรูปอาหาร 2 Food Processing 2 3(2-3-4)
 • SC 18342 การประกันคุณภาพอาหาร Food Quality Assurance 3(2-2-5)
 • SC 18343 สุขาภิบาลโรงงานและความปลอดภัยอาหาร Food Plant Sanitation and Food Safety 2(1-3-2)
 • SC 18344 การประเมินคุณภาพอาหารโดยประสาทสัมผัส Sensory Evaluation for Food Quality 1(1-2-0)
 • SC 18345 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหาร Food Product Development and innovation 3(2-3-4)
 • SC 18346 การวางแผนการผลิตและการจัดการโซ่อุปทานอาหาร Food Production Planning and Supply Chain Management 3(2-2-5)
 • SC 18353 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีการอาหาร English for Food Technology 3(2-2-5)
 • SC 18371 สถิติเบื้องต้นและการวางแผนการทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหาร 3(2-2-5) Basic Statistics and Experimental Design in Food Technology
 • SC 18454 สัมมนาทางเทคโนโลยีการอาหาร
 • Seminar in Food Technology 1(0-2-1)

2.3.2) กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 • SC 18255 เรื่องเฉพาะทางเทคโนโลยีการอาหาร Selected Topics in Food Technology 2(2-0-4)
 • SC 18315 วัตถุเจือปนและส่วนผสมอาหาร Food Additives and Ingredients 2(2-0-4)
 • SC 18316 อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนเภสัช Functional Food and Nutraceuticals 2(2-0-4)
 • SC 18317 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ไขมันและน้ำมันบริโภค Edible Fat and Oil Products Technology 3(2-2-5)
 • SC 18324 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร Food Biotechnology 2(1-3-2)
 • SC 18337 เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์อาหาร Food Packaging Technology 3(2-2-5)
 • SC 18361 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว Postharvest Technology 3(2-2-5)
 • SC 18362 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง Fishery Products Technology 3(2-2-5)
 • SC 18363 เทคโนโลยีเครื่องดื่ม Beverage Technology 3(2-2-5)
 • SC 18364 เทคโนโลยีการแปรรูปผักและผลไม้ Fruit and Vegetable Processing Technology 3(2-2-5)
 • SC 18365 เทคโนโลยีขนมหวาน Confectionary Technology 3(2-2-5)
 • SC 18366 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ขนมอบ Bakery Technology 3(2-3-4)
 • SC 18367 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์ Milk and Dairy Products Technology 3(2-2-5)
 • SC 18368 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สัตว์ปีกและไข่ Meat, Poultry and Egg Products Technology 3(2-3-4)
 • SC 18369 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธัญชาติ และพืชตระกูลถั่ว Cereal and Legume Products Technology 3(2-2-5)
 • SC 18447 การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร Food Industry Management 3(2-2-5)

2.3.3) กลุ่มวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต

ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนปกติหรือแผนสหกิจศึกษาแผนใดแผนหนึ่ง

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 • SC 18351 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร Pre-internship in Food Industr 1(0-2-1)
 • SC 18456 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร Internship in Food Industry 3(350)
 • SC 18472 โครงการวิจัยทางเทคโนโลยีการอาหาร Research Project in Food Technology 3(0-6-3)

แผนสหกิจศึกษา

 • SC 18352 การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร Pre-cooperative Education in Food Industry 1(0-2-1)
 • SC 18457 สหกิจศึกษาด้านอุตสาหกรรมอาหาร Co-operative Education in Food Industry 6(640)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดใหเ้รียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑก์ารสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้