หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2560
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

คณะ      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ภาควิชา   วิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

 • ชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย        :  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
  ภาษาอังกฤษ   :   Bachelor of Science Program in Food Science and Technology
 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      :     วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  ชื่อย่อ (ภาษาไทย)        :     วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร)
  ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  :    Bachelor of Science (Food Science and Technology)
  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :     B.Sc.  (Food Science and Technology)
 • จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต
 • อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  – นักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่ปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารด้านการผลิตการวางแผนการผลิตและการจัดซื้อ ควบคุมและประกันคุณภาพอาหาร วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพในโรงงานผลิตอาหาร
  – นักโภชนาการ นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย ทั้งในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
  – ผู้จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับอาหาร หรือประกอบอาชีพอิสระ

📥 ดาวน์โหลดไฟล์โครงสร้างหลักสูตร