สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)

คำอธิบายหลักสูตร (ย่อ)…

รายละเอียดหลักสูตร…

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.) ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 1
  • อาชีพ/สายงาน ที่เกี่ยวข้อง 2

ปริญญาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ.)
Bachelor of

คณะ…………………….
………………………..

จำนวนหน่วยกิต
…………

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

ข่าวรับสมัครนักศึกษา