สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์

คำอธิบายหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์ ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ

  • อาชีพ/สายงาน
  • อาชีพ/สายงาน

ปริญญา

สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์
Bachelor of ………..

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
………………………..

จำนวนหน่วยกิต
…………

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

22 กุมภาพันธ์ 2020

ภาพกิจกรรมโครงการ