การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)

การจัดการเรียนการสอนในด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ตามหลักสูตรนี้เพื่อให้นักศึกษา
ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นในเรื่องของกระบวนการพื้นฐานที่สําคัญในการจัดการธุรกิจและ
ทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สภาพปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของ
สังคมและสถานประกอบการในปัจจุบัน เพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง ตลอดจนมีพัฒนาการทางทักษะ สติปัญญาควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม

1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ในระดับ
ปฏิบัติการ และสามารถนําไปประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้เหตุผลในการแก้ไขปัญหาเพื่อ
สร้างสรรค์ผลสัมฤทธิ์ในการทํางานด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ โดยสามารถปฏิบัติงานด้วยหลัก
วิชาการที่มีการวางแผนและควบคุมอย่างรอบคอบ
1.3.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
และจําเป็นต่อการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ์

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  2. นักพัฒนาและฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์
  3. พนักงานฝ่ายบุคคล
  4. พนักงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
  5. พนักงานแรงงานสัมพันธ์
  6. พนักงานสรรหาว่าจ้างและบริหารอัตรากำลัง
  7. ผู้จัดการนิติบุคคล
  8. ผู้ประกอบการ

การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์(บธ.บ.)
Business and Human Resource Management(B.B.A.)

คณะวิทยาการจัดการ Faculty of Management Sciences


การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ Business and Human Resource Management

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 4008 – 4009
อีเมล : [email protected]