ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

                     รหัสหลักสูตร                  : 25521741103421

                     ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์

                     ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration                                       

                                                            Program in Business and Human Resource Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                     ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

                     ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

                     ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Business Administration

                                                             (Business and Human Resource Management)

                     ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.B.A. (Business and Human Resource Management)

3. วิชาเอก                         : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต              :  ไม่น้อยกว่า  127   หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

                 5.1 รูปแบบ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                                  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

                 5.2 ภาษาที่ใช้

                           ภาษาไทย

                           ภาษาต่างประเทศ  

                           ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

                 5.3 การรับเข้าศึกษา

                           รับเฉพาะนักศึกษาไทย

                           รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

                           รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

                 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                                  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                                  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

                 6.1 สถานภาพของหลักสูตร

                           หลักสูตรใหม่

                           หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

                 6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

                 6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 12 / 2564 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

                 6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 2 / 2565 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

                 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567 หลังเปิดดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว 2 ปีการศึกษา

                 หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับระบุมคอ.1 ของสาขาวิชา ในปีการศึกษา ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการรับทราบ

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

                 8.1 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปของหน่วยงาน ฝ่าย แผนกในองค์กรภาครัฐและเอกชน

                 8.2 เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรภาครัฐและเอกชน

                 8.3 เจ้าหน้าที่ธุรการประจำหน่วยงาน ฝ่าย แผนกในองค์กรภาครัฐและเอกชน

                 8.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานประจำหน่วยงาน ฝ่าย แผนกในองค์กรภาครัฐและเอกชน

                 8.5 นักวิชาการบริหารงานบุคคล

                 8.6 เลขานุการ