อ.เดชา พนาวรกุล
ประธานสาขา
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 061-616-4664

รศ.ดร.ธัชพงศ์ เศรษฐบุตร
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 081-848-3358

ผศ.เกษรา โพธิ์เย็น
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 081-732-2724

รศ.นงนุช อุณอนันต์
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 089-011-7258

อ.อาภา วรรณฉวี
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 083-123-8058

อ.วัศยา หวังพลายเจริญสุข
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 083-234-8454

ดร.ณัฐมน ตั้งพานทอง
อาจารย์ประจำสาขา

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อ : 092-659-1691