หลักสูตรป.ตรี บธ.บ. สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อย่อภาษาไทย : บธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration (Human Resource Management)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : B.B.A. (Human Resource Management)