คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                   King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                    สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

                    Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม       พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                    Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                    Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication      

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                    Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                   หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                   Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์            

                   Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively            

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                   Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                   บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

                   ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                   Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living

 GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

                   การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม           ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability         to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

                    การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                    Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                    การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่       ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น     การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน       ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                  Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข     3(3-0-6)
Working Happily

                    เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม         การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค        การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                    Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

                    ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

                    เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                    Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                    รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                    Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม               ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                    Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                    ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช          การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                    History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                    ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                   Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                    หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ๊ส การเต้นฟังก์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง        มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                     Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) วิชาแกนบริหารธุรกิจ

MS21100         องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                                                                                  3(3-0-6)

Organizations and Modern Management

แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าที่และขั้นตอนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of organization and management; management functions, planning, organizing, leading and controlling; organization environment; human resource management in organization; tools and techniques; ethics and cooperate social responsibilities

MS22100         การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ                                                                                          3(2-2-5)

Software Application in Business

การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ และการจัดการข้อมูลบนโปรแกรมกลุ่มก้อนเมฆ

Application of operating system and business application software, word processing, spread sheet software, presentation software; internet usage for business; cloud computing for data management

MS23200         ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ                                                                                            3(3-0-6)

        Business English Communication                    

การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ และอีเมล์ การบอกเล่ากิจกรรมทางธุรกิจและประวัติความเป็นมาขององค์กร การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และศัพท์สำนวนธุรกิจสมัยใหม่

Practices of English language skills including listening, speaking, reading and writing for business communication; welcoming clients; telephoning; writing business letters, memos and emails; telling business activities and company profiles; product and service presentation; modern business vocabularies and expressions

MS24100         การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน                                                                                           3(3-0-6)

Production and Operations Management

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน    การจัดการคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Production process of goods and services; operations planning; introductory

project management; technologies relating to operations; forecasting; site selection; location and process layout planning; operations system design and resources planning; inventory control; supply chain management and quality control of goods and services for higher efficiency of operations and the increase of sustainable competitive competency

MS25100         หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                                                                                                 3(3-0-6)

Principles of Marketing and Digital Marketing

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาด

Basic knowledge of Marketing, marketing environments, consumer behaviors,

target marketing, marketing mix; basic knowledge of digital marketing, digital marketing elements, digital marketing tools, evaluation of digital marketing; marketing ethics

MS26300         การประกอบการและการสร้างธุรกิจ                                                                                                 3(2-2-5)

Entrepreneurship and Business Creation

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ฝึกและนำเสนอการออกแบบโมเดลธุรกิจสำหรับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

    Theories about business and entrepreneurship; seeking new business discovery opportunities, analysis and evaluation of business opportunities, entrepreneurial business environment; technological advancement of the future against business competition; practice and present a business model design for building business growth and starting a new business

MS31100         หลักการบัญชีเบื้องต้น                                                                                                                       3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles

หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรม การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชี หลักคุณธรรมในการทำบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Introduction to double entry accounting; business transaction analysis, books of original entry, ledgers, work sheets, trial balances; adjusting and closing entries; financial statements for service businesses, trade businesses, and manufacturing businesses; disclosure of accounting information; ethic principles in accounting and code of ethics for professional accountants

MS31200         การเงินธุรกิจ                                                                                                                                    3(3-0-6)

Business Finance

ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

     Introduction to business finance; financial statements analysis; financial planning; time value of money; making capital investment decisions; cost of capital; capital structure; long-term financing; dividend policy; and working capital management

MS31300         กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร                                                                                                      3(2-2-5)

Business Laws and Taxation          

หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

     General principle of law for organizing organization; business organization models, law relating to business transaction specific contract; and other relevant laws necessary to the current situation, tax collection under the Revenue Code; personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty; and other taxes; property tax; and inheritance tax; ethics; and responsibility of taxpayers

MS51200         เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                                                                                         3(2-2-5)

Business Economics

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานและ       ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา นโยบายการเงินการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานและการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ การเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Principles of microeconomics and macroeconomics for business decision making, demand, supply and market equilibrium, elasticity, analysis of consumer and producer behavior, market structure and pricing, monetary and fiscal policy, international trade and finance, employment and unemployment, interest rates, inflation, deflation, business cycle, the impact of economic changes and government intervention on business operations in the short and long term; practicing case studies for business economics

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

                                    2.2.1) กลุ่มวิชาบังคับ

MS 21101        หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                                         3(3-0-6)  

                        Principles of Business and Human Resource Management

                     ความหมายของธุรกิจ องค์ประกอบในการประกอบธุรกิจ ประเภทของธุรกิจ รูปแบบการประกอบธุรกิจ หน้าที่ในการประกอบธุรกิจ เอกสารที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ แนวโน้มการประกอบธุรกิจในยุคดิจิทัล แนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การใช้แนวคิดสมรรถนะในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล

Definition of business; elements of business; types of business; forms of business; business documents; business trends in the digital era; concepts of human resource management; human resource jobs in the organization; implementation of competency for human resource management; human resource management trends in the digital era

MS 21102        ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน                                                                                                          3(3-0-6)

                        Leadership and Team Building        

                        แนวคิดเกี่ยวกับผู้นำ ภาวะผู้นำ คุณลักษณะและบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการสร้างทีมงาน แนวทางการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ การกำหนดวิสัยทัศน์ การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การสร้างความผูกพันในการปฏิบัติงาน ความสำคัญของการสร้างทีมงาน แนวคิดเกี่ยวกับการทำงานเป็นทีม วิธีการพัฒนาการทำงานเป็นทีม การออกแบบทางเลือกในการพัฒนาทีมงาน และการจัดการความขัดแย้งของทีมงาน

                    Concepts of leader; leadership; characteristics, roles and responsibilities of a leader in building teamwork; guidelines for leadership skill development; vision setting; organizational culture development; building employee engagement; significance of team building; concepts of teamwork; teamwork development methods; choice architecture for team development and team conflict management

MS 21201        พฤติกรรมองค์การ                                                                                                                           3(3-0-6)

                        Organizational Behavior

                        แนวคิด ทฤษฎี หลักการการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจเจกบุคคล การเรียนรู้ การรับรู้ การจูงใจ การตัดสินใจ พฤติกรรมของปัจเจกบุคคล พฤติกรรมของกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ของบุคคลในกลุ่ม บรรทัดฐานกลุ่ม การจัดการความขัดแย้ง รูปแบบภาวะผู้นำ การติดต่อสื่อสาร และพฤติกรรมขององค์การในลักษณะต่าง ๆ เช่น วัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา

                    Concepts, theories and principles of analyzing individual differences; learning, perception, motivation and decision making; individual behavior; group behavior; individual interaction in a group; group norms; conflict management; leadership styles, communications and different organizational behaviors such as culture, change and development

MS 21202        การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์                                                                                   3(3-0-6)

Recruitment and Selection

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

ความหมายของการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการวิเคราะห์งาน กระบวนการสรรหาและคัดเลือก เทคนิค วิธีการทดสอบ เทคนิคการสัมภาษณ์บนพื้นฐานขีดความสามารถ การทดลองงาน การบรรจุแต่งตั้ง และแนวโน้มการสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต

Definition of recruitment and selection; job analysis process; recruitment and selection process; employment testing techniques and methods; competency-based interview techniques; probation; placement and trends for recruitment and selection in the future

MS 21203        จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                                                                            3(3-0-6)

                        Business Ethics and Corporate Social Responsibilities

                        แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับจริยธรรม จรรยาบรรณทางธุรกิจ  บทบาทเกี่ยวกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บทบาทของธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคม บทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนต่อการส่งเสริมจริยธรรม หลักจริยธรรมทางธุรกิจกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีตัวอย่างทางคุณธรรมและจริยธรรม

                    Fundamentals of ethics; business ethics; roles about ethics and professional ethics; roles of business and social responsibilities; roles of governmental and private organizations to promote ethics; code of business ethics and the principles of Sufficiency Economy Philosophy; case studies of morality and ethics

MS 21301        กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม                                                                                                3(3-0-6)

                        Labour and Social Welfare Laws

                        ความรู้เบื้องต้นของกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย สาระสำคัญของบทบัญญัติในกฎหมายแรงงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการจ้างแรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ วิธีพิจารณาคดีแรงงานและศาลแรงงาน การจัดหางาน การประกอบอาชีพของคนต่างด้าว หลักสวัสดิการสังคมและการประกันสังคม กฎหมายประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน กฎหมายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กฎหมายเกี่ยวกับการฝึกอบรม กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัย กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงานการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

Introduction to labour laws; background of labor laws in Thailand; substance of provisions related to human resource management; Civil and Commercial Code: hire of services; labour protections; labour relations; procedure for Labour Court; employment; foreign workers’ occupations; principle of social welfare and social insurance; social welfare and social insurance laws; workmen’s compensation laws; provident fund laws; laws governing training; laws governing occupational health and safety; labour relations laws and other laws governing human resource management operational process; case studies and guidelines for compliance with labour laws

MS 21302        การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                               3(2-2-5)

                        Data Analysis for Business and Human Resource

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                     ข้อมูลสำคัญทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ การเลือกใช้ข้อมูลตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้บริหาร การใช้สถิติพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและวิเคราะห์หน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ แหล่งที่มาของข้อมูล การรายงานและนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหารในองค์การ

                     Essential data for human resource and business management; data selection to serve specific purposes and executives’ needs; application of basic statistics to analyze business data and human resource jobs in an organization; source of data; executive summary report and presentation

MS 21303        การสื่อสารและการจัดการสื่อสารสนเทศในองค์การ                                                                             3(2-2-5)

                        Communication and Information Management  in Organization  

                        ความสำคัญของการสื่อสาร แนวคิดและหลักการสื่อสารในองค์การ  ทฤษฎีและการฝึกทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในองค์การ ในการคิด ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การสื่อสารในองค์การ แนวคิดและวิธีการสร้าง ใช้และเผยแพร่สื่อสารสนเทศในองค์การ รวมถึงผลกระทบในด้านต่าง ๆ จากสื่อสารสนเทศขององค์การ และการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกรณีศึกษาบทเรียนความสำเร็จและความล้มเหลวของการสื่อสาร

                    Significance of communication; concepts and principles of communication in organization; theories and practices of language skills for organizational communication including thinking, listening, speaking, reading and writing to be able to apply in daily-life communication; organization communication; concepts and methods of developing, applying and publishing information in the organization including various impacts of organization information; efficient performance; case studies of success and failure of communication

MS 21304        การจัดการโครงการ                                                                                                                                3(3-0-6)

                        Project Management

                        หลักการจัดการโครงการ การวางแผนโครงการ การกำหนดเวลางาน การจัดการเวลา การใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อการจัดการโครงการ การประชาสัมพันธ์โครงการ การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ การประเมินและการควบคุมโครงการ

                    Principles of project management; project planning; setting a time frame; time management; uses of information for project management; public relations of a project; feasibility analysis; project evaluation and control

MS 21305        สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ                                                                                                                       3(2-2-5)

                        Statistics and Business Research

แนวคิดการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจด้วยวิธีการทางสถิติ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล วิธีการสุ่มตัวอย่างและกำหนดขนาดตัวอย่าง มาตราวัดข้อมูล สถิติเชิงบรรยายที่สำคัญ สถิติเชิงอนุมานเพื่อใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน การวิเคราะห์ทางสถิติขั้นสูง การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ การแปลผลลัพธ์และการจัดทำรายงานผลทางสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ และความสำคัญของการวิจัยทางธุรกิจ ความสำคัญของการวิจัย จรรยาบรรณของนักวิจัย ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย การกำหนดปัญหาการวิจัย การกำหนดวัตถุประสงค์ ตัวแปร การตั้งสมมุติฐาน การออกแบบวิธีดำเนินการวิจัย การกำหนดประชากร การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง การออกแบบเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะห์ การทำรายงานการวิจัย และการเผยแพร่งานวิจัย

                    Concepts of quantitative analysis for business using statistical methodology to analyze data; sampling and determining sample size; scale of measurement; essential descriptive statistics; inferential statistics for hypothesis testing; advanced statistical analysis; use of package programs for statistical analysis; interpretation and report of statistical analysis for business research and Significance of business research; significance of research; code of ethics for researchers; steps of research; determining research problems; research objective setting; variables; hypothesis setting; research design; research population; random sampling; research instrument design; data collection; data processing and analysis; use of package programs for statistical analysis; writing a research report and disseminating research findings

MS 21306        การพัฒนาแผนธุรกิจ                                                                                                                                     3(2-2-5)

                        Business Plan Development

                        ความหมายและความสำคัญของการแผนธุรกิจ องค์ประกอบสำคัญของแผนธุรกิจ วิธีการเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ การวางแผนการตลาด แผนการผลิต แผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ แผนการเงิน แผนฉุกเฉิน การประเมินความเป็นไปได้ของแผนธุรกิจ ฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจ และการนำเสนอแผนธุรกิจ

                    Definition and significance of business plan; important element for business plan; business plan writing; business situation analysis; market planning; production plan; human resource management plan; financial plan; contingency plan; evaluation of the possibility of business plan; preparation business plan and presenting actual business plan

MS 21401        กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                                                            3(2-2-5)

                        Business and Human Resource Strategy

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                     กลยุทธ์ในการจัดการธุรกิจ การประยุกต์ใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของธุรกิจ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ขององค์การ บทบาทการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะเป็นหุ้นส่วนธุรกิจ การวางแผนกำลังคน การจัดทำแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมในงานด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการจัดเตรียมกำลังคนเพื่อสืบทอดตำแหน่ง ฝึกปฏิบัติการกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์จากกรณีศึกษาทางธุรกิจ

                     Business management strategy; application of appropriate strategies in different business situations; environmental analysis; human resource strategic management planning according to the organizational strategic plan; roles of human resource management as a business partner; manpower planning; preparation of the human resource management plan covering human resource management activities and succession planning; practice of setting business and human resource strategies based on business case studies

MS 21402        การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                                    3(2-2-5)

                        Seminar in Business and Human Resource Management

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                        ประเด็นทางด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ในเชิงปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา แนวโน้มและเทคนิคสมัยใหม่ด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ โดยการวิเคราะห์เชิงระบบ ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรมนุษย์ การนำความรู้และแนวคิดทางด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์มาประยุกต์ใช้เพื่อแสวงหาแนวทางการแก้ไขหรือการดำเนินการที่เหมาะสมโดยวิธีการเรียนรู้จากการค้นคว้า การแสดงความคิดเห็น การวิจารณ์ การวิเคราะห์กรณีศึกษาและการสัมมนากลุ่มย่อย

                    Issues on practical business and human resource management requiring solutions; trends and modern techniques of business and human resource management based on systematic analysis; changes in environment related to human resources; implementation of business and human resource knowledge to find appropriate solutions through researching, giving opinions, criticizing, analyzing case studies and focus group

                                    2.2.2) กลุ่มวิชาเลือก

MS 21204        มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                                                                                                                  3(3-0-6)

                        Human Relations in Organization    

                        แนวคิด ขอบเขตและปัจจัยอันเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน การจูงใจ หลักธรรมที่ช่วยส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ รวมทั้งการสันทนาการในองค์การ

                    Concept, scope and basic factors interpersonal relationship; developing human relations in organization; communication; coordination; motivation; moral principles enhancing human relations; recreation activities in organization

MS 21205        การจัดการสำนักงานสมัยใหม่                                                                                                                            3(3-0-6)

                        Modern Office Management 

                        บทบาทและหน้าที่ของการจัดการสำนักงานในองค์การธุรกิจสมัยใหม่ การวางแผน  การจัดโครงสร้างองค์การ การวิเคราะห์และปรับปรุงระบบการทำงาน การออกแบบแผนผังสำนักงาน การจัดสภาพแวดล้อมในสำนักงาน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานพัสดุ การบริหารการประชุม การควบคุมงานสำนักงาน   ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการข้อมูลและงานเอกสาร   การเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้สนับสนุนการดำเนินงานและพัฒนาระบบสำนักงานอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพ

                    Roles and duties of office management in modern business; planning; organizational structures; work system analysis and improvement; office plan design; arrangement of office environment; human resource administration; procurement administration; meeting administration; controlling office works; electronic systems for information and document management; selection of office equipment and application of information technology to effectively support office automations

MS 21206        การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง                                                                                                    3(2-2-5)

                        Conflict Management and Negotiation        

                        แนวคิดการจัดการความขัดแย้ง รูปแบบและวิธีการจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง ปัจจัยในการเจรจาต่อรอง กระบวนการเจรจาต่อรอง การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการวางแผนการจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง

                    Concept of conflict management; types and methods of managing conflicts; negotiation; exchange factors; negotiation process; situation analysis for conflict management and negotiation planning

MS 21207        การแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ                                                                                            3(2-2-5)

                        Problem Solving and Creativity Skills for Business

                        ความหมายของการคิด หลักการคิดรูปแบบต่าง ๆ  การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดแก้ไขปัญหา การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดสร้างสรรค์ เครื่องมือในการแก้ไขปัญหาทางธุรกิจ กระบวนการคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และนวัตกรรม ฝึกปฏิบัติการระดมสมองแก้ไขปัญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา

                    Definition of thinking; principle of different types of thinking; analytical thinking; problem solving thinking; strategic thinking; creative thinking; problem-solving tools for business; creative problem-solving process and innovations; Practice brainstorming to solve business problems from case studies

MS 21307        การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้                                                                                                     3(3-0-6)

                        Knowledge Management and Learning Organization

                        แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้  ทฤษฎีที่นำมาใช้ในองค์การที่มีการจัดการความรู้ ปัจจัยที่เอื้อต่อการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สนับสนุนการจัดการความรู้ องค์การแห่งการเรียนรู้ ทฤษฎีที่นำมาใช้ในองค์การแห่งการเรียนรู้ รวมทั้งกรณีศึกษาการจัดการความรู้ในองค์การต่าง ๆ ในประเทศไทย

                    Fundamentals of knowledge and knowledge management; theories implemented in the organization with knowledge management; supportive factors of knowledge management; knowledge management process; human resource management supporting knowledge management; learning organization; theories implemented in learning organization; case studies of knowledge management in different organizations in Thailand

MS 21308        การจัดการธุรกิจผู้สูงวัย                                                                                                                                       3(3-0-6)

                        ElderlyCare Business Management

                     คุณลักษณะของธุรกิจผู้สูงวัย แนวคิดการบริการผู้สูงวัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจผู้สูงวัย การวางตำแหน่งทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจผู้สูงวัย การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจผู้สูงวัย ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการ และแนวโน้มธุรกิจการบริการผู้สูงอายุในอนาคต

                     Characteristics of elderly care business; concept of elderly services; environmental analysis for elderly care business; business positioning; new product development for elderly care business; quality control of elderly care business; operational issues in business; code of ethics for entrepreneur; trends for elderly care business in the future

MS 21309        การจัดการธุรกิจอาหาร                                                                                                                                       3(3-0-6)

                        Food Business Management

                     คุณลักษณะของธุรกิจอาหารและภัตตาคาร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจอาหาร การวางตำแหน่งทางธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับธุรกิจอาหาร การควบคุมคุณภาพสถานประกอบการสำหรับธุรกิจอาหาร ปัญหาที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจ จรรยาบรรณของผู้ประกอบกิจการและแนวโน้มธุรกิจอาหารในอนาคต

Characteristics of food business; concept of food business; environmental analysis for food business; business positioning; new product development for food business; quality control of food business; operational issues in business; code of ethics for entrepreneur; trends for food business in the future

MS 21403        การจัดการวิสาหกิจชุมชน                                                                                                                                   3(3-0-6)

                        Community Enterprise Management

                        ความหมายและความสําคัญของเศรษฐกิจชุมชน รูปแบบการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาการของวิสาหกิจชุมชน การจัดการตลาด การส่งเสริมการตลาด กลยุทธ์การพัฒนาความเข้มแข็งของวิสาหกิจชุมชน ปัจจัยที่มีผลต่อความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชน

                    Definition and significance of community economy; operation models for community enterprise; development of community enterprise; marketing management; marketing promotion; development strategies for empowering community enterprise; success factors of community enterprise

MS 21404        การจัดการองค์การนวัตกรรม                                                                                                                              3(3-0-6)

                        Innovative Organization Management         

                        ความหมายของนวัตกรรม แนวคิดการสร้างและจัดการองค์การนวัตกรรม บทบาทของผู้บริหารในองค์การนวัตกรรม การออกแบบองค์การและสำนักงานที่เน้นการทํางานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และการสร้างวัฒนธรรมองค์การนวัตกรรม

                    Definition of innovative organization; concepts of developing and managing innovative organization; roles of executives in innovative organization; organization and office design focusing on implementing technology and innovation; development of innovative organizational culture

MS 21405        จิตวิทยาธุรกิจ                                                                                                                                                     3(3-0-6)

                        Business Psychology

แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับจิตวิทยาในการทำงานและการจัดการธุรกิจ ภาวะผู้นำในองค์กรธุรกิจ การจูงใจในองค์กรธุรกิจ บุคลิกภาพในการดำเนินธุรกิจ การติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการความขัดแย้งในองค์กร และการจัดการความเครียด

          Concepts and principles of psychology at work and business management; leadership in business organization; motivation in business organization; business personality; business communication; business consulting; conflict management in organization and stress management

MS 21208        จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                                                                                                        3(3-0-6)

                        Industrial Psychology 

                         หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาที่นำมาใช้ในองค์การ ธรรมชาติมนุษย์ การจูงใจ ความพึงพอใจในการทำงาน ความเครียดของพนักงาน การพัฒนาขวัญกำลังใจพนักงาน การนำหลักการและวิธีการทางจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

                    Principles and theories of psychology implemented in the organization; human nature; motivation; job satisfaction; stress of employees; boosting employee morale; implementation of psychological principles and theories in human resource management and development in the organization

MS 21209        การจัดการค่าตอบแทน                                                                                                                                     3(3-0-6)

                        Compensation Management

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

แนวคิดการจัดการค่าตอบแทน รูปแบบการจ่ายค่าตอบแทน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจ่ายค่าตอบแทน การวิเคราะห์งาน การประเมินค่างาน การสำรวจค่าตอบแทน การจัดทำโครงสร้างค่าตอบแทน ค่าตอบแทนจูงใจ การวางแผนงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                    Concept of compensation management; forms of compensation payment; factors influencing compensation payment; job analysis; job evaluation; compensation survey; compensation structure; incentive compensation; budget planning and laws related to compensation

MS 21210        การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                                                                                         3(3-0-6)   

                        Occupational Health and Safety Management

                        แนวคิด หลักการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน การเสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิต การจัดการความเครียด การวิเคราะห์และการประเมินค่าความเสียหายและผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

                    Concept and principle of occupational health and safety management at work; workplace safety management; working environment; physical and mental health promotion; stress management; damage analysis and assessment and effects from accidents; laws related to occupational health and safety

MS 21310        แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์                                                                                                                       3(3-0-6)

                        Labour and Employee Relations

                        ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการบริหารแรงงานสัมพันธ์และการพนักงานสัมพันธ์ ความแตกต่างระหว่างแรงงานสัมพันธ์และการพนักงานสัมพันธ์ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์ การร่วมเจรจาต่อรอง การระงับข้อขัดแย้งในองค์กร การไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาทแรงงาน การปิดงานและการนัดหยุดงาน บริบทและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับพนักงานสัมพันธ์ ความเป็นมาของการพัฒนาและบทบาทของสหภาพแรงงาน โครงสร้างของสหภาพแรงงานการวางแผนกลยุทธ์ด้านแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์ และลักษณะขององค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศ กรณีศึกษาและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและการพนักงานสัมพันธ์

                    Fundamentals of labour and employee relationship management; differences between labour relationship and employee relationship management; laws governing labour and employee relationship management; collective bargaining; intra-organizational conflict resolution; employment dispute mediation and resolution; lockouts and strikes; context and environment of employee relations; background of labour union and its roles; structure of labour union; strategic planning for labour and employee relations and characteristic of organizations related to employers, employees  and government sectors; case studies and guidelines for complying with labour and employee relations law

MS 21311        ภาษาอังกฤษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                         3(3-0-6)                                          

                        English in Human Resource Management

                        การอ่านเอกสารวิชาการภาษาอังกฤษทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเขียนชีวประวัติส่วนตัว การเขียนใบสมัครงาน การเขียนโฆษณารับสมัครงาน การเขียนคำบรรยายลักษณะงาน การจดบันทึกการประชุม การสัมภาษณ์งาน

                    Reading academic documents on human resource management; writing person information; writing job application forms; writing job advertisements; writing job descriptions; meeting recording; job interviews

MS 21312        การจัดการผลการปฏิบัติงาน                                                                                                                                    3(3-0-6)

                        Performance Management

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                        แนวคิดการจัดการผลการปฏิบัติงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การกำหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เครื่องมือประเมินผลการปฏิบัติงาน การให้ข้อมูลย้อนกลับ การนำผลการประเมินผลการปฏิบัติงานไปใช้ในกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

Concepts of performance management; performance appraisals; setting key performance and competency indicators; performance appraisal tools; giving feedback; application of appraisal results in human resource management process and human resource development in the organization

MS 21313        การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                                                                                                   3(3-0-6)

                        Organization Development and Change Management

                        แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ เครื่องมือในการวิเคราะห์ปัญหาองค์การ การวินิจฉัยและเทคนิคการพัฒนาองค์การ

                    Concepts and theories related to changes and organization development; environment affecting organizational change and development; organizational problem analysis tools; organization diagnosis and organization development techniques

MS 21406        การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                                                                                                      3(2-2-5)

                        Human Resource Development

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                    แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเตรียมแผนพัฒนารายบุคคล การพัฒนาสายอาชีพ การวางแผนผู้สืบทอด การฝึกอบรมในองค์การ การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม การจัดเตรียมโครงการฝึกอบรม การกำหนดวัตถุประสงค์  หลักสูตร เนื้อหา เทคนิคการฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติจัดทำโครงการฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

                    Concepts and theories related to human resource development; human resource development techniques; preparing an individual development plan; career path development; succession plan; in-house training; training needs survey; preparation of training project including objective, course and content setting; training techniques; training evaluation; practice of organizing an efficient and effective training project

MS 21407        ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                    3(2-2-5)

                        Human Resource Management Information Systems

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                        แนวคิดระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศทางการจัดการ ระบบฐานข้อมูลทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาระบบสารสนเทศทางตามหน้าที่งานด้านทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร และการควบคุมระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์

Concepts of human resource management information systems; management information systems; human resource database management systems; information system development according to human resource jobs in the organization and human resource management information system control

MS 21408        โหราศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                                                                                            3(3-0-6)

Astrology for Human Resource Management                                                               โหราศาสตร์สำหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร การวิเคราะห์ดวงบุคคล การวิเคราะห์ดวงความสัมพันธ์ การทำนายลักษณะของบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์       การออกแบบภาระงาน การสั่งงานและมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคล การออกแบบสำนักงานและสถานที่ทำงาน กรณีศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และการออกแบบสำนักงานด้วยโหราศาสตร์

                    Astrology for human resource management in the organization; astrological analysis of an individual; astrological compatibility analysis; personality prediction for recruitment and selection, job designs, appropriate job assignment and delegation; office and workplace design; case studies of human resource management and office design based on astrology

                        2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา

MS 21409        การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                              2(1-2-3)

                        Selected Topics in Business and Human Resource Management

(วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 21101 หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

(Prerequisite: MS 21101 Principles of Business and Human Resource Management)

                         การเลือกเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ โดยเน้นวิธีการเรียนรู้จากการอ่าน การค้นคว้า และการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ โดยใช้วิจารณญาณ การคิดเชิงวิพากษ์ การแสดงความคิดเห็นทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากอาจารย์ผู้สอน และดำเนินการศึกษาภายใต้การดูแล การควบคุมและให้คำแนะนำจากอาจารย์ผู้สอน มีการจัดทำรายงานและนำเสนอผลงานเรื่องที่ศึกษา

                    Selection of a specific topic in business management and human resource management area; learning based on reading, researching and collecting data from different sources with reader discretion; critical thinking; giving opinion about human resource management under supervision and guidance of responsible lecturers; reporting and presenting the selected topic

MS 21410        การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                         2(1-2-3)

                        Preparation for Internship in Business and Human Resource Management

                        การประยุกต์หลักการและทฤษฎีทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานธุรกิจ กรณีศึกษา สถานการณ์จำลอง การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษา การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้เทคโนโลยี การพัฒนาบุคลิกภาพ การจัดทำบัณฑิตนิพนธ์ และการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                    Application of principles and theories of business and human resource management; trends of changing in business organizations; case studies; simulations; preparation for the language and computer skills, uses of technology, personality development, internship report and work adjustment; effective teamwork; enhancing professional ethics before starting an internship

MS 21411    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                       3(350)

                    Internship in Business and Human Resource Management

       (วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : MS 21410 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

       (Prerequisite : MS 21410 Preparation for Internship in Human Resource Management)

                        การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ในหน่วยงานในการควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยนำความรู้ทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง จัดให้มีการปฐมนิเทศเกี่ยวกับรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์และจัดให้มีการปัจฉิมนิเทศเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทำโครงการพิเศษหรือฝึกประสบการณ์และทำบัณฑิตนิพนธ์

                    Business and human resource management internship in an organization under the supervision and guidance of a responsible lecturer by applying both theoretical and practical knowledge in the real-life situations; providing the internship orientation and post-orientation activities to discuss and conclude problems on communication arts together with problem solving approaches by means of an internship only or an internship including a special project or an internship including an internship report

MS 21412        การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                             1(0-2-1)

                        Preparation for Co-operative Education in Business and Human Resource Management

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขียนโครงงาน    หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

The concept of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making media, writing academic reports and presentations 

MS 21413        สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                                                                                6(640)

                        Co-operative Education in Business and Human Resource Management          (วิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน : MS 21412 การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์)

          (Prerequisite : MS 21412 Preparation for Co-operative Education in Business and Human Resource Management)

การออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ การทำโครงงานหรือผลงาน การทำรายงานสรุป และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

Co-operative education workout related in Business and Human Resource Management field; making project or work, field experience summery report writing and presentation