แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ    3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 21101หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)
MS 21102ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(3-0-6)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 21201พฤติกรรมองค์การ3(3-0-6)
MS 21203จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม3(3-0-6)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5)
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 21202การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์3(3-0-6)
MS ………..วิชาเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26300การประกอบการและการสร้างธุรกิจ3(2-2-5)
MS 21305สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ3(2-2-5)
MS 21303การสื่อสารและการจัดการสื่อสารสนเทศในองค์การ  3(2-2-5)
MS ………..วิชาเลือก3
MS ………..วิชาเลือก3
MS ………..วิชาเลือก3
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 21306การพัฒนาแผนธุรกิจ3(2-2-5)
MS 21301กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม3(3-0-6)
MS 21302การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์  3(2-2-5)
MS 21304การจัดการโครงการ3(3-0-6)
MS ………..วิชาเลือก3
รวม18 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 21401กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์3(2-2-5)
MS 21402การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5)
MS 21410การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 2(1-2-3)
MS 21409การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์2(1-2-3)
MS ………..วิชาเลือกเสรี3
MS ………..วิชาเลือกเสรี3
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 21411การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์3(350)
รวม3 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 21401กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์3(2-2-5)
MS 21402การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์   3(2-2-5)
MS 21412การเตรียมสหกิจศึกษาด้านจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์   1(0-2-1)
MS ………..วิชาเลือกเสรี3
MS ………..วิชาเลือกเสรี3
รวม13 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 21413สหกิจศึกษาด้านจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์   6(640)
รวม6 หน่วยกิต