หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า         127         หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

                 1.1) บังคับ                                                                                             20       หน่วยกิต

                 1.2) เลือก                                                                   ไม่น้อยกว่า           9         หน่วยกิต

                 1.3) บังคับเลือก                                                          ไม่น้อยกว่า           1         หน่วยกิต

         2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                           ไม่น้อยกว่า          91        หน่วยกิต

                 2.1) วิชาแกน                                                                                         30       หน่วยกิต

                          2.1.1) บังคับ                                                                                 30       หน่วยกิต

                 2.2) วิชาเฉพาะด้าน                                                     ไม่น้อยกว่า         54       หน่วยกิต

                          2.2.1) บังคับ                                                                                39       หน่วยกิต

                          2.2.2) เลือก                                                      ไม่น้อยกว่า           15       หน่วยกิต

                 2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา    ไม่น้อยกว่า           7          หน่วยกิต

         3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                           ไม่น้อยกว่า            6         หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

         1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                        ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

                 1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                                        20      หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                              6        หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 2        หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6        หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

                 1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

                 ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                            3        หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 3        หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข                 3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3        หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

                 1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                        ไม่น้อยกว่า          1        หน่วยกิต

                 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               1        หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า          91      หน่วยกิต

          2.1) วิชาแกน                                                                                        30      หน่วยกิต

                     MS21100        องค์การและการจัดการสมัยใหม่                                 3(3-0-6)

                                         Organizations and Modern Management

                     MS22100        การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ                          3(2-2-5)

                                         Software Application in Business

                     MS23200        ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ                         3(3-0-6)

                                         Business English Communication                    

                     MS24100        การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน                       3(3-0-6)

                                         Production and Operations Management

                     MS25100        หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล                             3(3-0-6)

                                         Principles of Marketing and Digital Marketing

                     MS26300        การประกอบการและการสร้างธุรกิจ                             3(2-2-5)

                                         Entrepreneurship and Business Creation

                     MS31100        หลักการบัญชีเบื้องต้น                                              3(2-2-5)

                                         Introduction to Accounting Principles

                    MS31200        การเงินธุรกิจ                                                             3(3-0-6)

                                         Business Finance

                    MS31300        กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร                                3(2-2-5)

                                         Business Laws and Taxation

                    MS51200        เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ                                                   3(2-2-5)

                                         Business Economics

         2.2)  วิชาเฉพาะด้าน                                                       ไม่น้อยกว่า  54      หน่วยกิต

                               (1) กลุ่มวิชาบังคับ                                                                        39    หน่วยกิต

                    MS 21101       หลักการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                          3(3-0-6)  

                                         Principles of Business and Human Resource Management

                    MS 21102       ภาวะผู้นำและการสร้างทีมงาน                                            3(3-0-6)

                                        Leadership and Team Building

                    MS 21201       พฤติกรรมองค์การ                                                             3(3-0-6)

                                         Organizational Behavior

                    MS 21202       การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์                               3(3-0-6)

                                        Recruitment and Selection

                    MS 21203       จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม                   3(3-0-6)

                                         Business Ethics and Corporate Social Responsibilities

                    MS 21301       กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคม                                    3(3-0-6)

                                         Labour and Social Welfare Laws

                    MS 21302       การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                  3(2-2-5)

                                         Data Analysis for Business and Human Resource

                    MS 21303       การสื่อสารและการจัดการสื่อสารสนเทศในองค์การ                 3(2-2-5)

                                         Communication and Information Management in Organization

                    MS 21304       การจัดการโครงการ                                                             3(3-0-6)

                                         Project Management

                    MS 21305       สถิติและการวิจัยทางธุรกิจ                                                   3(2-2-5)

                                         Statistics and Business Research

                    MS 21306       การพัฒนาแผนธุรกิจ                                                          3(2-2-5)                             

                                         Business Plan Development

                    MS 21401       กลยุทธ์ทางธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                 3(2-2-5)

                                          Business and Human Resource Strategy

                    MS 21402       การสัมมนาทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์              3(2-2-5)

                                         Seminar in Business and Human Resource Management

                               (2) กลุ่มวิชาเลือก                                                ไม่น้อยกว่า  15  หน่วยกิต

                                    นักศึกษาสามารถเลือกศึกษารายวิชาจากกลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ และกลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ดังมีรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือก ดังต่อไปนี้

                               2.1) กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจ

                    MS 21204       มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ                                                      3(3-0-6)

                                         Human Relations in Organization

                    MS 21205       การจัดการสำนักงานสมัยใหม่                                               3(3-0-6)

                                         Modern Office Management

                    MS 21206       การจัดการความขัดแย้งและการเจรจาต่อรอง                          3(2-2-5)

                                         Conflict Management and Negotiation

                    MS 21207       การแก้ไขปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ                    3(2-2-5)

                                         Problem Solving and Creativity Skills for Business

                    MS 21307       การจัดการความรู้และองค์การแห่งการเรียนรู้                            3(3-0-6)

                                         Knowledge Management and Learning Organization

                    MS 21308       การจัดการธุรกิจผู้สูงวัย                                                           3(3-0-6)

                                         Elderlycare Business Management

                    MS 21309       การจัดการธุรกิจอาหาร                                                            3(3-0-6)

                                         Food Business Management

                    MS 21403       การจัดการวิสาหกิจชุมชน                                                       3(3-0-6)

                                         Community Enterprise Management   

                    MS 21404       การจัดการองค์การนวัตกรรม                                                    3(3-0-6)

                                         Innovative Organization Management

                    MS 21405       จิตวิทยาธุรกิจ                                                                        3 (3-0-6)

                                         Business Psychology

                               2.2) กลุ่มวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

                    MS 21208       จิตวิทยาอุตสาหกรรม                                                               3(3-0-6)

                                         Industrial Psychology

                    MS 21209       การจัดการค่าตอบแทน                                                              3(3-0-6)

                                         Compensation Management

                    MS 21210       การจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย                                  3(3-0-6)

                                         Occupational Health and Safety Management

                    MS 21310       แรงงานและการพนักงานสัมพันธ์                                                3(3-0-6)

                                         Labour and Employee Relations

                    MS 21311       ภาษาอังกฤษทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                               3(3-0-6)

                                         English in Human Resource Management

                    MS 21312       การจัดการผลการปฏิบัติงาน                                                       3(3-0-6)

                                         Performance Management

                    MS 21313       การพัฒนาองค์การและการจัดการการเปลี่ยนแปลง                      3(3-0-6)

                                         Organization Development and Change Management

                    MS 21406       การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์                                                       3(2-2-5)

                                         Human Resource Development

                    MS 21407       ระบบสารสนเทศทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์                        3(2-2-5)                             

                                         Human Resource Management Information Systems

                    MS 21408       โหราศาสตร์เพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์                                3(3-0-6)

                                         Astrology for Human Resource Management           

                          2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา                               7                     หน่วยกิต

                                    ให้นักศึกษาเลือกเรียน 1 แผนการเรียน

          แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                    MS 21409       การศึกษาเฉพาะเรื่องทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                       2(1-2-3)

                                         Selected Topics in Business and Human Resource Management

                    MS 21410       การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์      2(1-2-3)

                                         Preparation for Internship in Business and Human Resource Management

                    MS 21411      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                3(350)

                                         Internship in Business and Human Resource Management

          แผนการสหกิจศึกษา

                   MS 21412        การเตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                      1(0-2-1)

                                         Preparation for Co-operative Education in Business and Human Resource Management

                   MS 21413    สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์                                         6(640)

                                         Co-operative Education in Business and Human Resource Management

3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

                   ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับ                   หน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้