อาจารย์ ดร.นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต์

ประธานสาขาวิชา

อาจารย์ ดร.นภาพร เจียพงษ์

อาจารย์ ดร.ปวิช ผลงาม

อาจารย์ ดร.สุรินทร์ ผลงาม


ผศ.ดร.วิมล อุทานนท์


อ.เอก อุทานนท์


ผศ.ดร.พรทิพย์ เหลียวตระกูล

อ.เพียรทิพย์ ศรีสุธรรม

ผศ.รัตนา ลีรุ่งนาวารัตน์

ผศ.ณัฏฐ์ธมน หีบจันทร์กรี

 

นางสาวปัญจรัตน์ พยุงศุขศรี

เจ้าหน้าที่ประจำสาขาวิชา