สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2553 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การปรับปรุงครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์พ.ศ.2553 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความรู้ความสามารถและทักษะในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโซ่อุปทาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแสดงออกถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อที่จะได้
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การจัดการโซ่อุปทาน
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Supply Chain Management


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Engineering and Industrial Technology

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
Industrial Engineering and Supply Chain Management

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
  2. .วิศวกรควบคุมคุณภาพ
  3. วิศวกรวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
  4. วิศวกรออกแบบระบบการผลิต
  5. วิศวกรฝ่ายขาย
  6. วิศวกรโครงการ
  7. นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
  8. นักวิเคราะห์การจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการโซ่อุปทาน

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

{Announcement}<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน”/></a></div><div class=
30 กรกฎาคม 2022

{Announcement}
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ ยกเลิกมาตรการการให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

ยกเลิก Work From Home สายวิชาการและสายสนับสนุน ปฏิบัติร…
🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565<br>สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา<br>ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา”/></a></div><div class=
30 กรกฎาคม 2022

🎀 ขอต้อนรับ..นักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
สุ่…รั้ว “ม่วง-ขาว” บ้านแห่งความสำเร็จ บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ขอเชิญชวน..นักศึกษาดาวน์โหลดและติดตั้ง BSRU App เพื่อติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยและร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

📲 ดาวน์โหลด Application ได้ที่ระบบ Android https://link…
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
30 กรกฎาคม 2022

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕

หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”วันศ…
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565<br>ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565″/></a></div><div class=
30 กรกฎาคม 2022

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1/2565
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

ณ หอประชุม อาคาร 1 ชั้น 4 รอบเช้า เวลา 08.30 – 12…

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 พฤษภาคม 2020

กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสามัคคีระ…
กิจกรรมทำบุญสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
14 พฤษภาคม 2020

กิจกรรมทำบุญสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

คณาจารย์และนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมก…
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)
23 กุมภาพันธ์ 2020

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์-เคมี)

[ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ] – ยินดีต้อนรับ คณาจารย์และนักเรียน …