ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทบริการวิชาการ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (TCAS64)

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ดำเนินการ ดังนี้
– บันทึกข้อมูลรายงานตัวโดยเลือกเมนู ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th
– ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
– ตรวจสอบรหัสนักศึกษา หลังจากวันที่ชำระแล้ว 3 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุดราชการ)
ที่เว็บไซต์ : http://mis3.bsru.ac.th/registrar/student_info.asp
– ลงทะเบียนใช้งานระบบยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซ ต์ https://www.mytcas.com
– ยืนยันสิทธิ์ ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2564

Link ประกาศรายชื่อ http://bit.ly/2564-1-4-pass

Similar Posts