กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกิจกรรมกีฬาสานสามัคคีระหว่างคณะ   วันที่ 10 มีนาคม 2563

Similar Posts