หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม-4-ปี-602 (1)

ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย                    หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ                 Bachelor of Technology in Industrial Technology

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย                                   เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)

ชื่อย่อภาษาไทย                                    ทล.บ. (เทคโนโลยีบัณฑิต)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ                               Bachelor of Technology (Industrial Technology)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ                                B.Tech. (Industrial Technology)

 

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

 

5. รูปแบบของหลักสูตร

5.1 รูปแบบ

¨ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพียงสาขาวิชาเดียว