จำนวนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร     136  หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า   32   นก.

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ            23    นก.

(1) กลุ่มวิชาภาษา                                       9  นก.
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    7  นก.
(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์      6  นก.
(4) กลุ่มวิชาพลศึกษา                                    1   นก.

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก          9  นก.

(1) กลุ่มวิชาภาษา                       3  นก.

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      3  นก.

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์        3 นก.

2) หมวดวิชาเฉพาะ                  98  นก.

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน                                 32  นก.
(1) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      14  นก.
(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี              18  นก.

2.2)  วิชาเฉพาะด้าน                           60    นก.

2.2.1) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาบังคับ         24    นก.
2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก          33  นก.
2.2.3) กลุ่มวิชาโครงงาน                         3   นก.

2.3)  วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ        6  นก. 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี              6   นก.


                                                                    รายวิชาตามโครงสร้าง 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              32          หน่วยกิต

1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ          23          หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                         9          หน่วยกิต

9111101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9111102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(2-2-5)
9111103 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)

 (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม  7    หน่วยกิต

9121101 ทักษะชีวิต 3(3-0-6)
9121102 สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 3(3-0-6)
9121103 ความเป็นพลเมือง 1(1-0-2)

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์   6    หน่วยกิต

9131101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
9131102 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ 3(2-2-5)

 (4) กลุ่มวิชาพลศึกษา    1     หน่วยกิต

9141101  กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต 1(0-2-1)

1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก     9    หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาภาษา                3      หน่วยกิต

9112101 ภาษาและวัฒนธรรมลาว 3(2-2-5)
9112102 ภาษาและวัฒนธรรมพม่า 3(2-2-5)
9112103 ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม 3(2-2-5)
9112104 ภาษาและวัฒนธรรมเขมร 3(2-2-5)
9112105 ภาษาและวัฒนธรรมมลายู 3(2-2-5)
9112106 ภาษาและวัฒนธรรมจีน 3(2-2-5)
9112107 ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3(2-2-5)
9112108 ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี 3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคม       3     หน่วยกิต

9122201 การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ 3(3-0-6)
9122202 การสื่อสารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
9122203 สุนทรียะทางศิลปกรรม 3(3-0-6)
9122204 ความสุขแห่งชีวิต 3(3-0-6)

(3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     3     หน่วยกิต

9132201 เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์ 3(3-0-6)
9132202 เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลในชีวิตประจำวัน 3(2-2-5)
9132203 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 3(3-0-6)
9132204 สุขภาพและความงาม 3(3-0-6)

2)  หมวดวิชาเฉพาะ      98   หน่วยกิต

2.1) วิชาเฉพาะพื้นฐาน                32      หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาแกนเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    14  นก.

4101105 คณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3(3-0-6)
4106103 ฟิสิกส์ทั่วไป 4(3-3-7)
4151104 ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

(2) กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี      18      หน่วยกิต

4151101 การจัดการอุตสาหกรรม  3(3-0-6)
4151102 ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน  3(0-6-3)
4151202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ  3(3-0-6)
4151203 วัสดุอุตสาหกรรม  1(1-0-2)
4151212 การทดสอบวัสดุ  2(0-4-2)
4151301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี  1(1-0-2)
4151302 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์  3(3-0-6)
4151405 ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม                                                                  2(0-4-2)

2.2) วิชาเฉพาะด้าน        60           หน่วยกิต

(1) กลุ่มวิชาฉพาะสาขาบังคับ        24     หน่วยกิต

4151105 การเขียนแบบวิศวกรรม 3(0-6-3)
4151213 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต 3(0-6-3)
4151305 การศึกษาการทำงาน 1(1-0-2)
4151307 หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 3(0-6-3)
4151311 การวัดและเครื่องมือวัด 3(0-6-3)
4151312 คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม 3(0-6-3)
4151321 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน 2(0-4-2)
4151403 การจำลองสถานการณ์ 3(0-6-3)
4151404 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(2-2-5)

 (2) กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาเลือก     33  หน่วยกิต

4151201 สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151103 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน  3(3-0-6)
4151204 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151205 การวางผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ 3(3-0-6)
4151206 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151207 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151208 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ 3(3-0-6)
4151209 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151210 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3(3-0-6)
4151211 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา 3(2-2-5)
4151214 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ 3(3-0-6)
4151215 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน                                     3(2-2-5)
4151216 กรรมวิธีการผลิต 3(2-2-5)
4151219 การตลาดสมัยใหม่ 3(3-0-6)
4151303 การวางแผนและควบคุมการผลิต 3(3-0-6)
4151304 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151306 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
4151308 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151310 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151314 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ 3(3-0-6)
4151401 การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ 3(3-0-6)
4151402 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม 3(3-0-6)
4151406 เทคโนโลยีพลังงานทดแทน 3(3-0-6)
4151407 การออกแบบการทดลอง 3(3-0-6)
4151410 วิศวกรรมบำรุงรักษา 3(2-2-5)

 (3) กลุ่มวิชาโครงงาน                3          หน่วยกิต

4151412 โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  3(0-6-3)

2.3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    6       หน่วยกิต

4151413 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  1(0-45-0)
4151414 เตรียมสหกิจศึกษา 1(0-45-0)
4151415 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  5(0-350-0)
4151416 สหกิจศึกษา  5(0-560-0)

   3) หมวดวิชาเลือกเสรี    ไม่น้อยกว่า     6  หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การสำเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้