คำอธิบายรายวิชา

4151101   การจัดการอุตสาหกรรม   
                พื้นฐานของการบริหารจัดการ ศาสตร์และศิลป์ของการจัดการในอุตสาหกรรม โครงสร้างองค์กรและการกำหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุม ติดตามและประเมินผลในงานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การควบคุมทางด้านงบประมาณและการเงิน ต้นทุนค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง
4151102    ฝึกปฏิบัติงานเทคโนโลยีพื้นฐาน   
                 ฝึกปฏิบัติงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน เครื่องมือช่างพื้นฐาน เครื่องมือร่างแบบ เครื่องมือวัดเบื้องต้น งานวางแบบชิ้นงาน งานตะไบ งานเลื่อย งานสกัด งานลับดอกสว่าน งานเจาะ งานทำเกลียวด้วยมือ งานไฟฟ้าเบื้องต้น งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น
4151103 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน                                            
                ความรู้เบื้องต้นการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  บทบาท  กิจกรรมหลัก  ของระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกส์  แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง  การจัดการวัสดุ  การขนส่ง  อุปกรณ์การขนส่ง  การจัดซื้อ การส่งมอบ  โลจิสติกส์โลก  การจัดองค์กรโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ  วิธีควบคุมการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์
4151104    ภาษาอังกฤษพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                           
                 บูรณาการทักษะการฟัง  การพูด  การอ่าน  และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน การเขียนประโยคและย่อหน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อนตลอดจนการฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
4151105 การเขียนแบบวิศวกรรม
                 มาตรฐานการเขียนแบบวิศวกรรม  การเขียนตัวอักษร  การเขียนแบบเรขาคณิต ภาพฉาย สามมิติ  การบอกขนาดและสัญลักษณ์ผิวงาน  การบอกค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนและพิกัดงานสวม การเขียนภาพตัด การเขียนแบบภาพคลี่และภาพช่วย การสเกตแบบด้วยมือ การเขียนแบบภาพประกอบและภาพแยกชิ้น  การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเขียนแบบ
4151201 สถิติสำหรับงานอุตสาหกรรม  
                         หลักการทางสถิติ ประเภทของสถิติเทคนิค วิธีการแปลความหมายทางสถิติ การวางแผน การจัดทำสถิติ    การนำเสนอในการแก้ปัญหา  การจัดการอุตสาหกรรม   วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  การตัดสินใจโดยอาศัยกระบวนการทางสถิติได้แก่ ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการถดถอยเชิงเส้น
4151202 ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ                          
              การจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ระบบมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หลักการและเทคนิคที่เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
4151203 วัสดุอุตสาหกรรม
                   พื้นฐานของวัสดุอุตสาหกรรม  ประเภทของวัสดุ  สมบัติของวัสดุและส่วนประกอบประโยชน์ของวัสดุ  หลักการผลิตและกระบวนการผลิตวัสดุอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานของวัสดุ วัสดุใหม่ทางอุตสาหกรรม รวมทั้งวัสดุกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม
4151204 มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม                                                  
                  ความหมายและความสำคัญของหลักการมนุษยสัมพันธ์ ความต้องการของมนุษย์ กระบวนการกลุ่ม ความพึงพอใจ แรงจูงใจ การสื่อสารในองค์การอุตสาหกรรม เทคนิคการสร้างมนุษยสัมพันธ์ ยุทธศาสตร์กับมนุษยสัมพันธ์ บทบาทของมนุษยสัมพันธ์ต่อการจัดการอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต
4151205 การวางผังโรงงานและอุปกรณ์การขนถ่ายวัสดุ                                     
       การออกแบบผังในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  การเลือกทำเลที่ตั้ง   การวางผังสำหรับหน่วยงาน   การวางผังอย่างละเอียด  การประเมินผังเพื่อทำการปรับปรุง  การวางแผนติดตั้งและบริหารโครงการ การใช้โปรแกรมในการออกแบบผัง  เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
4151206 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 หลักการการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  บทบาทของการควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม  หลักการและเทคนิคในการบริหารคุณภาพ เครื่องมือควบคุมคุณภาพ  ระบบประกันคุณภาพและการรับรองคุณภาพ มาตรฐานคุณภาพของไทยและมาตรฐานสากล
4151207 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม
 การวิเคราะห์ต้นทุน ค่าใช้จ่าย   ต้นทุนของเงินทุน การหาค่าเปลี่ยนแปลงของเงินตามเวลา การตัดสินใจเลือกข้อเสนอภายใต้เงื่อนไข  วิธีมูลค่าปัจจุบัน  มูลค่าเทียบเท่ารายปี   อัตราผลตอบแทนภายใน  การคำนวณค่าเสื่อมราคา การวิเคราะห์การทดแทนทรัพย์สิน   การประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท 
4151208 การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ
 หลักการบริหารการผลิตและการดำเนินการของสถานประกอบการ  การวางแผนการดำเนินการ  การจัดองค์กร  การเลือกทำเลที่ตั้ง  การออกแบบผลิตภัณฑ์  การวิจัยและการพัฒนา การตัดสินใจ  การคำนวณและการควบคุมต้นทุน  การจัดซื้อ จัดส่ง จัดเก็บ เทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการแก้ปัญหาในงานอุตสาหกรรม
4151209 การจัดการองค์กรและบริหารอุตสาหกรรม                                        
 โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานอุตสาหกรรมด้านการวางแผนควบคุมการผลิต                 การจัดหน่วยงาน   การบริหารบุคลากรและความสัมพันธ์ในอุตสาหกรรม   การจูงใจ   การร่วมมือ  การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน  ฐานนะการเงินของกิจการอุตสาหกรรม การตลาด การตัดสินใจจากปัญหากรณีศึกษา
4151210 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ   โดยเน้นถึงพระราชประสงค์ กระบวนการคิดและขั้นตอนการวางแผน  ปฏิบัติ  รวมทั้งโครงการหลัก ดิน น้ำ  ป่า  วิศวกรรม   เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมเพื่อสนองตามพระราชดำริ
4151211 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา                              
                   ความสำคัญในการบริหารเทคโนโลยีในระดับสายงาน ระดับองค์กร และระดับประเทศ บทบาทของเทคโนโลยีในการแข่งขัน การสรรหาเทคโนโลยี การเชื่อมโยง  เทคโนโลยีกับกลยุทธ์    ทางธุรกิจ  กระบวนการตัดสินใจสำหรับหน่วยงาน  การพัฒนาบุคลากร ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี บทบาทของนักบริหารเทคโนโลยีในฐานะผู้นำ  ผู้สร้างแรงจูงใจ  และผู้ส่งเสริมการเรียนรู้
4151212 การทดสอบวัสดุ  
 การทดสอบวัสดุเพื่อหาสมบัติทางกล การทดสอบแรงดึง การทดสอบความแข็ง        การทดสอบแรงกระแทก การทดสอบการล้า การตรวจสอบหาสิ่งบกพร่องในวัสดุด้วยวิธีการตรวจสอบแบบไม่ทำลาย การตรวจสอบด้วยอุลตราโซนิกส์ การตรวจสอบด้วยรังสี การตรวจสอบด้วยอนุภาคแม่เหล็ก   การตรวจสอบด้วยสารแทรกซึม  สิ่งบกพร่องในโลหะ  หลักการเบื้องต้นในการวิเคราะห์ความเสียหาย
4151213 คอมพิวเตอร์ช่วยในการผลิต                                                       
 การเขียนแบบ 2 มิติและ 3  มิติ เบื้องต้น ระบบ CA ขอบเขตการใช้งาน  และการเลือกใช้ระบบ CAD/CAM องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์  ปัญหาและข้อจำกัดของการใช้ระบบ CAD/CAM  การสร้างภาพ 3 มิติ การสร้างรูปทรงพื้นผิว  การส่งถ่ายข้อมูลในระบบ CAD/CAM   การขึ้นรูปชิ้นงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการทำโปรแกรม NC โพสต์โปรเซสเซอร์  โปรแกรมออโต้แคด  โปรแกรมโซลิดเวิร์ค  
4151214 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและระบบประกันคุณภาพ                   
 ชนิดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องหมายมาตรฐานที่นำไปใช้ผลิตภัณฑ์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์  ระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้องในโรงงาน อุตสาหกรรมในระบบ ISO ต่างๆ รวมทั้ง มาตรฐาน GMP HACCP พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายพาณิชย์ที่เกี่ยวข้อง
4151215 นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการแข่งขัน                                
                 หลักการและขั้นตอนต่างๆ ในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ความต้องการของลูกค้าและข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพื่อการออกแบบเชิงสร้างสรรค์  การเลือกวัสดุที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์  การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการออกแบบเขียนแบบ  การจำลองภาพและสร้างภาพแบบต่างๆ
4151216 กรรมวิธีการผลิต
 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะและชิ้นส่วนเครื่องกลด้วยกระบวนการ   แปรรูปโลหะวิธีการหล่อ   การขึ้นรูป  การตัดกลึง   การเชื่อมและการเคลือบผิว  ความสัมพันธ์ของกรรมวิธีการผลิตกับการออกแบบและการเลือกวัสดุ
4151217 บริหารจัดการสินค้าคงคลัง
 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้าคงคลัง การออกแบบ การวางแผน การควบคุมและการจัดการสินค้าคงคลังในระบบโซ่อุปทาน การพยากรณ์ความต้องการของสินค้าคงคลัง การแบ่งกลุ่มสินค้าคงคลัง ตัวแบบสินค้าคงคลังแบบพารามิเตอร์  ตัวแบบสินค้าคงคลังซึ่งมีเวลานำคงที่และไม่คงที่
4151218 โลจิสติกส์และการกระจายสินค้า
 รูปแบบการขนส่งทางกายภาพ การขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทางท่อ การจัดส่งสินค้า และการกระจายสินค้า  การออกแบบระบบขนส่ง  รูปแบบของการกระจายสินค้า   หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกระจายสินค้า ช่องทางการกระจายสินค้า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกระจายสินค้า การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์กระจายสินค้า ขนาดและจำนวนศูนย์กระจายสินค้า
4151219 การตลาดสมัยใหม่
 การตลาดในเศรษฐกิจสมัยใหม่  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด คุณลักษณะของสินค้าอุตสาหกรรม พฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดอุตสาหกรรม การจัดการกับการแข่งขัน การระบุส่วนแบ่งตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย วงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ การจัดช่องทางการจัดจำหน่ายและโลจิสติกส์ของตลาดค้าปลีกและค้าส่ง การส่งเสริมการขาย การวางแผนกลยุทธ์และการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด การสร้างตลาดยุคดิจิตอล
4151221  วัสดุศาสตร์
      หลักการพื้นฐานของวัสดุศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะโครงสร้างจุลภาค กระบวนการผลิต และสมบัติทางฟิสิกส์ต่าง ๆ เช่น สมบัติทางไฟฟ้า สมบัติทางแม่เหล็ก สมบัติทางความร้อน และสมบัติทางแสงของวัสดุจำพวกโลหะ เซรามิกส์ พอลิเมอร์ และวัสดุผสม รวมถึงกรรมวิธีทางความร้อน และเฟสไดอะแกรม
4151301 การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี                             
            การพัฒนาบุคลากรในองค์กร การวางแผนและการบริหารการฝึกอบรม  การพัฒนาตามสายอาชีพ  การสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรม    การกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม  การจัดทำแผน การฝึกอบรม  เทคนิคการนำเสนอและการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ  สื่อการฝึกอบรม  การวัดประเมินผล การจัดทำเอกสารในการฝึกอบรม  ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
4151302 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
 การบริหารข้อมูล  การใช้อินเตอร์เน็ต  การสื่อสารสมัยใหม่  และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การประยุกต์เทคโนโลยีสาสนเทศในการบริหารจัดการ
4151303 การวางแผนและควบคุมการผลิต
 บทนำในการวางแผนและควบคุมผลิต การพยากรณ์การผลิต การควบคุมพัสดุคงคลัง  การวางแผนการผลิตโดยรวม การวางแผนการผลิตหลัก การวางแผนความต้องการวัสดุ    การจัดสายสมดุลการผลิต การวางแผนและควบคุมโครงการ
4151304 การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม                                              
 ความหมาย  หลักการและวิธีการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม  แนวทางและเทคนิคการเพิ่มผลผลิต เครื่องมือในการเพิ่มผลผลิต การวัดการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงนวัตกรรมการเพิ่มผลผลิต และกลยุทธ์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เทคนิค ในการลดความสูญเปล่า  การกระจายหน้าที่เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์ข้อขัดข้องและผลกระทบ
4151305 การศึกษาการทำงาน
ความรู้เกี่ยวกับการทำงานด้านการศึกษาเวลา   การปฏิบัติการ และวิธีการทำงาน โดยการใช้แผนภูมิกระบวนการผลิต แผนภูมิการไหล  แผนภูมิกระบวนการประกอบ  แผนภูมิมือซ้าย-ขวา แผนภูมิคน-เครื่องจักร การศึกษาการเคลื่อนไหวแบบจุลภาค การใช้หลักเศรษฐศาสตร์การเคลื่อนไหว
การสุ่มงาน การศึกษาเวลาโดยตรง การกำหนดอัตราความเร็วและการหาเวลามาตรฐานในการทำงาน
4151306 การบริหารโครงการ
 ลักษณะและความหมายของการวางแผน  กระบวนการในการวางแผนประเภทของแผน  ข้อดีและข้อจำกัดของการวางแผน  บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการวางแผน  การวางแผนภายใต้ภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่องานการวางแผนปฏิบัติงาน  การจัดทำงบประมาณ การจัดทำโครงการ เทคนิคการปฏิบัติงานตามแผน การควบคุมโครงการ การประเมินผล
4151307 หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์                      
 การเขียนรายงานวิจัยเบื้องต้น และนำเสนองานวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ หรือหัวข้อที่ทันสมัยที่ส่งผลต่อการจัดการอุตสาหกรรม อาทิเช่น เทคนิคหรือแนวทางในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน การจัดการพลังงาน พลังงานทดแทน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการศึกษาค้นคว้าวิจัยสำหรับการทำงานโครงงานปริญญานิพนธ์ โดยมุ่งให้นิสิตนักศึกษามีความรู้ความสามารถและทักษะในการทำงานวิจัยตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 
4151308 การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในงานอุตสาหกรรม                       
 ลักษณะของมลพิษสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  ของเสียอันตราย  วิธีการในการควบคุมและป้องกันมลพิษสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสะอาด  กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องการใช้พลังงานและลดพลังงานในอุตสาหกรรม  การใช้พลังงานในอาคาร การจัดการด้านระบบไฟฟ้าในอาคาร การคำนวณหาภาระของระบบปรับอากาศในอาคาร การลดภาระความร้อนในอาคารแบบต่างๆ การคำนวณเศรษฐศาสตร์พลังงานของอาคาร หลักการและการวัดการใช้พลังงานและอุปกรณ์พลังงานต่างๆ การหาค่าความร้อนส่งผ่านผนังและหลังคาในอาคาร การหาค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพของระบบปรับอากาศ
4151309 การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อการแข่งขัน                       
 ธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล  แผนธุรกิจ การประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม  ผู้ประกอบการอัจฉริยะ
4151310 การควบคุมคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
 การวางแผนควบคุมคุณภาพ  การควบคุมคุณภาพโดยใช้หลักสถิติ การศึกษาความผันแปร ความสามารถของขบวนการ แผนภูมิควบคุม เทคนิคการตรวจสอบคุณภาพ ความสัมพันธ์ของการควบคุมคุณภาพกับการออกแบบ  การตรวจรับการผลิต มาตรฐานคุณภาพต่างๆ ที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรม
4151311 การวัดและเครื่องมือวัด                                                                
 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานและการวัดของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

ในการวัดความดัน  วัดน้ำหนัก  วัดขนาด  การไหล  อุณหภูมิ  ระดับความชื้น  ความถ่วงจำเพาะ ความเป็นกรดเป็นด่าง ความนำไฟฟ้าของแข็งของเหลวและก๊าซ การวัดเชิงวิเคราะห์  ตลอดจนการใช้การปรับเทียบตรวจซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประกอบ

4151312 คอมพิวเตอร์สำหรับงานอุตสาหกรรม )
 การวิเคราะห์ข้อมูลทางอุตสาหกรรมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  การใช้ไมโครซอฟท์เอ็กเซล สำหรับงานอุตสาหกรรม ได้แก่ ควบคุมคุณภาพ การวางแผนการผลิต การพยากรณ์ การจัดการข้อมูล   การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ   ตลอดจนใช้โปรแกรมสำเร็จรูปอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอุตสาหกรรม 
4151313 การวิจัยการดำเนินงาน
 การสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องการจัดสรรทรัพยากรโดยการประยุกต์ใช้ ตัวแบบกำหนดการเชิงเส้น กำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม โปรแกรมพลวัต ตัวแบบกำหนดการไม่ใช่เชิงเส้น โปรแกรมหลายวัตถุประสงค์ ตัวแบบวัสดุคงคลัง ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดสรรงาน ปัญหาการตัดสินใจ และการบริหารโครงการ
4151314 การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ                         
 รูปแบบของการเขียนรายงานด้านเทคนิค  การจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ  ได้แก่  นโยบายคุณภาพ  วัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ  คู่มือคุณภาพ  ระเบียบปฏิบัติงาน  วิธีปฏิบัติงาน  แบบฟอร์ม และบันทึก  ตลอดจนรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตสาหกรรม
4151321 ปฏิบัติการศึกษาการทำงาน
                   เรียนรู้การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการศึกษาการทำงาน หลักการประหยัดการเคลื่อนที่ทางเศรษฐศาสตร์ การใช้แผนภูมิต่างๆ สำหรับการศึกษาวิธีการทำงาน เช่น แผนภูมิกระบวนการปฏิบัติงาน แผนภูมิกระบวนการไหล แผนภูมิการปฏิบัติงานมือซ้ายและขวา แผนภูมิกระบวนการประกอบ แผนภูมิคนเครื่องจักร เป็นต้น การแบ่งงานย่อยและการจับเวลาทำงาน การประเมินอัตราการทำงาน การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกและช่วยคำนวณหาเวลามาตรฐาน
4151401  การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่
                  คุณสมบัติของผู้ประกอบการ กระบวนการพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดี   หลักปฏิบัติการบริหารจัดการอุตสาหกรรม การจัดการธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อม  แผนธุรกิจ การดำเนินการจัดตั้งธุรกิจ การบริหารจัดการการผลิต การตลาด การลงทุน การว่าจ้าง การเหมาช่วง การบริหารค่าตอบแทน กฎหมายธุรกิจ นวัตกรรมทางธุรกิจ จริยธรรมในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม ระบบธุรกิจสมัยใหม่ กรณีศึกษาจากหน่วยงาน       
4151402 กลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม
                  หลักการบริหารเชิงกลยุทธ์  การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารงานทางอุตสาหกรรม 

การนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ  การตัดสินใจในการบริหาร   ความเป็นผู้นำ วัฒนธรรมและจรรยาบรรณของนักบริหารงานวิศวกรรม

4151403 การจำลองสถานการณ์  
เทคนิคการสร้างแบบจำลองสถานการณ์ เทคนิคการสร้างตารางเลขสุ่มจากตัวแปรต่างๆ การออกแบบการทดสอบแบบจำลอง   การตัดสินใจจากแบบจำลองสถานการณ์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจำลองสถานการณ์
4151404 ภาษาอังกฤษสำหรับงานอุตสาหกรรม  
 การสนทนาทางธุรกิจ  การทักทาย แนะนำตัว  การอธิบายเกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่งาน บริษัทและชีวิตประจำวันเบื้องต้น  การอธิบายแผนงานโครงการ  การโต้ตอบทางโทรศัพท์  การนัดหมายทางโทรศัพท์   การอธิบายสินค้า   กระบวนการทำงาน  การนำเสนอข้อมูล   การเขียนจดหมายธุรกิจสั่งสินค้า  อ่านตารางแคตตาล็อกและคู่มือเบื้องต้น  การเขียนประวัติส่วนตัว
4151405 ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม
ฝึกปฎิบัติการสัมมนาในและ/หรือนอกห้องเรียน การวางแผนงาน  บุคคลิกภาพในการสัมมนา   การฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากรหรือผู้สอนงาน
4151407  การออกแบบการทดลอง
 หลักการทางสถิติที่นำมาใช้ในการออกแบบ การทดลอง และวิเคราะห์ผลงานวิจัย การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยและค่าความแปรปรวน การวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อน การถดถอยเชิงเส้นตรงและไม่ใช่เส้นตรง การสุ่มตัวอย่าง การแปลความหมายทางสถิติ กรณีศึกษาของการใช้สถิติในงานวิจัย การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ การเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขต่างๆ
4151408 วิศวกรรมความปลอดภัย
ความหมาย สาเหตุ และ ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ การประเมินสภาพสภาพอันตรายและการประเมินความเสี่ยงในสถานที่ทำงาน การวิเคราะห์ความปลอดภัยในการทำงาน การหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ การบริหารความปลอดภัย การสอบสวนอุบัติเหตุ ค่าใช้จ่ายในการป้องกันอุบัติเหตุ การจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย การป้องกันอันตรายจาก ไฟฟ้า เครื่องจักร หม้อไอน้ำ และอัคคีภัย อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล มาตารฐานและกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
4151412  โครงงานทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
  การจัดทำโครงงานที่สนับสนุนการนำหลักวิชาของสาขา  ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปแบบ   นำไปสู่ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมและการศึกษาต่อไป
4151413  เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                           
 การเตรียมพร้อมความรู้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีเจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพโดยการกระทำการบูรณาการการเรียนรู้เข้ากับการทำงานในสถานการณ์หรือรูปแบบต่าง ๆ
4151415  ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                             
                   ฝึกงานในสถานประกอบหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่ศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สัปดาห์ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำสาขาวิชา
4151416 สหกิจศึกษา                                                                       
                   ฝึกงานในสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรม  โดยปฏิบัติงานเชิงวิชาการหรือวิชาชีพเต็มเวลาเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ ครบ 1 ภาคเรียนสหกิจศึกษา จัดทำรายงานและนำเสนอต่อสถานประกอบการและสถานศึกษา