หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

  • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
  • ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  • วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25521741103342
ชื่อหลักสูตรภาษาไทย : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
และการจัดการโซ่อุปทาน
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and
Supply Chain Management

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Industrial Engineering and
Supply Chain Management)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Industrial Engineering and Supply Chain Management)

วิชาเอก : ไม่มี

จำนวนหน่วยกิต : ไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต