สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน

กรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
พ.ศ.2553 ภายในประกอบด้วยสาระ 8 หมวด ได้แก่ หมวดที่1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษาการดำเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร หมวดที่4 ผลการเรียนรู้กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

การปรับปรุงครั้งนี้ได้ปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์พ.ศ.2553 พร้อมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะความรู้ความสามารถและทักษะในด้านวิศวกรรมอุตสาหการและ
การจัดการโซ่อุปทาน ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถแสดงออกถึงการพัฒนาทักษะทางสังคมเพื่อที่จะได้
ใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ การจัดการโซ่อุปทาน
Bachelor of Engineering Program in Industrial Engineering and Supply Chain Management


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Faculty of Engineering and Industrial Technology

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโซ่อุปทาน
Industrial Engineering and Supply Chain Management

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
  2. .วิศวกรควบคุมคุณภาพ
  3. วิศวกรวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต
  4. วิศวกรออกแบบระบบการผลิต
  5. วิศวกรฝ่ายขาย
  6. วิศวกรโครงการ
  7. นักวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม
  8. นักวิเคราะห์การจัดการอุตสาหกรรมและการจัดการโซ่อุปทาน

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1<br>มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา”/></a></div><div class=
30 กรกฎาคม 2022

📚 การแต่งกายชุดนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เครื่องแบบชุดพิธี เครื่องแบบชุดนักศึกษาปกติ ร่วมรณรงค์แ…
กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)
30 กรกฎาคม 2022

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม” สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 5 (ที่ยังไม่ผ่านกิจกรรมบังคับการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย)

ามารถเข้าร่วมกิจกรรม โดยลงทะเบียนผ่าน : https://bit.ly/…
{Announcement}<br>ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565″/></a></div><div class=
30 กรกฎาคม 2022

{Announcement}
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และวิธีการพิจารณาเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2565

สอบสัมภาษณ์วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565.ตรวจสอบสถานะผู้มี…
{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565
30 กรกฎาคม 2022

{Announcement} มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอน ฉบับที่ 1/2565

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม