สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม จัดแผนการเรียนรายภาค ดังนี้

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9111103ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน3(2-2-5)
9121102สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 213(3-0-6)
9121103ความเป็นพลเมือง1(1-0-2)
7101301การออกแบบและวางผังโรงงาน3(3-0-6)
7101305การจัดการอุตสาหกรรม3(3-0-6)
7101306วัสดุอุตสาหกรรม1(1-0-2)
7101308มนุษยสัมพันธ์ในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
7101310การจัดการด้านการผลิตและปฏิบัติการ3(3-0-6)
7101314การทดสอบวัสดุ2(0-4-2)
รวม22
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9131102ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์3(2-2-5)
9122XXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์3(X-X-X)
7101304การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่3(3-0-6)
7101307ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ3(3-0-6)
7101312การเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
7101313การเขียนรายงานด้านเทคนิคและเอกสารระบบคุณภาพ30-6-3)
7101315การวางแผนและควบคุมการผลิต3(3-0-6)
รวม21 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
9111XXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือกกลุ่มวิชาภาษา3(X-X-X)
9132203เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3(3-0-6)
7101401คอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรม3(0-6-3)
7101403การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล1(1-0-2)
7101404ปฏิบัติการจัดการฝึกอบรม2(0-4-2)
7101407หัวข้อพิเศษในงานเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม3(0-6-3)
7101409วิทยาศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
7101XXXวิชาเลือกเสรี3(X-X-X)
รวม21 
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
7101408โครงงานทางเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม3(0-6-3)
7101410คณิตศาสตร์สำหรับงานอุตสาหกรรม3(3-0-6)
7101411ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม3(0-270-0)
7101XXXวิชาเลือกเสรี3(X-X-X)
รวม12