3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
The King’s Philosophy Towards Local Development    

ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

  สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

  Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก 3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

  Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

  คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก 

  Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World Englishes

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย  3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication

  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

  Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์

Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Korean language skills creatively

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์  

Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์ 

  Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และ      การเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา       การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์ 

Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers; integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค      ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

.

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ    การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ  การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development; self-development for living 

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

  Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 3(3-0-6)
Creative Business

  การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

  Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

  การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุนทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข3(3-0-6)
Working Happily

  เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม  การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

  Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

  ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  

  Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy Skills

  เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

  Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

  รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

  Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

  Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
Rhythm of Life

  ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช  การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

  History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
Exercise for Health

ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา  

Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities  

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
Modern Dance

  หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ๊ส การเต้นฟั้งค์แจ๊ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้าง    มนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ 

Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz,     Hip-hop, beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building 

2) หมวดวิชาเฉพาะ

2.1) วิชาแกน

MS 21100 องค์การและการจัดการสมัยใหม่     3(3-0-6)

Organizations and Modern Management

   แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าที่และขั้นตอนทางการจัดการ การวางแผน การจัดองค์การ การนำ และการควบคุม สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of organization and management; management functions, planning, organizing, leading and controlling; organization environment; human resource management in organization; tools and techniques; ethics and cooperate social responsibilities

MS 22100 การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ     3(2-2-5)

Software Application in Business 

การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ และการจัดการข้อมูลบนโปรแกรมกลุ่มก้อนเมฆ 

Application of operating system and business application software, word processing, spread sheet software, presentation software; internet usage for business; cloud computing for data management

MS 23200 ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ     3(3-0-6)

  Business English Communication                     

การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ และอีเมล์ การบอกเล่ากิจกรรมทางธุรกิจและประวัติความเป็นมาขององค์กร การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และศัพท์สำนวนธุรกิจสมัยใหม่

Practices of English language skills including listening, speaking, reading and writing for business communication; welcoming clients; telephoning; writing business letters, memos and emails; telling business activities and company profiles; product and service presentation; modern business vocabularies and expressions

MS 24100 การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน     3(3-0-6)

Production and Operations Management

กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

Production process of goods and services; operations planning; introductory project management; technologies relating to operations; forecasting; site selection; location and process layout planning; operations system design and resources planning; inventory control; supply chain management and quality control of goods and services for higher efficiency of operations and the increase of sustainable competitive competency

MS 25100 หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล     3(3-0-6)

Principles of Marketing and Digital Marketing

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาด

Basic knowledge of Marketing, marketing environments, consumer behaviors, target marketing, marketing mix; basic knowledge of digital marketing, digital marketing elements, digital marketing tools, evaluation of digital marketing; marketing ethics

MS 26300 การประกอบการและการสร้างธุรกิจ     3(2-2-5)

Entrepreneurship and Business Creation 

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ฝึกและนำเสนอการออกแบบโมเดลธุรกิจสำหรับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

     Theories about business and entrepreneurship; seeking new business discovery opportunities, analysis and evaluation of business opportunities, entrepreneurial business environment; technological advancement of the future against business competition; practice and present a business model design for building business growth and starting a new business

MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น     3(2-2-5)

Introduction to Accounting Principles

หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรม การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชี หลักคุณธรรมในการทำบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

Introduction to double entry accounting; business transaction analysis, books of original entry, ledgers, work sheets, trial balances; adjusting and closing entries; financial statements for service businesses, trade businesses, and manufacturing businesses; disclosure of accounting information; ethic principles in accounting and code of ethics for professional accountants

MS 31200 การเงินธุรกิจ   3(3-0-6)

Business Finance

ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

Introduction to business finance; financial statements analysis; financial planning; time value of money; making capital investment decisions; cost of capital; capital structure; long-term financing; dividend policy; and working capital management

MS 31300      กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร     3(2-2-5)

Business Laws and Taxation     

หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

General principle of law for organizing organization; business organization models, law relating to business transaction specific contract; and other relevant laws necessary to the current situation, tax collection under the Revenue Code; personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty; and other taxes; property tax; and inheritance tax; ethics; and responsibility of taxpayers

MS 51200 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ     3(2-2-5)

Business Economic

หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานและดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา นโยบายการเงินการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานและการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ การเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

Principles of microeconomics and macroeconomics for business decision making; demand; supply, and market equilibrium; elasticity; analysis of consumer and producer behavior; market structure and pricing; monetary and fiscal policy; international trade and finance; employment and unemployment; interest rates; inflation; deflation; business cycle; the impact of economic changes and government intervention on business operations in the short and long term; practicing case studies for business economics

2.2) วิชาเฉพาะด้าน

MS 23101 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)

International Business Management

การจัดการกลยุทธ์ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การวิเคราะห์การแข่งขันทางธุรกิจ หลักทฤษฎีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ กิจกรรมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การผลิต การเงินและสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศ โลกาภิวัตน์ จริยธรรมในธุรกิจระหว่างประเทศ การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ตลาดทุนโลก ยุทธศาสตร์การดําเนินธุรกิจระหว่างประเทศ

International business strategic management; business competitive analysis; principles and theories of international trading and investment; management activities, human resources management, marketing, production, finances and environment in international business; globalization; ethics in international business, regional economic integration, global capital market, strategy of international business

MS 23201 การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ                         3(3-0-6)

Cross-cultural Management for International business

   ความหมายของการจัดการข้ามวัฒนธรรม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการข้ามวัฒนธรรมกับการจัดการธุรกิจ การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการจัดการธุรกิจ และแนวทางการจัดการข้ามวัฒนธรรมในองค์กรธุรกิจ

Definitions of cross-cultural management; cultural diversity; relations between cross-cultural management and business management; comparative analysis of cultural differences influencing business administration and solutions for cross-cultural management in business organizations

MS 23202 การจัดการการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ   3(3-0-6)

International Digital Marketing Management

   ความรู้เบื้องต้นของการจัดการการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การตลาดไร้พรมแดน สภาพแวดล้อมของการตลาดระหว่างประเทศในยุคดิจิทัล นโยบายการค้าซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการตลาด เทคนิคทำการตลาดดิจิทัล รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ที่มีผลต่อการดำเนินงานด้านการตลาดดิจิทัลระหว่างประเทศ

Introduction to international digital marketing management; international marketing strategy; global marketing; international marketing environment in the digital era; impact of trade policy on market decisions; digital marketing techniques; analyzing various problems affecting international digital marketing operations

MS 23203 จริยธรรมธุรกิจระดับโลก               3(3-0-6)

Global Business Ethics

   ความหมาย ความสำคัญ และแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมและจริยธรรมทางธุรกิจ จริยธรรมขององค์กรและการปฏิบัติต่อการจ้างงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทและมลพิษของสิ่งแวดล้อม บรรษัทภิบาล บทบาทของรัฐบาลและการทุจริต จริยธรรมทางเทคโนโลยีและธุรกิจดิจิทัล สิทธิมนุษยชนและสัตว์ จริยธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ การดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมในตลาดที่มีการแข่งขัน

Definitions, importance, and practices in ethics and business ethics; organizational ethics and employment practices; corporate social responsibility and environmental pollution; corporate governance; the role of government and corruption; technological ethics and digital business; human and animal rights; ethics in globalization; maintaining ethics in a competitive market

MS 23204 การค้าระหว่างประเทศ นโยบาย และกฎระเบียบทางการค้า   3(3-0-6)

Global Trade, Policies, and Trade Regulations

การค้า นโยบาย และกฎระเบียบทางการค้า การรวมกลุ่มทางการค้าและการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงทาง การค้า ข้อจำกัดทางการค้าและผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการส่งออกและนำเข้า พิธีการ ผ่านศุลกากร ระบบการแบ่งประเภทสินค้าตามหลักการ Harmonization System หน้าที่และความเสี่ยงของ ผู้ซื้อและผู้ขายตามหลักข้อตกลงในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ (International Commercial Terms: INCOTERMS) หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาตามสัญญาซื้อขาย สัญญาประกันภัย สัญญาขนส่ง และ สัญญาเลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

Global trade, policies, and regulations; regional economic integration and the utilization of preferential trade agreements; trade barriers and the impacts on international trade; the regulations on export procedures; customs formalities; harmonization system; INCOTERMS; obligations under sale, insurance, carriage, and letter of credit contracts

MS 23301 กลยุทธ์ธุรกิจระดับโลก   3(3-0-6)

Global Business Strategies

กลยุทธ์ของกิจการระดับโลก วิวัฒนาการ สภาพแวดล้อมธุรกิจระหว่างประเทศ การวางแผนกลยุทธ์โครงสร้างองค์การ ประเด็นการจัดการและการตลาด การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม จริยศาสตร์และการประเมินผลการดําเนินการ

Strategies of global corporations; evolutions; international business environment; strategic planning; organization structure; management and marketing issues; cultural changes; ethics and evaluation

MS 23302 การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก     3(3-0-6) 

Global Supply Chain Management

หลักการและความสำคัญของการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ทั้งในและระหว่างประเทศ ระบบห่วงโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การจัดหาจัดจ้างและการผลิต การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการการขนส่ง การจัดการคลังสินค้า การจัดการด้านบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายขนย้าย และกลยุทธ์การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ระดับโลก

Principles and importance of international logistic and supply chain management; supply chain system; customer accommodation; Procurement and Production; implementation of Information Technology in supply chain; inventory management; transportation management; warehousing management; packaging and material handling management; global supply chain and logistic strategy

MS 23303 การเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ   3(3-0-6)

International Business Negotiation 

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 23201 การจัดการข้ามวัฒนธรรมสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักการและทฤษฎีการเจรจาทางธุรกิจระหว่างประเทศ การเตรียมตัวเพื่อการเจรจาต่อรอง เทคนิคการเจรจาต่อรอง ผลกระทบและการแก้ปัญหาของความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

Prerequisite: MS 23201 Cross-cultural Management for International business

The concepts and theories of international business negotiation; the preparation of negotiation; negotiation’s techniques; the effects and problems’ solutions of the cultural differences in business negotiation

MS 23304 สถิติธุรกิจ     3(3-0-6) 

Business Statistics

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสถิติ ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง ลักษณะข้อมูลของธุรกิจและวิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจด้วยสถิติเชิงพรรณนา ทฤษฏีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจง แบบยูนิฟอร์ม ทวินาม พหุนาม ไฮเพอร์ยีออเมตริก ปัวซอง และการแจกแจงแบบปกติ ความน่าจะเป็นของค่าที่ได้จากตัวอย่าง การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน วิเคราะห์ความถดถอยและการวิเคราะห์สหสัมพันธ์ โดยการประยุกต์สำหรับงานธุรกิจ

General knowledge of statistic; population and Samples; characteristics of business data and their collection; Analysis business data with descriptive statistics; elementary probability theory; random variables; uniform, binomial, multinomial, hypergeometric, poisson and normal distributions; sampling distribution; analysis of variance; regression analysis and correlation analysis using application in business

MS 23305 การบริหารการเงินระหว่างประเทศ     3(3-0-6) 

International Financial Management

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 31200 การเงินธุรกิจ

ระบบการเงินระหว่างประเทศ กลไกในตลาดการเงินระหว่างประเทศ ตลาดเงินตราต่างประเทศ การกำหนดระบบอัตราแลกเปลี่ยน พยากรณ์อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ทฤษฎีเสมอภาคระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนและตัวแปรต่างๆทางเศรษฐศาสตร์มหภาค การจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน แหล่งเงินทุนระหว่างประเทศ เอกสารที่เกี่ยวข้องในธุรกิจการค้าและการเงินระหว่างประเทศรวมทั้งระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

Prerequisite: MS 31200 Business Finance

International financial system; the mechanism of international financial markets; foreign currency market; the determination of exchange rate system; currency exchange rate forecast; risk management of currency exchange rate; international source of funds; related documents in the international trade and finance including related regulations

MS 23306 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ               3(3-0-6)

Human Resource Management for International Business

แนวคิด หลักการและขั้นตอนของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม การทำงานร่วมกันในองค์การต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์แนวโน้มของสถานการณ์ของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศอย่างเหมาะสม

Conceptual framework in principles and procedures of international human resource management; intercultural human resource management; international organization; analyze the situational trends of various factors influencing human resource management in order to guide the proper conduct of international business

MS 23401 ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจระหว่างประเทศ               3(2-2-5)

Basic Research Methods in International Business

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 23304 สถิติธุรกิจ

ความสำคัญของการวิจัยธุรกิจ ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย การเสนอโครงการ การกำหนดวัตถุประสงค์และสมมุติฐาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และการเขียนผลงาน การนำผลงานวิจัยไปใช้ในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

Prerequisite: MS 23304 Business Statistics

Importance pf business research; steps of research operations; research proposal; objective and hypothesis; data collection and processing; data analysis and reseach writing including the application of the result from research in international business

MS 23311กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Trade Laws
กฎหมายระหว่างประเทศ มาตรการการกีดกันและการผ่อนปรนทางการค้า กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายและสัญญาการลงทุนต่างประเทศ กฎหมายการคุ้มครองและการป้องกันการลงทุนระหว่างประเทศ การกู้เงินระหว่างประเทศ การชำระเงินระหว่างประเทศ ตราสารเครดิต ข้อตกลงการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ หลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างประเทศ และการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
International law; barriers and elimination of barriers in international trade law; international trade regulations; public economic law on international business law; law and contract on foreign investment; international investment protection law; international loan; international payments; letter of credit; international commercial terms; international technology transfers; dispute settlement in international business
MS 23312การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
Risk Management in International Business
หลักการพื้นฐาน ความสำคัญและผลกระทบของความเสี่ยงธุรกิจระหว่างเทศ การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจระหว่างประเทศ ความเสี่ยงทางการเมือง เศรษฐกิจ และการเงิน การกำหนดกลยุทธ์ในการระบุประเมินจัดการและลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ
Concepts; importance and effect of international business risk; risk management in international business; political, economic and financial risks, formulation of strategies to identify; assess; manage and mitigate risks in international business operations
MS 23313การบัญชีและภาษีอากรระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Seminar in International Business
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 31100 หลักการบัญชีเบื้องต้น ทฤษฎีการบัญชีเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ กฏข้อบังคับและวิธีการทําบัญชีสําหรับธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดทํางบการเงินรวม อิทธิพลของอัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และอัตราภาษีระหว่างประเทศต่อการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
Prerequisite: MS31100 Introduction to Accounting PrinciplesAccounting theories pertaining to international business; rules and procedures for international business accounting; preparation of consolidated financial statements; influence of inflation exchange rates and international tax rates on the preparation of reports on operating results and financial positions
MS 23314พฤติกรรมผู้บริโภคระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Consumer Behaviour
แนวทางการดำเนินงานด้านการตลาดเพื่อให้สินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดต่างประเทศ วิเคราะห์พฤติกรรม สิ่งจูงใจ การเรียนรู้ การรับรู้ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภค
  Practice of goods and services marketing operations for satisfaction of foreign markets; analysis of behavior, motivators, learning, perception, and factors influencing decision making processes of consumers
MS 23315ธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Tourism and Hospitality Business
  โครงสร้างธุรกิจ บทบาท ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ และการกิจกรรมทางธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการ 
  Business structures, roles, relations of elements, and factors affecting tourism and hospitality businesses; and business operations in tourism and hospitality
MS 23316เทคโนโลยีทางการเงิน3(3-0-6)
Financial Technology
พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านการเงินเพื่อให้การบริการทางการเงิน ประวัติความเป็นมาของการปฏิวัติด้านเทคโนโลยีการเงิน นวัตกรรมทางเทคโนโลยีการเงินในการใหบริการทางการเงิน การนําข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) มาใช้สําหรับนวัตกรรมทางเทคโนโลยีทางการเงินในการให้บริการ การเปลี่ยนแปลงด้านตลาดของการปฏิวัติของเทคโนโลยีทางการเงิน โอกาสในการลงทุนและผู้ประกอบการสกุลเงินของ crypto และ สกุลเงินดิจิตอลอื่นๆ 
Fundamentals of financial technology to provide financial services; the history of the revolution in financial technology; innovations in financial technology in financial services; applying big data for innovations in financial technology services; the market transformation of the financial technology revolution; investment opportunity and entrepreneur of cryptocurrencies and other cryptocurrencies 
MS 23317นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Entrepreneurship and Innovation
  หลักการและทฤษฎีด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการเพื่อความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ อิทธิพลของเศรษฐกิจที่กำลังพัฒนาและเกิดใหม่ที่มีต่อการเข้าสู่ความเป็นนานาชาติ การพัฒนากลยุทธ์และการปฏิบัติการระหว่างประเทศด้วยองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการด้วยการบูรณาการองค์ความรู้เข้ากับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
Concepts and theories of innovation and entrepreneurship for survival of an international business organization; influences of developing and emerging economy towards internationalization; development of international strategies and operations with knowledge of innovation and entrepreneurship; improvement of skills of innovation and entrepreneurship with integrating knowledge and comprehension of international business environment
MS 23318การลงทุนและการบริหารหลักทรัพย์ระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Investment and International Portfolio Management
รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนมาก่อน: MS 31200 การเงินธุรกิจ หลักการพื้นฐานของการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความหมาย กระบวนการลงทุน ความสําคัญของแนวทางการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ การพิจารณาหลักทรัพย์ชนิดต่าง ๆ เช่น ความเสี่ยง ผลตอบแทน การศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการลงทุนจากกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
Prerequisite: MS 31200 Business Finance Fundamentals of international investment including definitions of investment, investment process, and importance of investment strategies in the financial markets; managing portfolio using different kinds of securities based on risk and return; a study of best practice of investment from recent interesting case studies
MS 23319การจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Customer Relationship Management for International Business
การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าที่มีบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทฤษฎีการให้บริการ การจําแนกประเภทลูกค้า การรักษาลูกค้า การบริหารฐานข้อมูลลูกค้า การใช้ข้อมูลของลูกค้าในการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อเพิ่มความจงรักภักดีต่อตราสินค้าสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ  
Managing relationship with multicultural customers; servicing theory; customer segmentation; customer retention; customer database management; using customer data to design new products and services in order to increase brand loyalty for international business
MS 23413การปรับตัวในการทำงานข้ามวัฒนธรรม3(3-0-6)
Cross-Cultural Adjustment at Work
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ เทคนิควิธีปรับปรุงบุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก ทักษะระหว่างบุคคลสำหรับการทำงานข้ามวัฒนธรรม การฝึกปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกอบวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ
      Introduction to personality development; factors influencing personality; internal and external personality development techniques; interpersonal skills for cross-cultural working; personality development practice to prepare for international business career
MS 23414สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
Seminar in International Business
การวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบธุรกิจและสภาพแวดล้อมของธุรกิจระหว่างประเทศ  รวมทั้งเหตุการณ์ในปัจจุบันที่น่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
  Analyzing and discussing the problems of business systems and international business environments and other current controversial topics dealing with international business
MS 23307ภาษาอังกฤษธุรกิจสำหรับอาชีพ 3(3-0-6)
Business English for Career                     
        การใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีพและการบริหารงานธุรกิจสำหรับบุคลากรในองค์กร การจัดทำเอกสารเชิงธุรกิจ และการสรุปใจความสำคัญทางธุรกิจ
        Usages of English listening, speaking, reading, and writing concerning career and business administration for staff in an organization; business documentation, summation of main business ideas and concepts
MS 23308ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ3(3-0-6)
English for Business Negotiation
        การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเจรจาทางธุรกิจ ศัพท์และสำนวนภาษาที่ใช้ในการเจรจาทางธุรกิจ กลยุทธ์และวิธีการเจรจาการต่อรองทางธุรกิจ การแก้ไขข้อผิดพลาดจากการใช้ภาษา การเจรจาต่อรองทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
        Usages of English language for business negotiation; terminologies and expressions used in business negotiation; strategies and approaches of business negotiation; solving problems caused by language use; effective business negotiationMS 23309ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพด้านธุรกิจระหว่างประเทศ3(3-0-6)
English for International Business Career
      การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง การนำเสนองานในการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
      Usages of English language for international business communication; usages of English in different societies and cultures; presentation in international business management
MS 23407ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 13(3-0-6)
English Writing Skills for Business 1
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน ไวยากรณ์เชิงประยุกต์ การอ่านเชิงวิเคราะห์ การหลีกเลี่ยงการคัดลอกผลงานทางวิชาการ การจับใจความสำคัญ การจดบันทึก การสรุปความ การถอดความ การเขียนอ้างอิง การคัดลอกข้อความมาอ้างอิง บทนำ บทสรุป การเรียบเรียงการเขียนใหม่ และการตรวจทาน การเขียนเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ประกอบด้วย การโต้แย้งและการอภิปราย การให้เหตุผล การเชื่อมเนื้อหา และ การเปรียบเทียบ
      Background to writing, practical English grammar, critical reading, avoiding plagiarism, finding key points, note-making, summarizing, paraphrasing, references, quotations, introductions, conclusions, rewriting and proofreading; writing for business purposes including argument and discussion, cause and effect, cohesion, and comparisons
MS 23408ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ 23(3-0-6)
English Writing Skills for Business 2
        การเขียนเชิงธุรกิจ ประกอบด้วย วิธีการใช้คำศัพท์ ตัวย่อ คำนาม คำคุณศัพท์ คำกิริยา คำกิริยาวิเศษณ์ คำสันธาน คำบุพบท คำเหมือน คำตรงข้าม จำนวนและตัวเลข คำบอกเวลา การฝึกรูปแบบการเขียนเชิงธุรกิจ ได้แก่ การเขียนจดหมายและอีเมลธุรกิจแบบทางการ การเขียนรายงานทางธุรกิจ และ การโต้ตอบจดหมายและอีเมล์ในที่ทำงาน
      Business writing: approaches to vocabulary, abbreviations, nouns and adjectives, verbs and adverbs, conjunctions, prepositions, synonyms, antonyms, numbers, and time markers; writing models including formal business letters and emails, writing business reports, correspondence at work
MS 23409ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 13(3-0-6)
Elementary French for Business Communication 1
      ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส ศัพท์สำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสารแบบฝรั่งเศสในสถานการณ์ต่างๆ
      Basic knowledge of French language; vocabularies and expressions in daily life and culture of French communication in various situations
MS 23410ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 23(3-0-6)
Elementary French for Business Communication 2
        การสื่อสารภาษาฝรั่งเศสในระดับต้น ศัพท์สำนวนพื้นฐานทางธุรกิจ และวัฒนธรรมในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจแบบฝรั่งเศส
        Basic communication in French; business vocabularies and expressions and culture of business communication in French
MS 23411ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 13(3-0-6)
Elementary German for Business Communication 1
        การทักทาย แนะนำตัวเองและผู้อื่น ตัวอักษรและหน่วยเสียงภาษาเยอรมัน ข้อมูลส่วนบุคคล ตัวเลขตั้งแต่ 1-100 และใบเสนอราคา แสดงความปรารถนา บอกเวลา และนัดหมาย
        Greetings, introducing oneself and others, German alphabets and phonemes, personal information, number from 1-100 and price quotation. Expressing wishes, telling the times and making appointments.
MS 23412ภาษาเยอรมันเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 23(3-0-6)
Elementary German for Business Communication 2
      การสั่งซื้อและชำระค่าอาหารในร้านอาหาร ความชอบของอาหารและเครื่องดื่ม การบอกทิศทาง คุณภาพของส่งของและขนาด กริยา สรรพนาม โครงสร้างประโยค เพศของคำนาม กริยารูปพหูพจน์ ปฏิเสธ คำถามใช่/ไม่ใช่ การเขียนเรียงความและการพูดในที่สาธารณะ
      Ordering and paying for meals in restaurant, preferences of foods and drinks, giving and asking for directions, Quality of items and measurements; verbforms, pronouns, sentence structure, gender of nouns, accusative and plural forms, negation, yes/no questions. Essay writing and public speaking.2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา       แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
MS 23402การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
Preparation for Internship in International Business Management

การพัฒนาบุคลิกภาพ การปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม การทำงานเป็นทีม การเสริมสร้างจรรยาบรรณในวิชาชีพ การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แนวทางการจัดทำเอกสารการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือบัณฑิตนิพนธ์

Personality development; adjustment to environmental conditions; teamwork; professional ethics reinforcement; preparation for internship; approaches to development of internship documents or preliminary thesis

MS 23601การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ        6(640)
Internship in International Business Management

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 640 ชั่วโมง ในหน่วยงานของภาครัฐหรือภาคเอกชนโดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดให้มีการนำเสนอเพื่ออภิปรายปัญหาการฝึกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยอาจจัดให้ฝึกประสบการณ์ทั้งหมดหรือฝึกประสบการณ์และทำโครงงานพิเศษ หรือฝึกประสบการณ์และทำบัณฑิตนิพนธ์ เพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกของการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษา หรือการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การรวบรวม การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์ข้อมูล ตามหัวข้อและขอบเขตทางด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียน ภายใต้การดูแลและแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา การจัดทำโครงการศึกษาอิสระเป็นรายบุคคล การนำเสนอผลการศึกษา การอภิปราย และการประเมินผลทั้งในรูปแบบปากเปล่าและการรายงานการศึกษาอิสระภายในระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา

Professional experience in international business management in the organization supervised by the internship advisor; applicable theoretical and practical international business operation to the working assignment in the workplace; professional experience orientation; seminar and final presentation and  discussion on the problems and solution about professional experience; special project or professional experience and the thematic paper;  self-study, collection, analysis and synthesis of data based on the topic and scope of interest related to international business management under the supervision of the academic advisors; individually conducting the independent study; presentations of findings, discussions and assessments in both oral and independent study report within one semester

MS 23404เตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ1(0-2-1)
Preparation for Co-operative Education in International Business Management

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา กระบวนการขั้นตอนของสหกิจศึกษา ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ความรู้พื้นฐานเทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน การสอบสัมภาษณ์ บุคลิกภาพ และการเลือกสถานประกอบการ การเสริมสร้างทักษะและจริยธรรมในวิชาชีพ เทคนิคการเขียนโครงงาน    หรือผลงาน การเขียนรายงานทางวิชาการและการนำเสนอผลงาน

The concepts of co-operative education; process of cooperative education; regulations of co-operative education; basic knowledge of writing the application forms and letters; preparing for job Interview; personality and selecting entrepreneur; enhancing professional skills and ethics; techniques for writing project reports or making media, writing academic reports and presentations

MS 23405สหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ6(640)
Co-operative Education in International Business Management
  รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนก่อน: MS 23404 เตรียมสหกิจศึกษาด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

การออกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพด้านการด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การทำโครงงานหรือผลงาน การทำรายงานสรุป และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

Required course: MS 23404 Preparation for Co-operative Education in International Business Management Co-operative education workout related in International Business Management field; making project or work, field experience summery report writing and presentation