เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.)

1) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
2) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นผู้มีความรู้ และความคิด สร้างสรรค์ในการนําองค์ความรู้ทางด้าน
ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และดนตรีทั้งทางทฤษฎีและปฏิบัติไปประยุกต์ใช้งานร่วมกัน สําหรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดนตรีและสื่อบันเทิงของประเทศ
3) เพื่อผลิตบัณฑิตสามารถคิด วิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจแก้ไขปัญหาในการทํางานได้เป็นอย่างดี
4) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางสังคมสามารถปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในฐานะผู้นําและ
ผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะในการสื่อสาร การนําเสนอข้อมูลและเลือกใช้สื่อในการนําเสนอได้อย่าง
เหมาะสม
6) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
สร้างสรรค์ และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดนตรี ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน

จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 131 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
– บังคับ 20 หน่วยกิต
– เลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
– บังคับเลือก ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 95 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะพื้นฐาน 30 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 12 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาพื้นฐานทางเทคโนโลยี 18 หน่วยกิต
– วิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า 61 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดนตรี 36 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาดนตรี 15 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาโครงงาน 4 หน่วยกิต
– กลุ่มวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี (ทล.บ.)

  • นักดนตรี
  • ครูสอนวิชาดนตรี
  • นักร้อง

ทล.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตดนตรี)
B.Tech. (Technology and Innovation of Music Production)

คณะครุศาสตร์

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย ประจำปี ๒๕๖๕
หัวข้อเรื่อง “ลูกสุริยะ ใฝ่คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม”
วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๗.๐๐ น.
รอบเช้า : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยการดนตรี
รอบบ่าย : คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ณ ห้องประชุม ๑๔๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
กิจกรรมบังคับสำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ ๑
ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ : https://bit.ly/3QQe8KJ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
๑๐๖๑ ชอยอิสรภาพ ๑๕ ถนนอิสรภาพ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
โทรศัพท์ ๐-๒๔๗๓-๗๐๐๐ ต่อ ๑๕๐๐
เว็บไซต์ http://culture.bsru.ac.th/ . อีเมล [email protected] . เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/culture.bsru

  ก.ค. 16, 2022

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (พท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : [email protected]