สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตมีความกระชับและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มีความหลากหลายทางเนื้อหา และเอื้ออำนวยสอดคล้องกับความหลากหลายของพัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่ดำเนินไปของสังคมไทยนั้น และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถใน
การประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ตลอดจนด้านทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี เพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนและใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถประกอบอาชีพด้านกฎหมายในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทนายความ ตลอดจนที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

ปริญญา

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Faculty of Humanities and Social Sciences

สาขาวิชานิติศาสตร์
Laws

แผนการเรียน

คุณสมบัติผู้สมัคร

รายวิชา

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม โครงการอบรม