สาขาวิชาตรวจประกันคุณภาพภายใน ปี 2564

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ด้วยระบบออนไลน์ผ่านระบบ zoom meeting ขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประธานสาขาวิชา และอาจารย์ทุกท่านค่ะ

Similar Posts