บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)

สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
     ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 
     วุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต หรือ ศศ.บ.

ลักษณะเด่นของโปรแกรมวิชา 
      มุ่งผลิตทรัพยากรบุคคลด้านบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อสนอง
ความต้องการของสังคมและท้องถิ่นในยุคแห่งการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษา
ได้รับความรู้ทักษะ  และเทคนิควิธีการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์หรือ
งานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ตลอดจนเป็นผู้มีคุณธรรม  รับผิดชอบต่อสังคม  เพื่อผลักดันให้เกิดสังคมการเรียนรู้อันเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยพัฒนาประเทศในภาพรวม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 2. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมสำหรับการศึกษาโปรแกรมวิชานี้ 
       2.1 มีนิสัยรักการอ่าน 
       2.2 เป็นผู้มีความสนใจในเรื่องทรัพยากรสารนิเทศ ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
       2.3 มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.4 มีจิตสำนึกในการบริการ 
       2.5 มีความขยัน ตั้งใจศึกษา และหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
       2.6 เป็นผู้มีคุณธรรม 
       2.7 ไม่เสพสิ่งเสพติด

แนวทางการศึกษา 
      ศึกษาความรู้และทักษะในด้านหลักการ ทฤษฎี วิธีการดำเนินงานห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ  การ
 นำเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีการสื่อสารมาใช้ในการดำเนินงานและให้บริการห้องสมุด
 และศูนย์สารสนเทศ  รวมทั้งวิธีการจัดบริการสารนิเทศเพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักเอกสารสนเทศ 
2. บรรณารักษ์
3. ประกอบอาชีพอิสระ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
Library and Information Science(B.A.)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Faculty of Humanities and Social Sciences

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ Library and Information Science

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (ศศ.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ
อีเมล : [email protected]