การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (บธ.บ.)

การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา : การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ระบบเศรษฐกิจไทย ยังต้องอาศัยการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ ที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการต่อประชาคมอาเซียนและต่อเศรษฐกิจโลก การจัดการเรียนการสอนจึงจำเป็นต้องให้ผู้เรียนได้เข้าใจกระบวนการดำเนินการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอย่างเข้าใจ เพื่อนำความรู้มาคิดวิเคราะห์โดยสามารถนำไปปฏิบัติได้ ตลอดจนความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เป็นแรงส่งให้สร้างโอกาสและความได้เปรียบในการแข่งขัน การพัฒนาประเทศ ทั้งด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและสังคม เพื่อผลิตบัณฑิตด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแบบมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ ที่พร้อมจะเป็นผู้นำทางความคิดในการนำพาเศรษฐกิจท้องถิ่นและประเทศให้ก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
-นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ

– นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ

-นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

-เจ้าหน้าที่วางแผนการกระจายสินค้า

-เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์

-พนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง

-อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration (B.B.A.)

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

คณะวิทยาการจัดการ
Faculty of Logistics

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชา……………. (ชื่อวุฒิการศึกษาย่อTH)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ xxxx
อีเมล : ……@bsru.ac.th