ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร           

                   รหัสหลักสูตร                : 25521741103419

                   ชื่อหลักสูตรภาษาไทย     : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                   ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ : Bachelor of Business Administration Program in Logistics and     

                                                      Supply Chain Management

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                   ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)        : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

                   ชื่อย่อ (ภาษาไทย)         : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)

                   ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)    : Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain

                                                      Management

                   ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)     : B.B.A. (Logistics and Supply Chain Management)

3. วิชาเอก                          : ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิต            : ไม่น้อยกว่า124 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร

               5.1 รูปแบบ

                              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

                              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

                              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                              หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

                              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

                              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                              หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

                              หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

               5.2 ภาษาที่ใช้

                              ภาษาไทย

                              ภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา 

                              ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ อังกฤษ

               5.3 การรับเข้าศึกษา

                              รับเฉพาะนักศึกษาไทย

                              รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

                              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ

               5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                              เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

               5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                              ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

               6.1 สถานภาพของหลักสูตร

                              หลักสูตรใหม่

                              หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ปรับปรุงจากหลักสูตรวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552

               6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป

               6.3 สภาวิชาการพิจารณาและเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ระบุครั้งที่ / 2565 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

               6.4 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ระบุครั้งที่ / ระบุพ.ศ. เมื่อวันที่ ระบุวันที่ ระบุเดือน พ.ศ. ระบุพ.ศ.

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

               หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2567

               หลักสูตรจะมีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552  ในปีการศึกษา 2567

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. นักวิชาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  2. นักวิชาการด้านการจัดการการปฏิบัติการ
  3. นักวิชาการด้านบริหารธุรกิจของหน่วยงานต่างๆ
  4. นักวิเคราะห์และวางแผนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  5. เจ้าหน้าที่วางแผนการกระจายสินค้า
  6. เจ้าของธุรกิจหรือผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์
  7. พนักงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ในหน่วยงานด้านโลจิสติกส์และที่เกี่ยวข้อง
  8. อาชีพอื่นที่ใช้องค์ความรู้ทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน