คำอธิบายรายวิชา

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น  3(3-0-6)
King’s Philosophy Towards Local Development   

                    ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพระราชดำริ โครงการต้นแบบการพัฒนา ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน วิศวกรสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่น

                   King’s Philosophy and sustainable development; Philosophy of Sufficiency Economy; The Royal Initiative Project; development prototype project; network partners to participatory development; technology and innovation for sustainable development; social engineer; local wisdom; roles of Rajabhat University in local development

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน      3(3-0-6)
Civil Way and Law in Daily Life

                    สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน การส่งเสริมการสร้างบ้านเมืองสุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส กฎหมายที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต หลักการและสาระสำคัญของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญา กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง   

                    Constitutional rights and duties of Thai citizen; public participation in state activities; promoting the principle of good faith; integrity and transparency; law in daily life; general principle on Civil and Criminal Codes; other relevant laws

GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก           3(3-0-6)
Dynamics of Thai and Global Society

  พลวัตสังคมโลกและสังคมไทยในมิติทางการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บุคคลสำคัญที่มีคุณูปการต่อพลวัตในสังคมไทย การอยู่ร่วมกันในสังคม  พหุวัฒนธรรม บทบาทภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการสร้างสังคมสันติสุข

                    Dynamics of Thai and global society in political, economic, educational, cultural, sciences and technological dimensions; important person and their contributions into the dynamics of Thai society; living together in multicultural society; the government sector, the private sector, and the public sector to enhancing a peaceful society

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
English Communication in Digital Age

                     คำศัพท์ สำนวน และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ภายใต้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและบริบทการใช้ภาษาอังกฤษระดับโลก

                    Vocabulary, expressions, and English grammar used in different situations; English listening, speaking, reading, and writing skills for communication in Digital Age; creative integration of the four skills regarding cultural diversity and context of World English

GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย 3(3-0-6)
Thai for Contemporary Communication      

                    ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาและการสื่อสาร ลักษณะของภาษา การใช้ภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณในบริบทสังคมร่วมสมัย วัฒนธรรมการใช้ภาษา ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะภาษาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานและการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

                    Fundamental knowledge about language and communication, characteristics of the Thai language, critical usage of Thai language in contemporary social context, culture of language usage, critical and creative listening, speaking, reading and writing skills for specific purposes, language skill integration to create work and communication through proper technologies

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
Media and Information Literacy

                   หลักการใช้สื่อและสารสนเทศในบริบทสังคมปัจจุบัน ทักษะพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ   การสืบค้นข้อมูล การรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูล การเขียนรายงานและการอ้างอิง เทคนิคการนำเสนอข้อมูลผ่านสื่อ

                   Principles of using media and information in current social context; basic skill of media literacy; information retrieval; data collection and compilation; report writing and citations; techniques for data presentation via media

GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Korean Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเกาหลี คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเกาหลีอย่างสร้างสรรค์            

                   Characteristics of Korean language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Korean language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Korean language skills creatively            

GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Khmer Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาเขมร คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเขมรอย่างสร้างสรรค์ 

                   Characteristics of Khmer language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Khmer language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Khmer language skills creatively

GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Chinese Language in Daily Life

                   ลักษณะของภาษาจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะ การใช้ภาษาจีนอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Chinese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Chinese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Chinese language skills creatively

GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Japanese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาญี่ปุ่น คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Japanese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Japanese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Japanese language skills creatively

GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Malay Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษามลายู คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษามลายูอย่างสร้างสรรค์

                    Characteristics of Malay language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Malay language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Malay language skills creatively

GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Lao Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาลาว คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาวเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาลาวอย่างสร้างสรรค์

                     Characteristics of Lao language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Lao language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Lao language skills creatively

GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Vietnamese Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาเวียดนาม คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาเวียดนามอย่างสร้างสรรค์

                   Characteristics of Vietnamese language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Vietnamese language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Vietnamese language skills creatively

GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
Spanish Language in Daily Life

                    ลักษณะของภาษาสเปน คำศัพท์ ไวยากรณ์ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาสเปนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา การบูรณาการทักษะการใช้ภาษาสเปนอย่างสร้างสรรค์

                  Characteristics of Spanish language; vocabulary; grammar; listening, speaking, reading and writing of Spanish language skills for communication in daily life; way of life and culture of native speakers;  integrating Spanish language skills creatively

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
Healthy and Happy Life

                   บ่อเกิดแห่งความสุข การพัฒนาคุณค่าของชีวิต  การกำหนดเป้าหมายชีวิต  การสร้างเสริมสุขภาพและปัญหาสุขภาพในแต่ละช่วงวัย โภชนาการในชีวิตประจำวัน การป้องกันโรคติดต่อและโรค ไม่ติดต่อ การป้องกันอุบัติภัย การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น การยอมรับและเคารพความแตกต่างระหว่างบุคคล การแก้ปัญหาร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   Sources of happiness; developing value of life; setting life goals; health enhancement and health problems in various age groups; daily nutrition; communicable and non-communicable diseases prevention; disaster prevention; strengthening social immunity; self-esteem and appreciation to others; accepting and respecting individual differences; creative problem solving; lifelong learning

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
Art and Beauty of Life

                   ธรรมชาติของมนุษย์ ความซาบซึ้งในความงาม ศิลปะ ดนตรี วัฒนธรรม และธรรมชาติ  การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาตนให้มีความพร้อมในการดำรงชีวิต

                   Human nature; appreciation for beauty, art, music, culture and nature; emotional management; friendliness and adaptation for changing environments; personality development;  self-development for living

GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
Art of Living

                   การจัดการชีวิต จิตวิทยาทางด้านสังคม จริยธรรม คุณธรรม การยอมรับความแตกต่างระหว่างบุคคล การคิดเชิงบวก การจัดการอารมณ์ การเป็นมิตรและการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลง การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาททางสังคม การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์และการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                    Life management; social psychology; ethics, morality; accepting individual differences; positive thinking; emotional management; friendliness and adaptability to changing environments; personality development; social etiquette; creative solutions  to everyday problems and lifelong learning

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
Creative Business

                    การแสวงหาโอกาสทางอาชีพและการหารายได้ หลักเศรษฐกิจเพื่อการประกอบการธุรกิจ รูปแบบการประกอบกิจการธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจ การวิเคราะห์และการจัดการข้อมูลทางธุรกิจ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การสร้างอาชีพในยุคดิจิทัล การกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารจัดการ เครื่องมือทางธุรกิจสมัยใหม่ แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาการต่อยอดธุรกิจ บูรณาการการประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์

                    Looking for career opportunities and income; principles of economics for running business; types of business entrepreneurship; writing business plan; analysis and management of business data; technologies and innovations leading to build career in digital age; determination of business direction; management of modern business management tools; development approach of creative product and business integration in creative entrepreneurship

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
Financial Planning for Stability

                    การจัดการทางการเงินตนเองและครอบครัว การสร้างวินัยทางการเงิน เส้นทางสู่ ความมั่นคงทางการเงิน มูลค่าเงินตามเวลา การควบคุมรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล ภาษีอากรเบื้องต้น  การสร้างเครดิตที่ดี การจัดการหนี้ การจัดการความเสี่ยงและการทำประกันภัย การออมและการลงทุน  ทางการเงินเพื่อสร้างกำไร ธุรกรรมทางการเงินดิจิทัล การบูรณาการการวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง

                  Managing personal and family finances; building financial discipline; path to financial security; time value of money; control over personal income and expenses; introduction to taxation; building good financial credit; debt management; risk management and insurance; savings and financial investment to maximize profit; digital financial transactions; integration of financial planning leading to stability

GE 04202การทำงานอย่างมีความสุข     3(3-0-6)
Working Happily

                    เป้าหมายและหลักในการทำงาน จิตวิทยาในการทำงาน ศิลปะการทำงานเป็นทีม การสื่อสารองค์กร จริยธรรมในการทำงาน สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน พฤติกรรมผู้บริโภค  การให้บริการอย่างมีคุณภาพ และนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดความสุขในการทำงาน

                    Goals and principles for work; psychology for work; art of teamwork; corporate communications; work ethics; benefits under labor law; consumer behavior; giving quality service and applications of theories to work happily

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
Thinking for Life Advancement

                    ระบบสมองกับการคิด ลักษณะของการคิด กระบวนการคิด การคิดเชิงวิเคราะห์ กระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การคิดแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดแบบองค์รวม คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นเพื่อการตัดสินใจ การคิดเชิงประยุกต์เกี่ยวกับบัตรเครดิต การผ่อนชำระ แชร์ลูกโซ่ หุ้น บิทคอย การออม การประกัน การวางแผนภาษี การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาตนเองรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี 

                     Brain system and thinking; thinking skills; thinking process; analytical thinking; scientific thinking; problem-solving thinking; critical thinking; holistic thinking; mathematics and basic statistics for decision making; applicative thinking for credit cards, installment payment, Ponzi scheme, stock, Bitcoin; savings; insurance; tax planning; new theory agriculture; and self-development for disruptive technology

GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
Digital Literacy  Skills

                    เทคโนโลยีดิจิทัล การดำรงชีวิตในสังคมดิจิทัล ความฉลาดทางดิจิทัล สุขภาพในยุคดิจิทัล  การค้าดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล ความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล การประยุกต์ใช้ดิจิทัลในการพัฒนาการเรียนรู้และการทำงาน

                    Digital technology; living in digital society; digital intelligent, health in digital age; digital commerce; digital law; security in digital age; application of digital tools for developing learning and work

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
Digital Technology for Beginner Businessman

                    รูปแบบธุรกิจและอาชีพในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มในการทำธุรกิจและการตลาดออนไลน์ เครื่องมือและเทคนิคการสร้างภาพประกอบสินค้า เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างวิดีโอสำหรับนำเสนอสินค้า เครื่องมือและเทคนิคการไลฟ์สด เครื่องมือและเทคนิคสำหรับการสร้างโลโก้สินค้า การสร้างเนื้อหาสำหรับการโฆษณาบนแพลตฟอร์มต่างๆ วิธีการโปรโมทสินค้าผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ พื้นฐานและเครื่องมือสำหรับการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ กฎหมายที่ควรรู้ในการทำธุรกิจดิจิทัล ปฏิบัติการทดลองสร้างธุรกิจออนไลน์

                    Business model and careers path in digital era; platform for online business and marketing; tools and techniques to make product photography; tools and techniques to make video presentation; tools and techniques for live broadcasting; tools and techniques to make product logos; content and ads creating; products promotion through various platforms; basic principles and tools for customer relationship management; laws for digital business; practice creating online business

GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
Save Earth Save Us

                    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม พลังงานเพื่อชีวิต มลพิษสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลกและภัยธรรมชาติต่อมนุษย์ วิทยาศาสตร์กับการดำรงชีวิต การป้องกันและแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างจิตสำนึกรักษ์โลก เทคโนโลยีสีเขียวและการสร้างสรรค์นวัตกรรมรักษ์โลก

                    Man and environment; energy for life; environmental pollution; global change and natural disasters to human; science and living; preventing and solving environmental problems through scientific process; building awareness to save the earth; green technology and creating green innovations to save the earth

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life

                    ประวัติความเป็นมาของกิจกรรมเข้าจังหวะ ขอบข่ายของกิจกรรมเข้าจังหวะ หลักการเต้นรำเบื้องต้น ทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกิจกรรมเข้าจังหวะ การเต้นกายบริหารประกอบเพลงมาร์ช การเต้นรำพื้นเมืองทั้งของไทยและนานาชาติ การเต้นแอโรบิก ลีลาศ และการเต้นสร้างสรรค์

                    History of rhythmic activities; scope of rhythmic activities; basic dance principles; basic movement skills of rhythmic activities; exercise dance with marching songs; folk dance in Thailand and other countries; aerobic dance; social dance and creative dance

GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health

                    ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการและขั้นตอนในการออกกำลังกาย การประเมินตนเองและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ อาหารสำหรับการออกกำลังกาย การป้องกันและการปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บจากการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา กิจกรรมการออกกำลังกายและกีฬา 

                   Importance of exercise, principles and steps in exercise; self-assessment and strengthening physical fitness for health; food for exercise; prevention and first aid for exercise and sports injury; exercise and sports activities 

GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance

                    หลักการ ทฤษฎี และการปฏิบัติการเต้นสมัยใหม่ การเต้นแจ้ส การเต้นฟั้งค์แจ้ส การเต้นฮิปฮอป การเคลื่อนไหวที่สวยงามตามหลักการของสไตล์การเต้น การแสดงออกทางสีหน้าและอารมณ์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์ ความคิดสร้างสรรค์ มารยาททางสังคม ความรับผิดชอบ และการสร้างภาวะผู้นำ

                     Principles, theories, and practice of modern dance; Jazz Dance, Funk Jazz, Hip-hop. beautiful movements of dancing style; facial expressions and emotion, building human relations, creative thinking, social etiquette, responsibility, leadership building

2) หมวดวิชาเฉพาะ

MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
Organizations and Modern Management

                   แนวคิดและทฤษฎีองค์การและการจัดการ หน้าที่และขั้นตอนทางการจัดการ การวางแผนการจัดองค์การ การนำ และการควบคุม สภาพแวดล้อมทางการจัดการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ เครื่องมือและเทคนิคการจัดการ จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

                   Concepts and theories of organization and management; management functions, planning, organizing, leading and controlling; organization environment; human resource management in organization; tools and techniques; ethics and cooperate social responsibilities

MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
Software Application in Business

                   การประยุกต์ใช้ระบบปฏิบัติการและการใช้ซอฟต์แวร์ทางธุรกิจ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำศัพท์ ซอฟต์แวร์ตารางคำนวณ ซอฟต์แวร์การนำเสนองาน การใช้อินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจ และการจัดการข้อมูลบนโปรแกรมกลุ่มก้อนเมฆ

                   Application of operating system and business application software, word processing, spread sheet software, presentation software; internet usage for business; cloud computing for data management

MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
Business English Communication                     

                   การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ การต้อนรับผู้มาติดต่อ การสนทนาทางโทรศัพท์ การเขียนจดหมายธุรกิจ บันทึกข้อความ และอีเมล การบอกเล่ากิจกรรมทางธุรกิจและประวัติความเป็นมาขององค์กร การนำเสนอข้อมูลสินค้าและบริการ และศัพท์สำนวนธุรกิจสมัยใหม่

                   Practices of English language skills including listening, speaking, reading and writing for business communication; welcoming clients; telephoning; writing business letters, memos and emails; telling business activities and company profiles; product and service presentation; modern business vocabularies and expressions

MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
Production and Operations Management

                   กระบวนการผลิตสินค้าและบริการ การวางแผนปฏิบัติการ การบริหารโครงการเบื้องต้น เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและการผลิต การพยากรณ์ การเลือกทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงาน การวางแผนกำลังการผลิตและความต้องการทรัพยากร การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคุณภาพ ตลอดจนการควบคุมคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

                   Production process of goods and services; operations planning; introductory project management; technologies relating to operations; forecasting; site selection; location and process layout planning; operations system design and resources planning; inventory control; supply chain management and quality control of goods and services for higher efficiency of operations and the increase of sustainable competitive competency

MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
Principles of Marketing and Digital Marketing

                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค การตลาดเป้าหมาย ส่วนประสมการตลาด ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาดดิจิทัล องค์ประกอบการตลาดดิจิทัล เครื่องมือการตลาดดิจิทัล การประเมินผลการตลาดดิจิทัล จริยธรรมทางการตลาด

                   Basic knowledge of Marketing, marketing environments, consumer behaviors, target marketing, marketing mix; basic knowledge of digital marketing, digital marketing elements, digital marketing tools, evaluation of digital marketing; marketing ethics

MS 26300การประกอบการและการสร้างธุรกิจ3(2-2-5)
Entrepreneurship and Business Creation

                   แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การแสวงหาโอกาสในการค้นพบธุรกิจใหม่ การวิเคราะห์และประเมินโอกาสทางธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของผู้ประกอบการ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแห่งอนาคตต่อการแข่งขันในการประกอบธุรกิจ ฝึกและนำเสนอการออกแบบโมเดลธุรกิจสำหรับการสร้างความเติบโตทางธุรกิจและการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

                   Theories about business and entrepreneurship; seeking new business discovery opportunities, analysis and evaluation of business opportunities, entrepreneurial business environment; technological advancement of the future against business competition; practice and present a business model design for building business growth and starting a new business

MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
Introduction to Accounting Principles

                   หลักการบัญชีคู่ การวิเคราะห์รายการค้า การบันทึกรายการในสมุดรายวันขั้นต้น สมุดบัญชีแยกประเภท กระดาษทำการ จัดทำงบทดลอง การปรับปรุงและปิดบัญชี การทำงบการเงินของกิจการให้บริการ กิจการซื้อมาขายไป  และกิจการอุตสาหกรรม การเปิดเผยของข้อมูลทางการบัญชี หลักคุณธรรมในการทำบัญชีและจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี

                   Introduction to double entry accounting; business transaction analysis, books of original entry, ledgers, work sheets, trial balances; adjusting and closing entries; financial statements for service businesses, trade businesses, and manufacturing businesses; disclosure of accounting information; ethic principles in accounting and code of ethics for professional accountants

MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
Business Finance

                   ความรู้เบื้องต้นของการบริหารการเงินของธุรกิจ การวิเคราะห์งบการเงินเบื้องต้น การวางแผนทางการเงิน ค่าของเงินตามเวลา การตัดสินใจลงทุนระยะยาว ต้นทุนของเงินทุน โครงสร้างเงินทุน การจัดหาเงินทุนระยะยาว นโยบายเงินปันผล และการจัดการเงินทุนหมุนเวียน

                   Introduction to business finance; financial statements analysis; financial planning; time value of money; making capital investment decisions; cost of capital; capital structure; long-term financing; dividend policy; and working capital management

MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร  3(2-2-5)
Business Laws and Taxation     

                   หลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดองค์กรธุรกิจ รูปแบบองค์กรธุรกิจ กฎหมายเกี่ยวกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ เอกเทศสัญญา และกฎหมายอื่นที่จำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักการจัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ และภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ หลักคุณธรรมและความรับผิดชอบของผู้มีหน้าที่เสียภาษี

                   General principle of law for organizing organization; business organization models, law relating to business transaction specific contract, and other relevant laws necessary to the current situation, tax collection under the Revenue Code, personal income tax, corporate income tax, value added tax, specific business tax, stamp duty, and other taxes; property tax, and inheritance tax, ethics, and responsibility of taxpayers

MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
Business Economics

                   หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาคเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ อุปสงค์ อุปทานและ       ดุลยภาพตลาด ความยืดหยุ่น การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและผู้ผลิต  โครงสร้างตลาดและการกำหนดราคา นโยบายการเงินการคลัง การค้าและการเงินระหว่างประเทศ การจ้างงานและการว่างงาน อัตราดอกเบี้ย ภาวะเงินเฟ้อ ภาวะเงินฝืด วัฏจักรธุรกิจ การเข้าแทรกแซงตลาดโดยรัฐบาลต่อการดำเนินธุรกิจในระยะสั้นและระยะยาว ฝึกปฏิบัติการกรณีศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

                   Principles of microeconomics and macroeconomics for business decision making, demand, supply and market equilibrium, elasticity, analysis of consumer and producer behavior, market structure and pricing, fiscal policy, international trade and finance, employment and unemployment, interest rates, inflation, deflation, business cycle, the impact of economic changes and government intervention on business operations in the short and long term; practicing case studies for business economics

MS 24200สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านโลจิสติกส์3(3-0-6)
Statistics and Quantitative Analysis for Logistics Management

                   แนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติ สถิติพรรณนาและสถิติอนุมาน การตัดสินใจภายใต้ความแน่นอน และไม่แน่นอน การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ถดถอยเชิงเส้นและสหสัมพันธ์ และอนุกรมเวลาเบื้องต้น ตัวแบบการขนส่ง ปัญหาการมอบหมายงาน การจำลองเหตุการณ์ในกระบวนการตัดสินใจคำอธิบาย

                   Basic concepts of mathematics and statistics; descriptive statistics and inferential statistics; decision under certainty and uncertainty; estimation and hypothesis Basic concepts of mathematics and statistics; descriptive statistics and inferential statistics; decision under certainty and uncertainty; estimation and hypothesis

MS 24201หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
Introduction to Logistics and Supply Chain Management

                   ความหมาย คุณลักษณะ กระบวนการกิจกรรมโลจิสติกส์  การจัดการและการประเมินความสามารถของโซ่อุปทานที่มีการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับ ผู้จัดหา  คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ร้านค้าส่ง ปลีก

                   Meanings and characteristics; logistics activities process; management and evaluation of supply chain capacity related to warehouse supplier, distribution center, wholesale and retail stores

MS 24202การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า3(2-2-5)
Transportation and Distribution Management

                   การบริหารการจัดการขนส่งและกระจายสินค้า การวิเคราะห์ข้อได้เปรียบเสียเปรียบของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ โปรแกรมประยุกต์พื้นฐานสำหรับแบบจำลองการตัดสินใจสำหรับการขนส่งสินค้า การจัดตารางเวลา กำหนดเส้นทางในการขนส่งสินค้า และการวิเคราะห์ต้นทุนในการขนส่งและกระจายสินค้า

                   Introduction to transportation and distribution management; analysis of advantages and disadvantages of variety of transportation modes; basic application programs for decision making prototype, transportation; scheduling; designation of routing for goods transportation; and cost analysis of transportation and distribution

MS 24203การออกแบบและจัดการคลังสินค้า3(3-0-6)
Warehouse Design and Management

                   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคลังสินค้า วัตถุประสงค์ ประโยชน์ การออกแบบคลังสินค้า การบริหารการจัดการคลังสินค้า ซอฟต์แวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้า ระบบมาตรฐานในการจัดการคลังสินค้า อุปกรณ์การจัดเก็บและการยกขนสินค้า การกำหนดทำเลที่ตั้งของคลังสินค้า การออกแบบแผนผังอาคารคลังสินค้า การแบ่งกลุ่มสินค้าเพื่อการจัดวาง เทคนิคการวิเคราะห์การไหลเวียนของสินค้า

                   Introduction to warehouse, objectives, benefits; warehouse design; warehouse management; software packages for warehouse management; standard system for warehouse management; storage and lifting equipment; selection of warehouse location; design of warehouse layout; product grouping for placement; analysis technique for product circulation

MS 24204การจัดซื้อและจัดหาในโซ่อุปทาน3(3-0-6)
Purchasing and Procurement in Supply Chain

                   บทบาทหน้าที่ การวางแผน การปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ การจัดซื้อแบบอิเล็กทรอนิกส์ การประเมิน คัดเลือกผู้จัดส่งสินค้า การเจรจาต่อรอง การจัดการความสัมพันธ์กับซัพพลายเออร์

                   Roles; planning; purchasing operations, electronics purchasing; evaluation and selection of courier; negotiation; supplier relationship management

MS 24205จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ3(3-0-6)
Industrial Psychology and Organization

                   ความหมาย บทบาทหน้าที่ วิวัฒนาการของจิตวิทยาอุตสาหกรรมในประเทศไทย ศาสตร์ทางจิตวิทยาอุตสาหกรรม ทัศนคติ แรงจูงใจ ความคับข้องใจ ความเหนื่อยล้า การสื่อสาร การเป็นผู้นำ ความสัมพันธ์ของคนในองค์กร

                   Meanings, roles; evolution of industrial psychology in Thailand; industrial psychological science, attitude, motivation, frustration, fatigue, communication, leadership, human relations in organization

MS 24300การบริหารการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
International Import and Export Management

                   วิธีการดำเนินธุรกิจของการค้าระหว่างประเทศ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ทั้งส่วนการนำเข้าและการส่งออก กฎหมายศุลกากร พิกัดอัตราศุลกากร เอกสารแหล่งกำเนิดสินค้า การประเมินราคาศุลกากร ภาษีมูลค่าเพิ่ม รูปแบบการขอคืนภาษีอากร เงื่อนไขทางการค้า สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร พิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก พิธีการศุลกากรการนำเข้าและส่งออก การจัดเตรียมเอกสารเสมือนในระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้กระดาษ

                   Business operation for international trade; operating procedures for import and export; customs law; customs tariff; document of origin; customs valuation; value added tax; modes of tax refund; trade terms and conditions; tax benefits; customs formalities for import and export, preparation of paperless electronic virtual documents

MS 24301การวางแผนอุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง       3(3-0-6)
Demand Planning and Inventory Management

                   ความหมาย ความสำคัญ ความเสี่ยงของสินค้าคงคลัง ประเภทของสินค้าคงคลัง ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง นโยบายและการวางแผนอุปสงค์ของสินค้าคงคลัง การจัดเก็บและการควบคุมต้นทุนในการบริหารสินค้าคงคลัง ตัวแบบในการบริหารสินค้าคงคลัง ประสิทธิภาพของการจัดการสินค้าคงคลัง เครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าคงคลัง เทคนิคการบริหารสินค้าคงคลัง

                   Meanings, importance; risk of inventory; types of inventory; inventory management system; policy and inventory demand planning; storage and inventory management cost control; inventory management model; inventory management efficiency; tools for efficiency enhancement in inventory management; inventory management techniques

MS 24302การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ3(3-0-6)
Multimodal Transport

                   รูปแบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การวางแผนปัจจัยการขนส่งสินค้า เทคโนโลยีระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ และการดำเนินงานของสถานีต่างๆ นโยบายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การวางแผนและการดำเนินการ

                   Modes of transportation; multimodal transport; planning of freight factors; technology of multimodal transport system; policies of multimodal transport; planning and operations

MS 24303กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management Strategies

                   แนวคิดการวางแผน การบริหาร และบทบาทของกลยุทธ์ด้านการจัดการโลจิสติกส์ กำหนดการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวางวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ การกำหนดเป้าหมาย การวางนโยบายธุรกิจ วิเคราะห์โครงสร้างแวดล้อมการแข่งขัน ทั้งภายใน ภายนอก  กลยุทธ์รวมของธุรกิจ การประเมินผลและการติดตาม โอกาสและอนาคตของโลจิสติกส์

                   Planning concepts, management, and roles of logistics management strategies; formulation of strategic plan, vision designation, mission, objectives, target identification, business policy; analysis of internal and external competitive environment structure; corporate business strategies; evaluation and follow-up of opportunities and future of logistics

MS 24304การบริหารความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน3(3-0-6)
Relationship Management in Supply Chain

                   ความหมาย แนวคิด กระบวนการ การจัดการ เครื่องมือ วิธีแบ่งกลุ่มของการบริหารของลูกค้าสัมพันธ์และซัพพลายเออร์สัมพันธ์ การเพิ่มความพึงพอใจลูกค้า การสร้างความภักดีในสินค้าของลูกค้า พร้อมกับส่วนของเทคนิคการเจรจาต่อรองกับซัพพลายเออร์ ระดับความสัมพันธ์ภาพแต่ละซัพพลายเออร์   กลยุทธ์การประเมินผลงานของซัพพลายเออร์

                   Meanings, concepts, process, management and tools; segmentation of customer and supplier relationship management; enhancement of customer satisfaction; customer product loyalty building; and negotiation with supplier techniques; level of  relationship with supplier; supplier performance assessment strategies

MS 24305การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
Retail Supply Chain Management

                   ความหมาย บทบาท ส่วนประกอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ แนวคิดการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก แนวคิดโซ่แห่งคุณค่า นวัตกรรม และรูปแบบการควบคุมการจัดการโซ่อุปทานของธุรกิจค้าปลีก

                   Meanings, roles, components, responsibility; concepts of logistics and retail supply chain management; concepts of value chain management and innovation; and control model of retail supply chain management

MS 24306การจัดการพาณิชยนาวี3(3-0-6)
Maritime Management

                   การบริหารการพาณิชยนาวี กฎหมายเรือเดินทะเล การประกันภัยทางทะเล ประเภทของเรือ เทคโนโลยีการเดินเรือ โครงสร้างการบริหารงานของบริษัทเรือ การกำหนดเส้นทางการเดินเรือ

                   Maritime management; maritime law; maritime insurance; types of vessels; maritime technology; organizational structure of ship line company; sea routing designation

MS 24307การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ3(3-0-6)
Air Transport and Cargo Management

                   หลักการ โครงสร้างอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งทางอากาศ กระบวนการในการดำเนินงานด้านเอกสาร ประเภทสินค้า ขนาด น้ำหนัก กฎระเบียบ การคิดค่าระวางสินค้า ปัจจัยการพิจารณาการขนส่งทางอากาศ

                   Principles; organizational structure of aviation industry and air transport; documentation processing process, product type, size, weight, rules and regulations; freightage calculation; factors for consideration in air transport

MS 24308การจัดการขนส่งสินค้าทางราง  3(3-0-6)
Rail Transport Management

                   ประวัติความเป็นมาของการขนส่งทางราง รูปแบบของการขนส่งทางราง การวางแผนและการบริการจัดการระบบขนส่งทางรางเบื้องต้น องค์ประกอบพื้นฐานของระบบขนส่งทางราง การจัดการสถานี เส้นทางการเดินรถ การบริหารจัดการทรัพยากร และบุคลากรระบบขนส่งทางราง

                   History of rail transport; types of rail transport; planning and service of railway system management; fundamental elements of rail transport; station management; rail transport routes; rail transport human resource management

MS 24309การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ3(3-0-6)
International Logistics Management

                   นโยบายทางการค้า การลงทุน และการโยกย้ายเทคโนโลยีระหว่างประเทศ บทบาทขององค์กรการค้าระหว่างประเทศ ข้อตกลงและกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการค้าระหว่างประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า

                   Trade policies, investment, and international technology transfer; roles of international trade organization; agreement and international trade law; importance of international trade toward the economic development; economic cooperation; opening of free trade

MS 24381โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 13(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Project 1

                   การเลือกหัวข้อโครงงานทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงาน การศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง การวางแผนการดำเนินงานตลอดโครงงานและดำเนินงานตามแผน การเขียนรายงานการเตรียมโครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การนำเสนอโครงงาน

                   Selection of project title in logistics and supply chain; designation of project objective and its scope; review of related theories; operational project planning, and plan implementation; project report writing in logistics and supply chain; project presentation

MS 24400การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์3(3-0-6)
Material Handling and Packaging

                   ความสำคัญของระบบขนถ่ายวัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุ หลักการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุ หลักการและเทคนิคของระบบบรรจุภัณฑ์ หน้าที่และความสำคัญของระบบบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรม คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในการบรรจุ หีบห่อ หลักการพื้นฐานในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับโลจิสติกส์

                   Importance of material handling system; tools and material handling equipment; design principles of material handling system; principles and techniques of packaging system; function and importance of packaging system in industry; characteristics of material for packing and packages; fundamental principles of packaging design for logistics

MS 24401การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์3(3-0-6)
E-Logistics and Supply Chain Management

                   เครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่สำคัญ ในการจัดการโลจิสติกส์และและโซ่อุปทาน เช่น การจัดซื้อ การพยากรณ์อุปสงค์ การจัดการสินค้าคงคลัง การผลิต การบรรจุภัณฑ์ การขนส่งและการกระจายสินค้า การให้บริการลูกค้า รวมถึงการนำเอาเครื่องมือเครื่องมือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                   Variety of commercial electronics tools; important information technology for logistics and supply chain management including purchasing, demand forecasting, inventory management, production, packaging, transportation and distribution; customer service; application of commercial electronics tools and information technology in logistics and supply chain management

MS 24402การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการกีฬา3(3-0-6)
Sport Logistics and Supply Chain Management

                   ความสัมพันธ์ระหว่างโลจิสติกส์กับการกีฬา ประเภทของธุรกิจด้านการกีฬา การจัดการ    โลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการกีฬา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬา การบริหารและแนวทางการประกอบการธุรกิจด้านการกีฬา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะกับการจัดการด้านการกีฬาในปัจจุบันและอนาคต

                   Relationship between logistics and sport; types of sport business; sport logistics and supply chain management; agencies related to sport; management and guidelines for sport business operation; and application of appropriate information technology with sport management at present and in the future

MS 24403ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
English for Logistics and Supply Chain

                   การพัฒนาทักษะการสื่อสาร 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และในรูปแบบโครงสร้าง คำศัพท์ สำนวนการเขียนรายงาน การประยุกต์ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                   Development of four communicative skills, listening, speaking, reading and writing; structure; vocabularies, idiomatic expressions for report writing; application of English for logistic and supply chain

MS 24404การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
Risk Management for Logistics and Supply Chain

                   หลักการ แนวคิดของการจัดการความเสี่ยง ในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ตั้งแต่ผู้จัดส่ง ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ร้านค้าปลีก ไปจนถึง ลูกค้ารายสุดท้าย กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งและโลจิสติกส์ หลักการเบื้องต้นในการทำประกันภัยเพื่อการขนส่ง ความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจ รูปแบบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง

                   Principles, concepts of risk management in logistics and supply chain starting from shipper, manufacturer, distributor, retail stores to the final consumer; law and regulations related to transport and logistics; principles of insurance on transport; risk in business operations; types of coverages under the policy

MS 24405การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน3(3-0-6)
Green Supply Chain Management for Sustainability

                   หลักการและแนวปฏิบัติการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมตลอดของโซ่อุปทาน ด้านจัดซื้อจัดหาจากผู้ส่งมอบสีเขียวด้วยวิธีการเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการติดฉลากเขียวให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยที่สุด การสื่อสารกับผู้บริโภคถึง การนำซากของผลิตภัณฑ์กลับมาตามหลักการ 3R วิธีการขนส่งใหม่ที่ลดต้นทุนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน

                   Principles, guidelines for maximization of resource utilization with awareness in environment protection throughout the supply chain; purchase and procurement of products from green supplier in an environmentally friendly manner; product design and packaging design with eco-friendly material; promotion of using green label in compliance with moving the packaging to minimize the greenhouse gas emissions; communication with consumers regarding recycle of product waste using 3 R’s principle; new cost reduction and eco-friendly  transportation modes for sustainability

MS 24481โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 23(2-2-5)
Logistics and Supply Chain Project 2

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 24381 โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1                   

Prerequisite course: MS 24381 Logistics and Supply Chain Project 1

                   การดำเนินโครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทานต่อเนื่องจากโครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 1 ให้เสร็จสมบูรณ์ การเขียนรายงานโครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การพูดนำเสนอรายงาน

                   Continuation of logistics and supply chain project 1; completion of the proposed project; report writing of the logistics and supply chain project; oral presentation of the complete project

MS 24491เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
Pre-Internship in Logistics and Supply Chain Management

                   กระบวนการ ข้อระเบียบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ความรู้พื้นฐานทฤษฎีและการปฏิบัติเบื้องต้นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คู่มือการปฏิบัติงาน การเลือกสถานที่ฝึกงาน เทคนิคการสมัครงาน การเตรียมสัมภาษณ์ พัฒนาบุคลิกภาพ การรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร การมีมนุษย์สัมพันธ์ การปรับตัวในสังคม เทคนิคการเสนอผลงาน การเขียนรายงาน และการจัดทำบัณฑิตนิพนธ์

                   Process, regulations of internship; fundamental theory and preliminary practice on logistics and supply chain; working handbook manual; selection of establishment for internship; job application techniques; preparation for job interview; personality development; acquaintance with information technology; communication; human relations; social self-adaptation; presentation techniques; report writing and submission of graduate paper

MS 24492การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน6(450)
Internship in Logistics and Supply Chain Management

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 24491 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Prerequisite course: MS 24491 Pre-Logistics and Supply Chain Management internship

                   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านโลจิสกติกส์และโซ่อุปทานในองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากสาขาวิชา ให้เกิดความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ เพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และจัดทำบัณฑิตนิพนธ์   

                   Internship in logistics and supply chain in agencies both public and private in Thailand or foreign countries with the permission of the Program; gain in knowledge, ability, skills and attitude contribute to practical experience to pursue professional career in logistics and supply chain; submission of graduate paper

MS 24493เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
Pre-cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management

                   หลักการสหกิจศึกษา ความสําคัญของสหกิจศึกษา ประโยชน์ที่นักศึกษาจะได้รับ และบทบาทของนักศึกษาในการปฏิบัติขณะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ ทักษะ ความพร้อมที่จําเป็นต่อสหกิจศึกษา ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการสื่อสาร การทํางานเป็นทีม ทักษะคอมพิวเตอร์ ทักษะการนําเสนอ และความรู้พื้นฐานของอุตสาหกรรม

                   Cooperative education principles; importance and benefits of cooperative education; and the role of students in practice while working at the establishment; skills and readiness for cooperative education, including problem-solving skills, communication skills, teamwork, computer skills, presentation skills, and basic knowledge of the industry

MS 24494สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน6(640)
Cooperative Education in Logistics and Supply Chain

รายวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียนมาก่อน: MS 24493 เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการ         โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Prerequisite course: MS 24493 Pre-cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management

                   ศึกษาระบบการทำงานจริงในสถานประกอบการธุรกิจในฐานะพนักงานของสถานประกอบการ เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามีความพร้อมด้านงานอาชีพจากการปฏิบัติงานพื้นฐานอย่างมีหลักการและเป็นระบบ รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานจากอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับสถานประกอบการ นักศึกษาต้องจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน

                   Study practical working system in business establishment as an employee of the establishment; development of professional readiness based on systematic work performance; and the joint assessment between the advisor and the establishment; preparation of performance summary report of upon the completion of the project; presentation of work performance