รอบที่ 2 โควตา 63

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (ทั่วไป) ระหว่างวันที่
6 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2563 จึงขอประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบคัดเลือก
ดังนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา
1.1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป เว้นแต่หลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทียบเท่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่จะเข้า
ศึกษาหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่เทียบเท่าขึ้นไป ที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง สำหรับนักศึกษา
ต่างชาติต้องสำเร็จการศึกษาเทียบได้ในระดับเดียวกัน
1.2 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

http://mis3.bsru.ac.th/registrar/Download/file_download/2563-2-2-Announcement.pdf

http://110.170.232.212/music

Similar Posts