แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3(X-X-X)
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3(X-X-X)
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ  3(2-2-5)
MS 24200สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้าน โลจิสติกส์3(3-0-6)
MS 24201หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
MS 24202การจัดการการขนส่งและการกระจายสินค้า3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE XXXXXวิชาศึกษาทั่วไปเลือก3(X-X-X)
GE 033XXวิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
MS 24203การออกแบบและจัดการคลังสินค้า3(3-0-6)
MS 24204การจัดซื้อและจัดหาในโซ่อุปทาน3(3-0-6)
XX XXXXXวิชาเลือกเสรี3(X-X-X)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26300การประกอบการและการสร้างธุรกิจ3(2-2-5)
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 24300การบริหารการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
MS 24301การวางแผนอุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง    3(3-0-6)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
XX XXXXXวิชาเลือกเสรี3(X-X-X)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 24302การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ3(3-0-6)
MS 24303กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
MS 24381โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 13(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต

– แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 24400การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์3(3-0-6)
MS 24401การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์3(3-0-6)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
MS 24481โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 23(2-2-5)
MS 24491เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 24492การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน6(450)
รวม6 หน่วยกิต

– แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 24400การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์3(3-0-6)
MS 24401การจัดการโลจิสติส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์3(3-0-6)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
MS 24XXXวิชาบังคับเลือก3(X-X-X)
MS 24481โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 23(2-2-5)
MS 24493เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
รวม16 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 24494สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และ โซ่อุปทาน6(640)
รวม6 หน่วยกิต