หลักสูตร

3.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า       124       หน่วยกิต

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

        1.1) บังคับ                                                                                              20     หน่วยกิต

        1.2) เลือก                                                                            ไม่น้อยกว่า         9      หน่วยกิต

        1.3) บังคับเลือก                                                                   ไม่น้อยกว่า         1      หน่วยกิต

  2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                 ไม่น้อยกว่า          88      หน่วยกิต

        2.1) วิชาแกน                                                                                           30     หน่วยกิต

        2.2) วิชาเฉพาะ                                                                    ไม่น้อยกว่า         51     หน่วยกิต

                2.2.1) บังคับ                                                                                  39     หน่วยกิต

                2.2.2) เลือก                                                                 ไม่น้อยกว่า         12     หน่วยกิต

        2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                                          7      หน่วยกิต

  3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                               ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชา

  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                           ไม่น้อยกว่า          30      หน่วยกิต

        1.1) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับ                                                                        20      หน่วยกิต

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
 King’s Philosophy Towards Local Development 

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                              6        หน่วยกิต

GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
 English Communication in Digital Age 
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
 Thai for Contemporary Communication 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 2        หน่วยกิต

GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
 Healthy and Happy Life 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                         3        หน่วยกิต

GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
 Creative Business 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         6        หน่วยกิต

GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า 3(3-0-6)
 Thinking for Life Advancement 
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
 Digital Literacy Skills 

        1.2) วิชาศึกษาทั่วไปเลือก                                                 ไม่น้อยกว่า          9        หน่วยกิต

                ให้นักศึกษาเลือกเรียน จำนวน 3 รายวิชา จาก 5 กลุ่ม โดยเลือกเรียนได้กลุ่มละ 1 รายวิชาเท่านั้น

กลุ่มที่ 1 ศาสตร์พระราชาและวิถีแห่งสังคม                                                 3        หน่วยกิต

GE 01201วิถีพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Civil Way and Law in Daily Life 
GE 01202พลวัตสังคมไทยและสังคมโลก Dynamics of Thai and Global Society3(3-0-6)

กลุ่มที่ 2 ภาษาและเทคโนโลยีทางการสื่อสาร                                            3        หน่วยกิต

GE 02201การรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ3(3-0-6)
 Media and Information Literacy 
GE 02202ภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Korean Language in Daily Life 
GE 02203ภาษาเขมรในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Khmer Language in Daily Life 
GE 02204ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Chinese Language in Daily Life 
GE 02205ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Japanese Language in Daily Life 
GE 02206ภาษามลายูในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Malay Language in Daily Life 
GE 02207ภาษาลาวในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Lao Language in Daily Life 
GE 02208ภาษาเวียดนามในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Vietnamese Language in Daily Life 
GE 02209ภาษาสเปนในชีวิตประจำวัน3(3-0-6)
 Spanish Language in Daily Life 

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                                 3        หน่วยกิต

GE 03201ศิลปะและความงามของชีวิต3(3-0-6)
 Art and Beauty of Life 
GE 03202ศิลปะการใช้ชีวิต3(3-0-6)
 Art of Living 

กลุ่มที่ 4 ศิลปะแห่งการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ                            3        หน่วยกิต

GE 04201การวางแผนทางการเงินเพื่อความมั่นคง3(3-0-6)
 Financial Planning for Stability 
  GE 04202  การทำงานอย่างมีความสุข                   3(3-0-6)
 Working Happily 

กลุ่มที่ 5 ศาสตร์แห่งการคิดและการสร้างสรรค์นวัตกรรม                         3        หน่วยกิต

GE 05201เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับนักธุรกิจมือใหม่3(2-2-5)
 Digital Technology for Beginner Businessman 
GE 05202รักษ์โลกรักษ์เรา3(3-0-6)
 Save Earth Save Us 

        1.3) วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก                                        ไม่น้อยกว่า          1        หน่วยกิต

                ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาใดวิชาหนึ่งในกลุ่มบังคับเลือก กลุ่มที่ 3  (1 รายวิชา)   จำนวน 1 หน่วยกิต

กลุ่มที่ 3 คุณภาพชีวิตและคุณค่าของความเป็นมนุษย์                               1        หน่วยกิต

GE 03301จังหวะของชีวิต1(0-2-1)
 Rhythm of Life 
GE 03302การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ1(0-2-1)
 Exercise for Health 
GE 03303การเต้นสมัยใหม่1(0-2-1)
 Modern Dance 

        2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                                ไม่น้อยกว่า          88      หน่วยกิต

    2.1) วิชาแกน                                                                                             30      หน่วยกิต

MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
 Organizations and Modern Management 
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
 Software Application in Business 
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
 Business English Communication    
MS 24100การจัดการงานผลิตและการดำเนินงาน          3(3-0-6)
 Production and Operations Management           
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล         3(3-0-6)
 Principles of Marketing and Digital Marketing 
  MS 26300  การประกอบการและการสร้างธุรกิจ       3(2-2-5)
   Entrepreneurship and Business Creation 
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น   3(2-2-5)
 Introduction to Accounting Principles 
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
 Business Finance 
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
 Business Laws and Taxation 
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ      3(2-2-5)
 Business Economics 

    2.2) วิชาเฉพาะ                                                                                                   51     หน่วยกิต

         2.2.1) บังคับ                                                                                         39     หน่วยกิต

MS 24200สถิติและการวิเคราะห์เชิงปริมาณด้านโลจิสติกส์3(3-0-6)
 Statistics and Quantitative Analysis for Logistics Management 
MS 24201หลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 Principles of Logistics and Supply Chain Management 
MS 24202การจัดการขนส่งและการกระจายสินค้า3(2-2-5)
 Transportation and Distribution Management 
MS 24203การออกแบบและจัดการคลังสินค้า3(3-0-6)
 Warehouse Design and Management 
MS 24204การจัดซื้อและจัดหาในโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 Purchasing and Procurement in Supply Chain 
MS 24300การบริหารการนำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศ 3(3-0-6)
 International Import and Export Management 
MS 24301การวางแผนอุปสงค์และการจัดการสินค้าคงคลัง       3(3-0-6)
 Demand Planning and Inventory Management 
MS 24302การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ3(3-0-6)
 Multimodal Transport 
MS 24303กลยุทธ์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 Logistics and Supply Chain Management Strategies 
MS 24400การขนถ่ายวัสดุและการบรรจุภัณฑ์3(3-0-6)
 Material Handling and Packaging 
MS 24401การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์3(3-0-6)
 E- Logistics and Supply Chain Management 
MS 24381โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 13(2-2-5)
 Logistics and Supply Chain Project 1 
MS 24382โครงงานทางโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 23(2-2-5)
 Logistics and Supply Chain Project 2 

        2.2.2) เลือก                                                                   ไม่น้อยกว่า          12      หน่วยกิต

MS 24205จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ3(3-0-6)
 Industrial Psychology and Organization 
MS 24304การบริหารความสัมพันธ์ในห่วงโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 Relationship Management in Supply Chain 
MS 24305การจัดการโซ่อุปทานสำหรับธุรกิจค้าปลีก 3(3-0-6)
 Retail Supply Chain Management 
MS 24306การจัดการพาณิชยนาวี3(3-0-6)
 Maritime Management 
MS 24307การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ3(3-0-6)
 Air Transport and Cargo Management 
MS 24308การจัดการขนส่งสินค้าทางราง  3(3-0-6)
 Rail Transport Management 
MS 24309การจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ3(3-0-6)
 International Logistics Management 
MS 24402การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานด้านการกีฬา3(3-0-6)
 Sport Logistics and Supply Chain Management 
MS 24403ภาษาอังกฤษสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 English for Logistics and Supply Chain 
MS 24404การจัดการความเสี่ยงสำหรับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน3(3-0-6)
 Risk Management for Logistics and Supply Chain 
MS 24405การจัดการโซ่อุปทานสีเขียวเพื่อความยั่งยืน3(3-0-6)
 Green Supply Chain Management for Sustainability 

    2.3) วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ                                                7        หน่วยกิต

               ให้นักศึกษาเลือกเรียนแผนใดแผนหนึ่งในกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ และวิชาชีพ               

       แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS 24491เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
 Pre-Internship in Logistics and Supply Chain Management 
MS 24492การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน6(450)
 Internship in Logistics and Supply Chain Management 
แผนสหกิจศึกษา
MS 24493เตรียมสหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน1(0-2-1)
 Pre-cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management 
MS 24494สหกิจศึกษาทางการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน6(640)
 Cooperative Education in Logistics and Supply Chain Management 

        3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                            ไม่น้อยกว่า          6        หน่วยกิต

                ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้