แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

MS25403การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์2(1-2-3)
Preparation for Internship in Creative Digital Marketing
MS25404การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์3(0-300-0)
Internship in Creative Digital Marketing
แผนการเรียนสหกิจศึกษา
MS254XXการเตรียมสหกิจศึกษาด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์Preparation for Co-operative Education in Creative Digital Marketing2(1-2-3)
MS254XXสหกิจศึกษาด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์Co-operative Education in Creative Digital Marketing6(0-640-0)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ให้เลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาโดยไม่ซ้ำกับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กำหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของสาขาวิชานี้

3.1.4 แผนการศึกษา

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 01101ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่น3(3-0-6)
GE 02101ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
GE 05102ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล3(2-2-5)
MS 25100หลักการตลาดและการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 21100องค์การและการจัดการสมัยใหม่3(3-0-6)
MS 22100การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์ในงานธุรกิจ3(2-2-5)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 02102ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย3(3-0-6)
GE 04101ประกอบการธุรกิจเชิงสร้างสรรค์3(3-0-6)
GE 05101รู้คิดชีวิตก้าวหน้า3(3-0-6)
MS 31100หลักการบัญชีเบื้องต้น3(2-2-5)
MS 24100การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน3(3-0-6)
MS 25101การเข้าใจผู้บริโภคในยุคดิจิทัล3(3-0-6)
MS 25102การจัดการผลิตภัณฑ์และการตั้งราคา3(3-0-6)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
MS 51200เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ3(2-2-5)
MS 23200ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ3(2-2-5)
MS 25202การสื่อสารการตลาดดิจิทัล3(3-0-6)
MS 25203การตลาดเชิงเนื้อหาดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
MS 25204กลยุทธ์การสื่อสารด้วยภาพทางการตลาด3(2-2-5)
รวม21 หน่วยกิต
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
GE 03101ชีวิตดีมีความสุข2(1-2-3)
GE ………วิชาศึกษาทั่วไปเลือก3
GE 033…วิชาศึกษาทั่วไปบังคับเลือก1(0-2-1)
MS 31200การเงินธุรกิจ3(3-0-6)
MS 25201การจัดการช่องทางการตลาดและโลจิสติกส์3(3-0-6)
MS 25205การสร้างความคิดและออกแบบงานเพื่อการตลาดเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
รวม15 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 26300การประกอบการและการสร้างธุรกิจ3(2-2-5)
MS 31300กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร3(2-2-5)
MS 25301สถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจทางการตลาด3(2-2-5)
MS 25302กลยุทธ์การตลาด3(3-0-6)
MS 25303การบริหารร้านค้าออนไลน์3(2-2-5)
XX XXXXวิชาเลือกX(X-X-X)
รวม18 หน่วยกิต
ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 25304การวิเคราะห์และวางแผนทางการตลาด3(2-2-5)
MS 25305เครื่องมือและการวิเคราะห์สารสนเทศทางการตลาดดิจิทัล3(2-2-5)
MS 25306เทคนิคการสร้างงานนำเสนอทางการตลาดผ่านสื่อสังคมออนไลน์เชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
XX XXXXวิชาเลือกX(X-X-X)
XX XXXXวิชาเลือกX(X-X-X)
XX XXXXวิชาเลือกX(X-X-X)
รวม18 หน่วยกิต

แผนการเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 25401การวิจัยทางการตลาด3(2-2-5)
MS 25402โครงงานทางด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
MS 25403การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์2(1-2-3)
XX XXXXวิชาเลือกเสรีX(X-X-X)
XX XXXXวิชาเลือกเสรีX(X-X-X)
รวม14 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 25404การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์3(0-300-0)
รวม3 หน่วยกิต

แผนการเรียนสหกิจศึกษา

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 25401การวิจัยทางการตลาด3(2-2-5)
MS 25402โครงงานทางด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์3(2-2-5)
MS 254XXการเตรียมสหกิจศึกษาด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์2(1-2-3)
XX XXXXวิชาเลือกเสรีX(X-X-X)
รวม14 หน่วยกิต
ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต
MS 254XXสหกิจศึกษาด้านการตลาดดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์6(0-640-0)
รวม6 หน่วยกิต