คณิตศาสตร์ (วท.บ.)

ศึกษา ค้นคว้า และรวบรวมองค์ความรู้ หรือผลงานวิจัย หรือคิดค้นงานวิจัยใหม่ หรือสร้างนวัตกรรมทางคณิตศาสตร์ภายใต้แนวคิด TRENDS Model โดยเป็ นการนําความรู้จากงานวิจัยไปสู่ท้องถิ่น

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา คณิตศาสตร์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554
ชื่อสถาบันอุ
ดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์ ภาควิชา วิทยาศาสตร์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

 1. รหัสและชื่อหลักสูตร
  ภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
  ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Mathematics
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ภาษาไทย : ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
  : ชื่อย่อ วท.บ. (คณิตศาสตร์)
  ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม Bachelor of Science (Mathematics)
  : ชื่อย่อ B.Sc. (Mathematics)
 3. วิชาเอก –
 4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 123 หน่วยกิต
 5. รูปแบบของหลักสูตร
  5.1 รูปแบบ
  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1) อาชีพนักวิชาการ
2) อาชีพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3) อาชีพในหน่วยงานที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ทางทักษะ/กระบวนการทาง
คณิตศาสตร์
เช่น อาชีพในหน่วยงาน ธนาคาร บริษัทประกัน กรมสรรพากร ฯลฯ
4) อาชีพอิสระ

สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชคณิตศาสตร์
Bachelor of Science Program in Mathematics

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Faculty of Science and Technology

สาขาวิชาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชคณิตศาสตร์(วท.บ.)
Bachelor of Science Program in Mathematics(B.Sc.)

แผนการศึกษา

รายวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

ค่าเล่าเรียน

ข่าวรับสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรมโครงการ

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ15 แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี กทม. 10600
โทรศัพท์ : 02 473 7000 ต่อ 18
อีเมล : [email protected]