ผศ.ดร.ธนภัร เตชาภิรมย์

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.อังคณา จรรยอดิศัย

ผศ.ดร.มณีนาถ แก้วเนียม

ผศ. ว่าที่ รต.นุกูล แก้วเนียม

รศ.กำจร มุณีแก้ว

อาจารย์ ดร.สิรวิชญ์ ชินวรากร

อาจารย์ศุภโชค อิสริยปาลกุล