สาขาวิชา คณิตศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
1061 ซอยอิสรภาพ 15  ถนนอิสรภาพ  แขวงหิรัญรูจี  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ  10600
โทรศัพท์ : 02 – 465-3255   โทรสาร : 02 – 465-3255 ต่อ 18