สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดทำหลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม รูปแบบ APA 7th ผ่านระบบ e-Leaning เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม

สามารถเข้าเรียนได้ที่ เว็บไซต์ http://elearning.bsru.ac.th/moodle/ โดยผู้เรียนต้องสมัครเข้าใช้งานในระบบ ดังนี้

1.เข้าหน้าเว็บไซต์ http://elearning.bsru.ac.th/moodle/

2. คลิก เข้าสู่ระบบ (มุมบนขวา)

👨‍💼 อาจารย์และบุคลากรUsername และ Password ใช้ตามระบบ ERP/ e-Document / MIS ของมหาวิทยาลัย

👩‍🎓 นิสิตและนักศึกษา Username คือ รหัสนักศึกษา Password คือ วัน/เดือน/ปีเกิด

3. คลิก สมัครเป็นสมาชิก แล้วกรอกรายละเอียด

4. ระบบจะให้ผู้สมัครยืนยัน account ในอีเมล์ (e-mail) ที่ลงทะเบียนไว้

5. เข้าเว็บไซต์อีเมล์ (e-mail) ที่ทำการลงทะเบียนไว้

6. คลิก “Link” เพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิง

7. เมื่อคลิก “Link” เพื่อยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานระบบอีเลิร์นนิงแล้ว จะปรากฏชื่อผู้เข้าใช้งานที่ มุมขวา (สถานะใช้งานระบบอีเลิร์นนิงได้แล้ว)

8. ไปที่หน้าหลัก เลือก รายวิชาทั้งหมด

9. คลิกเลือก บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก10. คลิกเลือก การเรียนรู้สำหรับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท/เอก

11. แสดงรายวิชา กดปุ่ม Enroll me เพื่อเข้าเรียน

12. แสดงหน้า หลักสูตรการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมรูปแบบ APA 7th

✍️ เรียนจบหลักสูตร รับใบประกาศนียบัตร

👉หมายเหตุ : เกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อรับประกาศนียบัตร

แบบทดสอบ ระหว่างเรียนทุกบท ไม่น้อยกว่า 60 %

แบบทดสอบ หลังเรียน Post-test ไม่น้อยกว่า 40 %

—ติดตามรายละเอียดได้ที่ : https://www.facebook.com/156776821193788/posts/1877341515803968/

Similar Posts