ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ของสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ในระหว่างวันที่ 8 – 11 สิงหาคม 2564 โดยมีรายละเอียดกิจกรรมดังนี้

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 กิจกรรมเตรียมความพร้อม

เวลา 8.00 – 12.00 น. กิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมฐานการเรียนรู้

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. กิจกรรมฐานและกิจกรรมนันทนาการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2564

เวลา 8.00 – 12.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (การแยกตัวประกอบและอสมการ) โดย อ.ปรวีณ์

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (ตรีโกณมิติ) โดย อ.ปุณยวัจน์

วันที่ 10 สิงหาคม 2564

เวลา 8.00 – 12.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (เรขาคณิตวิเคราะห์) โดย อ.ดร.นันทพร

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน) โดย อ.กฤษฎา

วันที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 8.00 – 12.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (แคลคูลัส) โดย อ.ดิษยลักษณ์

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 – 17.00 น. ปรับพื้นฐานความรู้ทางคณิตศาสตร์ (ความน่าจะเป็น) โดย อ.ดร.สมภพ

Similar Posts