สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ประจำสาขาวิชาทั้งสองท่าน ได้แก่

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู และ อาจารย์ ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคลากรสายวิชาการดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

Similar Posts