เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ใน งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา สาขาการศึกษา ระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 4” ผ่านออนไลน์ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นเจ้าภาพดำเนินการหลัก และมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และมหาวิทยาลัยอีก 4 แห่ง เป็นเจ้าภาพร่วม

ในงานนี้ นางสาวปริยากร หาญมนต์ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น จากบทความวิจัย เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบอุปนัยหรือนิรนัย ร่วมกับแบบฝึกทักษะ โดยมี อาจารย์ ดร.นันทพร ชื่นสุพันธรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาบัณฑิตนิพนธ์

Similar Posts