1.รหัสและชื่อหลักสูตร

รหัสหลักสูตร                  25511741102755

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (4 ปี)

ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ      Bachelor of Education Program in Mathematics

2.ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็มภาษาไทย               ครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)

ชื่อย่อภาษาไทย                ค.บ. (คณิตศาสตร์)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ            Bachelor of Education (Mathematics)

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ             B.Ed. (Mathematics)

3.วิชาเอก : ไม่มี

4.จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร : จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

5.รูปแบบของหลักสูตร

                   5.1 รูปแบบ

☐ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

☐  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

☐  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ

R หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

R หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ

☐ หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

☐   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

☐ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ

                   5.2 ภาษาที่ใช้

ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก

                   5.3 การรับเข้าศึกษา

รับทั้งนักศึกษาไทย และต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ดี

                   5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                   5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะได้รับปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) เพียงสาขาวิชาเดียว

6.สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

6.1  สถานภาพของหลักสูตร

☐ หลักสูตรใหม่

R หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ (5 ปี) พ.ศ. 2560

6.2 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

กำหนดเปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562

สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยใน
การประชุมวิสามัญครั้งที่  1/2562   วันที่ 21 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2562  วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

7.ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2564

8.อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

8.1 ครู อาจารย์ในสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8.2 นักวิชาการศึกษา

8.3 นักวิจัยหรือผู้ช่วยนักวิจัยทางการศึกษา

8.4 ผู้ออกแบบและผลิตสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์