ชื่อหลักสูตรภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Mathematics
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

 

ปรัชญา

ผลิตครูคณิตศาสตร์ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ บูรณาการความรู้อย่างเป็นระบบ ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมจริยธรรม

 

คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร

  1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แผนการเรียนวิทย์ – คณิต หรือ
    ศิลป์ – คณิต
  2. มีความถนัดในวิชาชีพครู มีบุคลิกภาพและจิตใจเหมาะสมที่จะเป็นครู
  3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 

จำนวนรับสมัคร  60 คน