ประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดร.นันทพร  ชื่นสุพันธรัตน์

Lecturer Dr. Nantaporn  Chuensupantarat

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

รองประธานหลักสูตร

อาจารย์ ดิษยลักษณ์  อเดโช

Lecturer Ditsayaluck  Adaycho

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์รัศมิ์ เฟื่องฟู

Associate Professor Dr. Pongrus  Phuangphoo

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณภร  ศิริพละ

Assistant Professor Dr. Wannaporn  Siripala

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

อาจารย์ ดร.สมภพ  แซ่ลี้

Lecturer Dr.Sompob  Saelee

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

อาจารย์กฤษฎา  สังขมงคล

Lecturer Kitsada  Sungkamongkol

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

อาจารย์ปรวีณ์  โชติพิทยสุนนท์

Lecturer Porawee  Chotpitayasunon

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]

อาจารย์ปุณยวัจน์  เปรมปรีดิ์

Lecturer Punyawat  Prempree

ห้องพัก  ห้อง 300601 อาคาร 30 ชั้น 6

Email : [email protected]