• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

9111101        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                                                          3(2-2-5)

                   Thai for Communication

                   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร การฝึกทักษะการรับสารและส่งสารอย่างสร้างสรรค์ การบูรณาการทักษะการส่งสาร และรับสารเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน การตีความ การรู้เท่าทันสาร การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสังคมปัจจุบัน

An introductory of language for communication; practicing language skills for creative receiving and sending message; integrating language skills for communication in everyday use; message interpretation and literacy; language usage for communication in current society

9111102        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                                                      3(225)

English for Communication

โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในงานเขียนภาษาอังกฤษรูปแบบต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การฝึกใช้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการพูด ฟัง อ่านและเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน ทั้งในเหตุการณ์ที่เป็นอดีต ปัจจุบันและอนาคต

English structures in various forms of English writing in everyday use; practice using English structures for communication in listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use in the past, present, and future situations

9111103        ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                                                   3(225)

English in Everyday Use

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน การใช้คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในสถานการณ์ต่าง ๆ การทักทายและการพูดถึงกิจวัตรประจำวัน งานอดิเรก การเดินทางท่องเที่ยวและโรงแรม การซื้อสินค้า การสั่งอาหารและเครื่องดื่ม การบอกเวลา วัน เดือน ปี การสมัครงาน การนำเสนอในที่ทำงาน

Communication skills in everyday use; everyday vocabularies usage; listening, speaking, reading, and writing in various situations; greeting and routine conversations; hobby; travelling and hotels; shopping; food and beverage ordering; time and date telling; job applications; presentation in working places

9112101        ภาษาและวัฒนธรรมลาว                                                          3(225)

                   Lao Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาลาว ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีลาวในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Lao language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Laos as one of the ASEAN context

9112102        ภาษาและวัฒนธรรมพม่า                                                         3(225)

                   Burmese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาพม่า ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีพม่าในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Burmese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Myanmar as one of the ASEAN context

9112103        ภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม                                                    3(2-2-5)

                   Vietnamese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเวียดนาม ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเวียดนามในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Vietnamese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Vietnam as one of the ASEAN context

 

9112104        ภาษาและวัฒนธรรมเขมร                                                         3(2-2-5)

                   Cambodian Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเขมร ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Cambodian language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Cambodia as one of the ASEAN context

9112105        ภาษาและวัฒนธรรมมลายู                                                        3(2-2-5)

                   Malay Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษามลายู ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเขมรในบริบทของประชาคมอาเซียน

Background and characteristics of Malay language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Malaysia as one of the ASEAN context

9112106        ภาษาและวัฒนธรรมจีน                                                           3(2-2-5)

                   Chinese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาจีน ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีจีนในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Chinese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of China as one of the ASEAN and East Asian context

9112107        ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น                                                         3(2-2-5)

                   Japanese Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาญี่ปุ่น ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีญี่ปุ่นในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Japanese language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Japan as one of the ASEAN and East Asian context

9112108        ภาษาและวัฒนธรรมเกาหลี                                                       3(2-2-5)

                   Korean Language and Culture

ลักษณะและความเป็นมาของภาษาเกาหลี ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนในชีวิตประจำวัน ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีเกาหลีในบริบทของประชาคมอาเซียนและเอเชียตะวันออก

Background and characteristics of Korean language; listening, speaking, reading, and writing skills in everyday use; arts, culture, and traditions of Korea as one of the ASEAN and East Asian context

9121101        ทักษะชีวิต                                                                          3(3-0-6)

                   Life Skills

ทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน ทักษะเฉพาะบุคคล ทักษะการติดต่อสื่อสาร ทักษะสังคมและทักษะการประกอบอาชีพ การพัฒนาตน ความฉลาดทางอารมณ์ สุขภาพจิตและการปรับตัว คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การดำรงชีวิตอย่างพอเพียง

Necessary skills for everyday use; intrapersonal skills; communication skills; social and occupational skills; self-development; emotional quotient; mental health and adjustment; virtue, ethics, and values; critical thinking, decision making, and problem solving; team working; living a self-sufficient life

9121102        สังคมไทยและสังคมโลกในศตวรรษที่ 21                                        3(3-0-6)

                   Thai and Global Society in 21st Century

สังคมไทยในบริบทโลกในมิติประวัติศาสตร์และอารยธรรมไทย ประชากร วัฒนธรรมไทย บทบาทและความเคลื่อนไหวของศาสนา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปราชญ์ท้องถิ่น สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมาชิก และคุณูปการของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาและประเทศชาติ

Thai society in the global society in the dimension of history, Thai civilization, population, Thai culture as well as the movement of religion; self-sufficiency economy for the sustainable development; the royal projects of His Majesty King Bhumibol Adulyadej (King Rama IX); the local scholars; the context of ASEAN community and ASEAN nations; the contributions of Somdej Chow Phya Sri Sury Wongse (Chuang Bunnag) to Bansomdejchaopraya Rajabhat University and Thailand

9121103        ความเป็นพลเมือง                                                                  1(1-0-2)

                   Active Citizenship

หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความหมาย สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง จิตสำนึกสาธารณะ ทัศนคติ และค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต ผลกระทบจากการทุจริตที่ส่งผลเสียหายต่อสังคมและประเทศชาติ

Fundamental principles of constitutional monarchy; definition of rights and responsibilities of active citizens; civic-mindedness, attitudes, and values in integrity among the students as well as awareness of the disastrous effects of corruption on the society and country

9122201        การจัดการสมัยใหม่และภาวะผู้นำ                                                3(3-0-6)

                   Modern Management and Leadership

แนวคิด ทฤษฎีการจัดการ การจัดการองค์ประกอบการและหน้าที่ต่าง ๆ ในองค์กร การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการองค์กร แนวคิด ทฤษฎีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม

Concepts and theories of management, the component management, and various functions in organizations; implementation of technology for organizational management; concepts and theories of leadership and team work; ethics and social responsibilities

 

9122202        การสื่อสารในชีวิตประจำวัน                                                       3(306)

Communications in Everyday Use

ความหมายของการสื่อสาร สื่อประเภทต่าง ๆ การรู้เท่าทันสื่ออย่างมีวิจารณญาณ ความน่าเชื่อถือและคุณค่าเนื้อหาสาร ผลกระทบของสื่อ การบริโภคสื่ออย่างเข้าใจในชีวิตประจำวัน การใช้สื่ออย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมไม่ละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคล จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Definitions of communication; types of media; media literacy on the basis of consideration; creditability and content values; media impact; media consumption with understanding in everyday use; using media with social responsibility and without violating personal rights; morality, ethics, and related laws

9122203        สุนทรียะทางศิลปกรรม                                                            3(306)

Aesthetics of Fine and Applied Arts

ความหมายและทฤษฎีทางสุนทรียะ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ และการประเมินคุณค่าทางความงามของศิลปกรรม ด้านดนตรี ด้านนาฏศิลป์ และด้านทัศนศิลป์

Definitions and theories of aesthetics; learning process, experience, and appreciation of fine and applied arts; music, performing arts, and visual arts

9122204        ความสุขแห่งชีวิต                                                                  3(306)

                   Happiness of Life

ความหมาย ความสำคัญและปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุข แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุข ศิลปะการดำเนินชีวิตที่มีความสุข สันติสุข การคิดเชิงบวก ความสุขกับการทำงาน งานอดิเรกกับการสร้างความสุข  จิตสาธารณะเพื่อความสุขของผู้อื่น

Definitions, importance, and factors creating happiness; concepts and theories concerning happiness; art of living a happy life; peace; positive thinking; happiness at work; hobbies and creation of happiness; public mind for others’ happiness

9131101        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน                                    3(225)

                   Science and Technology in Everyday Use

การแสวงหาความรู้จากโลกธรรมชาติทั้งทางด้านชีวภาพและกายภาพ ความสำคัญของกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน สารเคมีเป็นพิษและอันตรายจากสารเคมี ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความสำคัญของการดำรงชีวิตแบบสมดุล

Knowledge inquiry from natural world both in biological and physical fields; importance of scientific thinking process; technology in everyday use; toxic chemicals and chemical hazards; global warming and climate change; importance of balanced living

9131102        ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์                                   3(225)

Learning and Problem Solving Skills in Mathematics

การพัฒนาทักษะการคิดแบบองค์รวมเชิงตรรกศาสตร์และคณิตศาสตร์ หลักการแก้ปัญหาและวิธีการใช้เหตุผล ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น ทักษะการคำนวณเพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหา

Logical and mathematical holistic thinking skills development; problem-solving principles and reasoning methods; data and basic data analysis; fundamental mathematical model; calculation skills for learning and problem solving

9141101        กิจกรรมทางกายเพื่อชีวิต                                                          1(021)

Educational Changes Literacy

ความหมาย ความรู้ ความเข้าใจ และความสำคัญในพื้นฐานของกิจกรรมทางกาย ขั้นตอนในการปฏิบัติกิจกรรมทางกายทั้งในชีวิตประจำวันและยามว่าง เพื่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดี
โดยผ่านการปฏิบัติ กิจกรรมการเคลื่อนไหว การป้องกันและดูแลสุขภาพ การเสริมสร้างสมรรถภาพ
ทางกาย กิจกรรมกีฬาไทย กีฬาสากล กิจกรรมการออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรม
การเคลื่อนไหวทางกายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Definitions, knowledge, understanding, and importance of physical activity foundations; steps in physical activity performance both in everyday and leisure time in order to possess good health and sanitation by practicing physical activities, protecting and taking care of health, strengthening physical fitness, and playing Thai and international sports including physical exercise, recreation, and other relevant physical activities

9192301        การใช้ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร                                               2(1-2-3)

                   English Language Use and Communication

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การนำเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจ การแสดงความคิดเห็นของตนเอง การถามความคิดเห็นของผู้อื่น การเขียนประสบการณ์ เหตุการณ์ ความคิด และความใฝ่ฝัน การเขียนจดหมายประเภทต่าง ๆ

English language use for communication; presentation of interesting issues; expression of one’s opinions; enquiry of other’s opinions; writing experiences, events, thoughts, and ambitions; writing different types of letters

9192302        ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                                           2(204)

Kings Philosophy for Locality Development

แนวคิด หลักการของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การประยุกต์ใช้หลักการ
ทรงงาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพัฒนาแบบยั่งยืนในชีวิตประจำวัน
การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ฉลาดรู้เพื่อการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การร่วมมือในการทำงานโดยบูรณาการแบบองค์รวมกับภาคีเครือข่าย

Concepts, principles of Royal Initiative Projects; application of Royal practice, philosophy of sufficiency economy and sustainable development approaches to daily life; analysis of intellectual strategy for community development concerning the King’s philosophy concretely and sustainably; holistic-integrated collaboration with partnership networks

 

  • หมวดวิชาเฉพาะด้าน

1190101        คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู               2(2-0-4)

Morals, Ethics, Code of Ethics, and TeachersSpirituality

ความประพฤติ การปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ การพัฒนาผู้เรียนด้วย
จิตวิญญาณความเป็นครู การวิเคราะห์ สังเคราะห์และบูรณาการองค์ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมของครู จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู จิตวิญญาณความเป็นครู กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู สภาพการณ์การพัฒนาวิชาชีพครู การจัดการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ กรณีศึกษา และการฝึกปฏิบัติด้วยการสะท้อนคิด การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี ความรอบรู้ ทันสมัย และทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง                   Behavior; practice according to code of ethics; learner development with teachers’ spirituality; analyzing, synthesizing and integrating body of knowledge about teachers’ values; ethics of teaching profession; morals and ethics of teachers; teachers’ spirituality; professional laws; professional development situations; experience – based learning management, case study and contemplative practice; self – development for being good teachers; modernity and transformation literacy

1190102        ปรัชญาการศึกษา                                                                  3(306)

Philosophy of Education

การวิเคราะห์ ปรัชญา หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการศึกษา วิวัฒนาการของการศึกษาไทยและการศึกษาโลก การจัดการคุณภาพการศึกษา ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา การเปลี่ยนแปลงการศึกษาตามบริบทของสังคม เศรษฐกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนงาน บริบทการจัดการศึกษาของโรงเรียนแต่ละระดับการศึกษาและประเภทการศึกษา การออกแบบและ
การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา การสะท้อนคิด และการประยุกต์ใช้

Analysis of Philosophy, principles, concepts, educational concepts and theories; evaluation of Thai education and world education; educational quality management and administration; information system for school quality management and administration; educational change through  context of social, economic, policies, strategies, and plans; school management in education levels and type; design and operation on educational quality assurance; reflections and application

1190103        จิตวิทยาสำหรับครู                                                                 3(3-0-6)

                   Psychology for Teachers

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยาพัฒนาการ จิตวิทยาการศึกษา และจิตวิทยาให้คำปรึกษา การวิเคราะห์ การแก้ปัญหา และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยา ศาสตร์ทางสมองเพื่อ
การจัดการเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนตามศักยภาพและช่วงวัย ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การศึกษารายกรณี การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู การใช้การสะท้อนคิดเพื่อการออกแบบ การดูแล การช่วยเหลือ และการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคลตามศักยภาพ การพัฒนาตนเองในการเป็นครูที่ดี มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง การให้คำแนะนำ การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาผู้เรียนและรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบ

Principles, concepts, theories of developmental psychology, educational psychology, and counseling psychology; analysis, problem solving, and application of psychological knowledge; neuro science for learning management; promoting development of learners according to their potential and ages; leaners with special needs; case study; developing learners with teachers’ spirituality; contemplation for designing, caring, facilitating and developing individual learners according to their potential; developing oneself to be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy; counseling; providing feedbacks to parents and related parties for the sake of  learners’ development; fostering cooperation in developing learners and reporting results of improving learners’ qualities systematically

 

1190201        การพัฒนาหลักสูตร                                                                3(306)

Curriculum Development

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาหลักสูตร พื้นฐานทางปรัชญาการศึกษา จิตวิทยา สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยีในการพัฒนาหลักสูตร วิวัฒนาการของหลักสูตรในประเทศไทย รูปแบบของหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Principles, concepts, theories of curriculum development; foundation of educational philosophy, psychology, society, culture and technology for curriculum development; curriculum evolution in Thailand; curriculum patterns; curriculum development processes; curriculum implementation; curriculum assessment and revision; core curriculum; school curriculum; basic education curriculum; problems and trends in curriculum development; school curriculum design and development

1190202        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้                                                 3(306)

Learning Measurement and Evaluation

หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณสมบัติของ
นักวัดประเมินผล รูปแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ พฤติกรรมทางการศึกษา เครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง การประเมินภาคปฏิบัติและการสร้างเครื่องมือวัดผล
การเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวัดและประเมินผล
การเรียนรู้ การตัดสินผลการเรียนรู้และการให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาผู้เรียนและการจัดการเรียนรู้

Principles, concepts of learning measurement and evaluation; qualifications of evaluators; learning measurement and evaluation models; educational behavior; learning measurement instruments; authentic assessment; performance assessment and construction of instruments of learning measurement; test validation; statistics for data analysis of learning measurement and evaluation; learning assessment and giving feedback on learners’ development and learning management

 

1190203        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษา                  2(1-2-3)

และการเรียนรู้            

Innovation and Information Technology for Educational Communication Learning

หลักการ แนวคิด และทฤษฎี นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติของสาขาวิชาเอกเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีปัญญา รู้คิดและ
มีความเป็นนวัตกร ผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ การวิเคราะห์ การเลือก การออกแบบ การพัฒนา
การประเมิน การบูรณาการและการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ใช้การสะท้อนคิดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นครูที่ดี มีความรอบรู้และทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลง

Principles, concepts, and theories of innovation and information technology for educational communication learning; digital technology laws and codes of ethics; using digital technology for design of learning management according to the nature of major areas of study to develop intellectual and innovative learners; learners with special needs; analysis, selection, design, development, evaluation, integration and application of using innovation and information technology for educational communication and learning efficiently, infringement of an intellectual property, applying reflections to self-development to be a good teacher with knowledge, modernity and transformation literacy

1190204        ทักษะการสื่อสารและวัฒนธรรมสำหรับครู                                       2(2-04)

Communication Skills and Culture for Teachers

ความสำคัญของภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และวัฒนธรรมไทยสำหรับครู การปฏิบัติ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสาร เทคนิคการนำเสนอข้อมูล การปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมไทยในสถานศึกษา ชุมชน และสังคมไทย

Importance of Thai language, English language and Thai culture for teachers; practice of listening, speaking, reading and writing skills; communication skill; techniques for giving presentation; practising oneself concerning Thai culture in school, community and Thai society

1190205        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1                                        1(120)

                   Practicum 1

การพัฒนาคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ บทบาทหน้าที่ครู การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน
การรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางจิตวิทยาและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู การสังเกตและวิเคราะห์
การปฏิบัติหน้าที่ครู การถอดบทเรียนจากประสบการณ์การเรียนรู้ในสถานศึกษา การสังเคราะห์
องค์ความรู้และนำผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

Development of characteristics reflecting love and faith in teaching profession; professional ethics; duties of teachers; coordinating with parents to provide learners’ care, assistance, and development; providing well-organized report of learner development; applying the knowledge of psychology and digital technology; curriculum and activity development; developing teacher profession; observing and analysing teacher performance; concluding the lesson learned from learning experience in educational institution; synthesizing the body of knowledge and using the learning results in after action review (AAR), as well as sharing and learning under the context of profession learning community (PLC)

 

1190301        วิทยาการจัดการเรียนรู้                                                            3(3-0-6)

Learning Management Science

ทฤษฎีการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการชั้นเรียน การศึกษาเรียนรวม
การออกแบบและเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค การทดลองจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

Learning theories; active learning management; integrated learning; learning innovation; using media and digital technology; classroom learning management; inclusive education; design and writing lesson plans; microteaching; school practicum

 

1190302        การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้                                          3(3-0-6)

Learning Innovation Research and Development 

หลักการ แนวคิด ในการวิจัย จรรยาบรรณนักวิจัย การวิเคราะห์สภาพปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน ขั้นตอนและการออกแบบการวิจัยในชั้นเรียน การเขียนโครงร่างวิจัย
ในชั้นเรียน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน การสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และแก้ปัญหาผู้เรียน การสร้างและวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือวิจัย สถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำผลวิจัยไปใช้เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน

Principles, concepts of research; researchers’ code of ethics; analysis of  problems and needs for learners’ development; action research methodology and design; action research proposal writing; application of digital technology to learning development; innovation development for learning improvement and problem solving; construction of research instruments and test validation; statistics and data analysis; research report writing; application of research results to solve learners’ problems and improve learners’ learning

1190303        การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2                                        1(120)

                   Practicum 2

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 1190205 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 1

การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การปฏิบัติงานผู้ช่วยครูร่วมกับครูพี่เลี้ยงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้รายวิชาเฉพาะด้าน การบูรณาการองค์ความรู้ทางการบริหาร การออกแบบนวัตกรรม การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนรู้และบรรยากาศการเรียนรู้
การสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาผู้เรียน การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นครูมืออาชีพในศาสตร์วิชาชีพครูและศาสตร์สาขาวิชาเอก การร่วมโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

Pre-requisite : 1190205 Practicum 1

Behaving oneself as a good example according to professional ethics; working as a teacher assistant with a mentor; integrating knowledge in educational administration, innovation design, educational quality assurance, learning management and learning atmosphere; coordinating with parents to provide learners’ care, assistance, and development; self-development to be a professional teacher of both professional teaching and core major study; participating in projects to promote cultural conservation and local wisdom; bringing learning results from educational institutions to evaluate after action review (AAR) and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC)

 

1190401        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1                                              5(600)

Internship 1

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1190303 การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูในสถานศึกษา 2

การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบและจัดบรรยากาศชั้นเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดกระบวนการคิดขั้นสูง การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลหรือนวัตกรรมทางการศึกษา การร่วมมือกับผู้ปกครองในการแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย การสะท้อนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำผลการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้

Required Course : 1190303 Practicum 2

Practice of teaching in educational institutions; behaving oneself as a good example according to professional ethnics; designing and managing a classroom atmosphere; organizing learning activities to encourage students to create advanced thinking processes; applying digital technology or educational innovations; collaborating with parents to solve learners’ problems with research; reflecting learners’ participation in activities to promote professional progress; conducting projects to promote cultural conservation and local wisdom; bringing learning results from educational institutions to evaluate after action review (AAR) and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC)

1190402        การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2                                              5(600)

Internship 2

รายวิชาที่ต้องสอบผ่านก่อน : 1190401 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

การปฏิบัติงานในหน้าที่ครู การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การออกแบบนวัตกรรมการศึกษาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข เกิดกระบวนการคิดขั้นสูงนำไปสู่การเป็นนวัตกร การบูรณาการบริบทชุมชนกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนด้วยกระบวนการวิจัย การสะท้อนผล
การเข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาชีพ โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การนำผลจากการเรียนรู้ในสถานศึกษาไปประเมินสะท้อนกลับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ และสรุปผลเป็นครุนิพนธ์ เพื่อให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

Required Course : 1190401 Internship 1

Working in teacher duties; behaving oneself as a good example according to professional ethics; designing educational innovations and managing learning activities happily to develop advanced thinking processes to be an innovator; integrating community contexts with learning activity management; creating networks with parents and communities to develop and solve learners’ problems with research; reflecting the results from participating in activities promoting the professional advancement; conducting cultural conservation and local wisdom projects; bringing learning results from educational institutions to evaluate after action review (AAR) and exchange knowledge in the form of professional learning community (PLC) and conclude with a teacher’s term paper to develop oneself knowledge, modernity and literacy of changes

 

4194101        หลักการทางคณิตศาสตร์                                                          3(3-0-6)

                   Principles of Mathematics

ธรรมชาติและโครงสร้างทางคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ การให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ระเบียบวิธีพิสูจน์ที่เกี่ยวกับจำนวน เซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน

Nature and structure of mathematics; logics; mathematical reasoning; methods of mathematical proof on number, set, relation and function

 

4194102        แคลคูลัสสำหรับครู 1                                                            3(3-0-6)

                   Calculus for Teacher 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน อนุพันธ์ของฟังก์ชันหนึ่งตัวแปร อนุพันธ์ของฟังก์ชันโดยปริยาย การประยุกต์ของอนุพันธ์ หลักเกณฑ์ลอปีตาล ปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของปริพันธ์

Limit and continuity of functions; derivatives of single variable functions; derivative of implicit functions; applications of derivatives; L’Hospital’s rule; integrals; integral techniques; improper integrals; applications of integral

4194103        แคลคูลัสสำหรับครู 2                                                            3(306)

                   Calculus  for Teacher 2

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1

ลำดับและอนุกรม อนุกรมอนันต์ การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง ปริพันธ์สองชั้น อนุพันธ์ย่อย สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Prerequisite : 4194102 Calculus for Teacher 1

Sequences and series; infinite series; convergence tests; power series; double integrals; partial derivatives; ordinary differential equations

4194104        สถิติและความน่าจะเป็น                                                          3(3-0-6)

                   Statistics and Probability

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน: 4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1

สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย ความน่าจะเป็น การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม การประมาณค่า และการทดสอบสมมติฐาน สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 4194102 Calculus for Teacher 1

Discriptive statistics; simple data analysis; probabilities; probability distributions of random variable; estimations; hypothesis testing for learning management in basic education

4194105        ระบบจำนวนสำหรับครู                                                           3(3-0-6)

                   Number System for Teacher

การกำเนิดของจำนวนต่าง ๆ สัจพจน์ของเปอาโน สมบัติของจำนวนธรรมชาติ จำนวนเต็ม จำนวนตรรกยะ จำนวนอตรรกยะ จำนวนจริง และจำนวนเชิงซ้อน

Origins of numbers; peano’s postulate; properties of natural number, integers, rational numbers, irrational numbers, real numbers and complex numbers

4194106        ทฤษฎีจำนวนสำหรับครู                                                          3(3-0-6)

                   Number Theory for Teacher

การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ตัวหารร่วมมาก ตัวคูณร่วมน้อย ทฤษฎีบทหลักมูลเลขคณิต สมภาค สมการไดโอแฟนไทน์ ฟังก์ชันในทฤษฎีจำนวน

Divisibility; prime numbers; greatest common divisor; least common multiple; fundamental theorem of arithmetic; congruence; Diophantine equations; functions in number theory

 

4194107        พีชคณิตเชิงเส้นสำหรับครู                                                        3(3-0-6)

                   Linear Algebra for Teacher

เมทริกซ์ ตัวกำหนด ระบบสมการเชิงเส้น การดำเนินการขั้นมูลฐาน ปริภูมิเวกเตอร์ ปริภูมิย่อย ฐานหลัก การแปลงเชิงเส้น ค่าเฉพาะ เวกเตอร์เฉพาะ

Matrices; determinants; linear equation systems; elementary operations; vector spaces; subspaces; basis; linear transformations; eigenvalues; eigenvectors

4194108        เรขาคณิตเบื้องต้นสำหรับครู                                                      3(3-0-6)

                   Elementary Geometry for Teacher

ระบบสัจพจน์ เรขาคณิตของยุคลิด พัฒนาการเรขาคณิตของยุคลิด การแปลงทางเรขาคณิต การค้นพบเรขาคณิตนอกระบบยุคลิด

Axiom system; Euclidean geometry; development of Euclidean geometry; geometric transformations; discovery of non-Euclidean geometry

 

4194201        เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              3(2-2-5)

Digital Technologies for Mathematics Learning Management

เทคโนโลยีดิจิทัล  โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ การสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Digital technologies; mathematical programming packages; mathematics learning materials construction for learning management in basic education

4194202        การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา                                3(2-2-5)

                   Mathematics Learning Management for Elementary Level

การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา วิธีการ รูปแบบ เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบ และการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

Analyzing of mathematics curriculum for elementary level; methods, forms, techniques for learning management, designing, and practicing of learning management on numbers, algebra, measurement, geometry, statistics and probability; measurement and evaluation for learning management

4194203        การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา                                 3(2-2-5)

                   Mathematics Learning Management for Secondary Level

การวิเคราะห์หลักสูตรคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา วิธีการ รูปแบบ เทคนิค
การจัดการเรียนรู้ การออกแบบและการฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้เรื่องจำนวน พีชคณิต การวัด เรขาคณิต สถิติและความน่าจะเป็น แคลคูลัส การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้

Analyzing of mathematics curriculum for secondary level; methods, forms, techniques for learning management, designing, and practicing of learning management on numbers, algebra, measurement, geometry, statistics and probability, calculus; measurement and evaluation for learning management

4194204        การวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา                                                     3(2-2-5)                    Mathematical Education Research

ความหมาย ระเบียบวิธีการ ขั้นตอนการทำวิจัยและสถิติที่ใช้ในการวิจัย การออกแบบ
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ข้อมูล และการเขียนรายงานการวิจัย สำหรับพัฒนาผู้เรียน

Meaning, methodology, research process, and statistics for research; designing of education research to develop mathematics learning management; analyzing data and writing research reports for learner development

4194205        ภาษาอังกฤษสำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์                              2(1-2-3)                             English for Mathematics Learning Management

การอ่านและการแปลเนื้อหาหรือบทความทางคณิตศาสตร์สำหรับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Reading and translating of mathematics contents or articles for learning management in basic education

4194206        การจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์                                                   2(1-2-3)                    Mathematics Activity Management

แนวคิดของการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ อันประกอบด้วย ค่ายคณิตศาสตร์  โครงงานคณิตศาสตร์ หรือแนวทางอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน การออกแบบและการจัดกิจกรรมทางคณิตศาสตร์ การวัดและประเมินผลการจัดกิจกรรม

Concepts of mathematics activities such as: mathematics camp, mathematics projects, etc. for learner development; designing and organizing mathematics activities; measurement and evaluation of organizing activities

4194207        สัมมนาทางคณิตศาสตรศึกษา                                                      1(0-2-1)                    Mathematical Education Seminar

การค้นคว้า การนำเสนอเกี่ยวกับองค์ความรู้หรืองานวิจัยทางคณิตศาสตรศึกษา

Inquiring and presenting on knowledge or research in mathematics education

4194208        การศึกษาค้นคว้าอิสระ                                                              1(0-2-1)                    Independent Study

การค้นคว้าเกี่ยวกับเรื่องพิเศษทางคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตรศึกษา

Inquiring on special topics in mathematics or mathematics education

4194301        ประวัติและพัฒนาการทางคณิตศาสตร์                                          2(204)

                   History and Development of Mathematics

ประวัติและผลงานของนักคณิตศาสตร์ในเรื่องเลขคณิต เรขาคณิต พีชคณิต การวัด สถิติและความน่าจะเป็น ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคกลาง และยุคสมัยศตวรรษที่ 17 จนถึงยุคปัจจุบัน และวิวัฒนาการของหลักสูตรคณิตศาสตร์ในประเทศไทย

Biography of famous mathematicians in the topics of arithmetic, geometry, algebra, measurement, statistics and probability; mathematics history in prehistoric ages, middle ages and the 17th century ages to the present ages and Thai mathematics curriculum evolution

4194302        ทฤษฎีเซตสำหรับครู                                                               3(3-0-6)

                   Set Theory for Teacher

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194101 หลักการทางคณิตศาสตร์

ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน สัจพจน์การเลือก เซตนับได้ เซตนับไม่ได้ จำนวนเชิงการนับ จำนวนเชิงอันดับ

Prerequisite : 4194101 Principles of Mathematics

Axiomatic set theory; relation and function; the axiom of choice; countable set; uncountable set; cardinal number; ordinal number

4194303        พีชคณิตนามธรรมสำหรับครู                                                      3(3-0-6)

                   Abstract Algebra for Teacher

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194101 หลักการทางคณิตศาสตร์

การดำเนินการทวิภาค กรุป กรุปย่อย กรุปการเรียงสับเปลี่ยน กรุปสมมาตร ทฤษฎีบทสมสัณฐานของกรุป ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับริง ฟิลด์และการประยุกต์

Prerequisite : 4194101 Principles of Mathematics

Binary operations; groups; subgroups; permutation groups; symmetric groups; groups isomorphism theorems; introductory to rings, fields and applications

 

4194304        การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์                                                                    3(3-0-6)

                   Vector Analysis

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2

พีชคณิตของเวกเตอร์ เวกเตอร์ในระบบพิกัดฉาก ฟังก์ชันเชิงเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ ปริพันธ์ของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทของสโตกส์ ทฤษฎีบทของกรีน

Prerequisite : 4194103 Calculus for Teacher 2

Algebra of vector; vectors in rectangular coordinate system; vector functions; derivatives of vectors; integrals of vectors; line integrals; surface integrals; Stoke’s theorem; Green’s theorem

4194305        การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น                                             3(3-0-6)

                   Introduction to Mathematical Analysis

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2

ทอพอโลยีบนเส้นจำนวนจริง ลำดับของจำนวนจริง ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์ ปริพันธ์รีมันน์ อนุกรมของจำนวนจริง

Prerequisite : 4194103 Calculus for Teacher 2

Topology on the real line; sequences of real numbers; limit and continuity; differentiation; Riemann integral; series of real number

4194306        ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น                                                            3(3-0-6)

                   Introduction to Complex Variable

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194103 แคลคูลัสสำหรับครู 2

ระบบจำนวนเชิงซ้อน ฟังก์ชันของตัวแปรเชิงซ้อน ฟังก์ชันวิเคราะห์ ฟังก์ชันมูลฐาน การหาอนุพันธ์ การหาปริพันธ์ ทฤษฎีส่วนตกค้าง การส่งคงรูป

Prerequisite : 4194103 Calculus for Teacher 2

Complex number systems; functions of complex variable; analytic function; elementary functions; differentiation; integration; residue theorem; conformal mapping

 

4194307        ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น                                                     3(3-0-6)

                   Introduction to Probability Theory

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1

ความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่อเนื่อง ค่าคาดหมายและความแปรปรวน ฟังก์ชันก่อกำเนิดโมเมนต์ ตัวแปรสุ่มแบบพหุคูณ การแจกแจงร่วม การแจกแจงตามขอบ ความแปรปรวนร่วม การแจกแจงมีเงื่อนไข ค่าคาดหมายมีเงื่อนไข

Prerequisite : 4194102 Calculus for Teacher 1

Probabilities; random variables; discrete probability distribution; continuous probability distribution; expected value and variance; moment generating functions; multiple random variables; joint distribution; marginal distributions; covariance; conditional distributions; conditional expectation

4194308        เรขาคณิตนอกระบบยุคลิด                                                         3(3-0-6)

                   Non Euclidean Geometry

พัฒนาการเรขาคณิตนอกแบบยุคลิด เรขาคณิตเชิงไฮเพอร์โบลา เรขาคณิตเชิงวงรีเรขาคณิตทรงกลม เรขาคณิตเชิงภาพฉาย

Development of non-Euclidean geometry; hyperbola geometry; elliptic geometry; spherical geometry; projective geometry

4194309        ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น                                                               3(3-0-6)

                   Introduction to Graph Theory

กราฟ กราฟเชิงเดียว กราฟเชื่อมโยง กราฟระบุทิศทาง กราฟออยเลอร์ กราฟ
แฮมิลตัน ปัญหาวิถีที่สั้นที่สุด กราฟต้นไม้ การกำหนดสีของกราฟ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Graph; simple graph; connected graph; digraph; Eulerian graph; Hamiltionian graph; shortest path problem; tree; graph coloring for learning management in basic education

 

4194310        คณิตศาสตร์เชิงการจัด                                                             3(3-0-6)

                   Combinatorics

หลักการนับเบื้องต้น วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ หลักการนำเข้า-ตัดออก ทฤษฎีบท
ทวินาม หลักรังนกพิราบ ฟังก์ชันก่อกำเนิด ความสัมพันธ์เวียนบังเกิด สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Principles of counting; permutation; combination; inclusion-exclusion principle; binomial theorem; pigeonhole principle; generating function; recurrence relation for learning management in basic education

4194311        ทฤษฎีสมการ                                                                       3(3-0-6)

                   Equation Theory

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนมาก่อน : 4194102 แคลคูลัสสำหรับครู 1

พหุนามตัวแปรเดียว กระบวนการของฮอร์เนอร์ สูตรของเทย์เลอร์ สมการพหุนาม ความสัมพันธ์ระหว่างค่ารากและสัมประสิทธิ์ สมการกำลังสอง สมการกำลังสาม สมการกำลังสี่
รากตรรกยะ กฎของเดการ์ต การประมาณค่าราก สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Prerequisite : 4194102 Calculus  for Teacher 1

Single variable polynomials; Horner’s method; Taylor’s formula; polynomial equations; relations between roots and coefficients; quadratic equations; cubic equations; quartic equations; rational roots; Descartes’s rule; roots approximation for learning management in basic education

 

4194312        การวิเคราะห์เชิงตัวเลขเบื้องต้น                                                 3(306)

                   Introduction to Numerical Analysis

การวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน ผลเฉลยของสมการแบบไม่เชิงเส้น ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่ากำลังสองน้อยที่สุด อนุพันธ์และปริพันธ์เชิงตัวเลข ผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์สามัญ

Error analysis; solution of non-linear equations, system of linear equations; interpolation; the least square approximation; numerical differentiation and integration; numerical solution of ordinary differential equations

4194313        การวิจัยดำเนินการ                                                                 3(306)

                   Operation Research

การแก้ปัญหาโดยใช้แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์ กำหนดการเชิงเส้น ระเบียบวิธี
ซิมเพล็กซ์ ปัญหาคู่กัน ปัญหาขนส่ง ทฤษฎีการตัดสินใจ

Problem solving by using of mathematical models; linear programming; simplex method; dual problem; transportation problem; decision theory

4194314        หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตร์                                                       3(3-0-6)

                   Special Topic in Mathematics

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ประยุกต์ที่เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาของรายวิชาอื่น

Interested topic in mathematics or applied mathematics which is not overlap with other courses

4194401        การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์                                    2(1-2-3)

                   Measurement and Evaluation of Mathematical Learning Outcomes

แนวคิดและทฤษฎีทางการวัดและประเมินผล ความสัมพันธ์ระหว่างหลักสูตรคณิตศาสตร์กับการประเมินผล การออกแบบเครื่องมือด้านพุทธิพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัยทางคณิตศาสตร์ การหาคุณภาพเครื่องมือและการให้คะแนน การนำผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน นวัตกรรมการวัดและประเมินผลทางคณิตศาสตร์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Principles and theories of measurement and evaluation; relation between mathematics curriculum and evaluation; evaluation tools designing for mathematical cognitive domain, psychomotor domain, and affective domain; finding quality of evaluation tools and scoring; applying assessment for learner development; mathematics measurement and evaluation innovation for learning management in basic education

4194402        การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์                                                     2(1-2-3)

                   Mathematical Problem Solving

ความสำคัญและประเภทของปัญหาทางคณิตศาสตร์ การแก้ปัญหา การตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ มโนทัศน์ที่คลาดเคลื่อนทางคณิตศาสตร์ ขั้นตอนกระบวนการและยุทธวิธีในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เทคนิคการตั้งปัญหาทางคณิตศาสตร์ สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

Importance and classification of mathematics problems; solving; mathematics problem posing; mathematics misconceptions; procedures and strategies of mathematics problem solving; techniques of mathematics problem posing for learning management in basic education

4194403        การจัดการเรียนรู้สตีมศึกษา                                                   3(2-2-5)

                   STEAM Educations Learning Management

ความสำคัญของสตีมศึกษา ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์ แนวคิดและหลักการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้แบบเน้นปฏิบัติ การบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะและคณิตศาสตร์สู่การเรียนรู้
สตีมศึกษากับบริบทไทย งานวิจัยเกี่ยวกับสตีมศึกษา สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

Important of STEM educations; nature of science, technology, engineering and mathematics; concepts and principles of learning management with integration; practice based learning management; integration among science, technology, engineering and mathematics (STEM) into learning, STEM educations in Thai content; research on STEM educations for learning management in basic education

4194404        วิทยาการคำนวณ                                                                  3(3-0-6)

                   Computing Science

เทคนิค วิธีการขั้นตอนการแก้ปัญหา การฝึกทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้ขั้นตอน
การแก้ปัญหา การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียน การบอกเล่า การวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์ การออกแบบและการเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Techniques and algorithms for problem solving; practicing of problem solving skills by using problem solving approach; representing the step of problem solving by writing, narration, drawing, notations using; designing and programming using software or basic technology equipments for learning management in basic education

4194405        หัวข้อพิเศษทางคณิตศาสตรศึกษา                                               3(2-2-5)

                   Special Topic in Mathematics Education

หัวข้อเรื่องที่น่าสนใจในสาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษาที่เนื้อหาไม่ซ้ำซ้อนกับเนื้อหาของรายวิชาอื่น สำหรับการจัดการเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Interested topic in mathematics education which is not overlap with other courses for learning management in basic education

 

รายวิชาที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่น

4194109        คณิตศาสตร์พื้นฐาน                                                                  3(3-0-6)

                   Basic Mathematics

                   ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม เมทริกซ์และระบบสมการเชิงเส้น ตรีโกณมิติและการประยุกต์ เวกเตอร์ในปริภูมิ 3 มิติ สถิติเบื้องต้น แคลคูลัสเบื้องต้น

Exponential functions and logarithmic functions; matrices and linear equation systems; trigonometry and applications; vectors in 3 dimensions; introduction to statistics; introduction to calculus