วันที่ 28 มกราคม 2566 ทางสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ ให้กับโรงเรียนวิสุทธิกษัตรี ณ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมค่าย จำนวน 60 คน

กิจกรรมค่ายประกอบด้วยฐานคณิตศาสตร์ จำนวน 6 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 จำนวนเต็มคาราเบล

ฐานที่ 2 พีทาหรรษา

ฐานที่ 3 Decimal ตลาดแตก

ฐานที่ 4 ยกได้ให้บ้าน

ฐานที่ 5 แทนแกรมแทนใจ

ฐานที่ 6 ปิงปองถอด root

Similar Posts