สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
อาคาร 30 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
1061  ซ. อิสรภาพ 15  ถ. อิสรภาพ  แขวง หิรัญรูจี 
เขต ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร 10600 
  @bsru
   02-476-7000 ต่อ 5083