สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพร นพดล นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย สำหรับผู้มีผลการเรียนสูงสุดของสาขาวิชา

Similar Posts