มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2564  และจัดสรรงบประมาณกว่า 30 ล้านบาท เพื่อลดและคืนค่าธรรมเนียมการศึกษา (จากค่าบำรุงมหาวิทยาลัย บำรุงคณะ สาขา และอื่นๆ) เกือบร้อยละ 30 เพื่อส่งกำลังใจสู้ภัย COVID-19 ให้แก่นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2564 ประมาณคนละ 2,500 – 5,000 บาท

Similar Posts